Sveiciens 8.martā!

Neretā nedegs ielu apgaismojums

Sakaŗā ar tehniskām problēmām Neretā Lodziņa, J.Jaunsudrabiņa,  Parka, Kalēju ielā posmā no Kalna ielas līdz Parka ielai, Ziedu, Klusajā un Jāņa ielā nedegs ielu apgaismojums.

Mazzalvieši bauda ziemas priekus

       

  Šogad pēc ilgāka laika ziema pārsteidza ar noturīgu salu un sniegu, dāvājot iespēju jūsmot par burvīgām dabas ainām – spožo saulīti, mirdzoši balto sniegu, piesnigušajiem kokiem. Par sniega trūkumu patiesi nevarēja žēloties, tāpēc ikviens pēc savas izvēles un iespējām varēja izbaudīt ziemas priekus. Visu februāra mēnesi mazzalvieši tika aicināti piedalīties fotoparādē, daloties ar saviem un savas ģimenes ziemas prieku fotomirkļiem.

Aizliegts izmantot Neretas skeitparku!

Neretas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības policijas inspektora amatu uz pilnu slodzi

Galvenie amata pienākumi:

– sabiedriskās kārtības nodrošināšana, veicot patrulēšanu;

– transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole;

– pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas kontrole;

– administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšana un novēršana;

– administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Mācās arī skolotāju palīgi

26.februārī Neretas novada pirmsskolas izglītības grupiņās – gan Neretas PII “Ziediņš”,  gan Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupiņās –  nācās pārkārtot darbu, jo skolotājām palīgā nevarēja doties skolotāju palīgi, kuri šajā dienā tiešsaistē MS TEAM platformā izglītojās Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra organizētajos kursos “Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”. Ar skolotāju palīgiem strādāja kursu lektore pedagoģijas maģistre Ineta Aizporiete. Kursa mērķis bija pilnveidot auklīšu kompetences mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu skolotāja palīgu un bērnu sadarbību, kas sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Skolotāju palīgi izzināja bērnu temperamenta īpatnības pirmsskolā, runāja par mācību vidi pirmsskolā, par mācību procesa plānošanu, par sadarbības nepieciešamību. Kursu dalībnieces debatēja arī par bērnu sasniegumu vērtēšanu.

25. februāra Neretas novada domes sēdes darba kārtība

 

  1. gada 25. februāris 15:00

Videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.p.k. Darba kārtības punkts Ziņotāji
1. Par informācijas apjoma apstiprināšanu,kas iesniedzams saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.671“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanu” Anda ŠIMANOVSKA
2. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs Anda ŠIMANOVSKA
3. Par saistošo noteikumu Nr.3 /2021 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.4/2010  “Neretas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu GITA VEGNERE
4. Par Neretas novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu GITA VEGNERE
5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā un štatu sarakstā ROLANDS KLIBIĶIS
6. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējumu no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam Solvita BUKŠA
7. Par sadarbību  L.Ķuzānes grāmatas“Mūsu mūžu dienas Sēlijā” izdošanā Žanna MIEZĪTE
8. Par pabalstu piešķiršanu ROLANDS KLIBIĶIS
9. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-11, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
10. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-28, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
11. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-2, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
12. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” -5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

13. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” -6, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” – 4, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

Dzintra NOREIKA

ROLANDS KLIBIĶIS

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” – 5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

16. Par Neretas novada novada pašvaldības īpašuma „Cūciņas ”atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu Zeltīte ODIŅA

ROLANDS KLIBIĶIS

17. Par Neretas novada novada pašvaldības īpašuma „Dēliņi ”atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu Zeltīte ODIŅA

ROLANDS KLIBIĶIS

18. Par pašvaldības zemes nomu J.Ceram Zalves pagastā, Neretas novadā Dzintra NOREIKA

 

19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  I.Gabužai Zalves pagastā, Neretas novadā Dzintra NOREIKA
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.Biezajam Neretas pagastā, Neretas novadā

 

ROLANDS KLIBIĶIS
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. Mūrniekam Zalves pagastā, Neretas novadā

 

Dzintra NOREIKA
22. Par nekustamā īpašumam  „Selgas”,  Neretas  pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu

 

ROLANDS KLIBIĶIS
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanai Neretas pagastā, Neretas novadā ROLANDS KLIBIĶIS
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lielmēmele 1”  Mazzalves pagastā, Neretas novadā Zeltīte ODIŅA

 

25. Par zemes vienību “Vecozolnieki” Zalves pagastā, Neretas novadā,  ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Dzintra NOREIKA
26. (Papildus iekļauts) Par zemes vienības  “Kalnamuiža ” Neretas pagastā atzīšanu par starpgabalu un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Rolands KLIBIĶIS
27. (Papildus iekļauts) Par finansējumu prioritāram investīciju projektam Rolands KLIBIĶIS
28. (Papildus iekļauts)Par Neretas novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu Solvita BUKŠA

 

 

Neretas  novada domes

priekšsēdētājs                                                                                                  A.Kviesis

 

4.martā plkst. 19.15 Neretas novada skolēnu vecākiem interaktīvs tiešsaistes pasākums

Meža cirsmas “Cūciņas” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Cūciņas”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 08., 04., 09., 01., 10. un 11. nogabalu – platība 3,8 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 20 700,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23. februārī plkst.12.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23.februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Meža cirsmas “Dēliņi” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Dēliņi”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04. un 05. nogabalu – platība 1,0 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 8280,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis – 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23.februārī plkst.12.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23. februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider