Kategorija: Aktualitātes

Barikādēm – 30

Es dzimtai zemei paklanos:
Paldies, ka tu man esi…

I.Būmane-Lūse

Laiks skrien, Laiks steidzas, Laiks atgādina. Ir laiks, kad tas rit vienmērīgi. Un ir laiks, kad pasaule met kūleņus. Mēs tad sakām – ir pārmaiņu laiks. Latvijai pārmaiņas nesa Trešā atmoda, kad valstiskums svārstījās starp būt vai nebūt. Izdevās un šodien sakām – ir! Izdevās, pateicoties cilvēku atsaucībai un vienotībai 1991.gada barikādēs. Aizritējuši 30 gadi no tā laika notikumiem. Savulaik Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda prezidents un 1991.gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais vērtēja, ka pēc ļoti aptuvenām aplēsēm 45 līdz 50 tūkstoši cilvēku varēja būt, kuri barikāžu aizstāvēšanā piedalījās tieši. Taču īstais barikāžu dalībnieku skaits ir daudz lielāks – gandrīz visa tauta, izņemot interfrontiešus, uzskata rakstniece Marina Kosteņecka.

No 1. janvāra paaugstināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Informējam, ka, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, Reģ. Nr. 55403015551, 18.12.2020. paziņojumu, no 01.01.2021. tiks paaugstināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.

Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.20. Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 78.1 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 730.00  (septiņi simti trīsdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 73.00 (septiņdesmit trīs euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma “Ziediņi – 4”,Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -4, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 004, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 63.3 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 850.00  (astoņi simti piecdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Atkārtota meža cirsmas “Cūciņas” izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Cūciņas”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla  08., 04., 09., 01., 10. un 11.  nogabalu – platība 3.8   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 23000,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 26.janvārī  plkst.10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 26.janvārim plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Atkārtota meža cirsmas “Dēliņi” izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Dēliņi”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04. un 05.  nogabalu – platība 1.0   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 9200,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 26.janvārī  plkst.10.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 26.janvārim plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

4. janvārī sākas 2020./2021. mācību gada 2.semestris

Pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī, 7.-12.klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi mācības atsāk attālināti. Darbu klātienē no 4. janvāra turpina arī pirmsskolas izglītības iestādes (ja Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis pastiprinātus ierobežojumus konkrētai pirmsskolas izglītības iestādei) un Speciālās izglītības iestādes turpina veikt darbu klātienē atbilstoši konkrētās pašvaldības lēmumam un situācijai. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/nakamaja-nedela-attalinati-atsakas-macibas-vecako-klasu-skoleniem-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzekniem

Degsim kopā barikāžu 30 gadu atceres ugunskurus!

1991.gada janvāris. Barikāžu laiks. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad Latvijas Tautas frontes aicināti cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa. 1991. gada barikādes pierāda to, ka latvieši ir drosmīgi un patriotiski. Vēsture palīdz izjust piederību savai nācijai tagadnē. Atceres pasākumu jēga un pats svarīgākais mērķis ir ikkatram latvietim ļaut atcerēties barikāžu notikumus un to nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā. Mūsu uzdevums radīt paliekošas vērtības barikāžu dalībnieku un visas sabiedrības atmiņā, lai nodotu tās no paaudzes uz paaudzi, veicinot notikumu liecību un atmiņu saglabāšanu.

Top vēl viena skaista vieta Neretas novadā

2020.gadu aizvadām ar maza labi padarīta darba sajūtu – ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atbalstu un biedrības “Atjauno muižu” finansējumu Vecmēmeles muižas kungu mājai ir veikts avārijas stāvokļa fasādes mezonīna jumta remonts ar pagaidu jumta klājumu, kā arī uzstādīta pagaidu lietus ūdeņu noteksistēma, kas ļaus pasargāt ēkas jumta konstrukcijas un pamatus no turpmākas nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes un sagatavoties nākošajiem lielaliem darbiem – pamatu rekonstrukcijas un nostiprināšanas. Maziem soļiem tuvojamies lieliem mērķiem, lai reiz klusā, pamestā, bet tik skaistā muižas ēka reiz atgūtu bijušo godību.

Vēlam visiem veselīgu un mundru 2021. gadu!

 

Vecmēmeles muižas draugu klubs

Biedrība “Atjauno muižu”

Reģ. Nr. 40008291599

Swedbank, LV05HABA0551047533225

Maksājuma mērķis: “Ziedojums”

Ziemeļbrieža vēstule Zalvei Ziemassvētkos

Jau otros Ziemassvētkus sagaidījām Lielzalves muižā. Senā medību pils un arī bijusī pamatskola ir saposusies, izgaismota un lepojas ar dienu nakti mirdzošo rotāto eglīti ēkas priekšā. Līdz pat pareizticīgo Ziemassvētkiem tā priecēs zalviešus un nejaušos garāmgājējus un garāmbraucējus.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider