Kategorija: Aktualitātes

Mediķiem dāvā adītus cimdus un zeķes

Šī gada aprīlī biedrība “Aizkraukles reģionālā Tautskola” rīkoja akciju “Pateicība mediķiem”. Tās laikā rokdarbnieces tika aicinātas noadīt cimdu vai zeķu pāri Aizkraukles puses medicīnas darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu un pašaizliedzību rūpējoties par sabiedrības veselību, strādājot paaugstināta riska apstākļos vīrusa izplatības laikā. Cimdi un zeķes ir skaista un praktiska dāvana, kas sevi glabā arī adītāja sirds siltumu un dāsnumu. Gatavos adījumus varēja nogādāt Aizkraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Kokneses, Jaunjelgavas un Neretas novadu vai vietējos pagastu kultūras namos līdz 31. oktobrim. Aicinājumam atsaucās arī Neretas novada čaklās rokdarbnieces. Paldies Laimai Liepai un Astrai Saveļjevai Mazzalves pagastā par zeķu pāriem, Annai Ērglei, Mirdzai Brūniņai un Janīnai Mazjānei Neretas pagastā (Janīna katrā no zeķu pāriem bija ielikusi arī kartīti ar vēlējumu mediķiem) par cimdu un zeķu pāriem, kā arī Inetai Klimovičai un Guna Gadišķei Pilskalnes pagastā par noadītajām un uzdāvinātajām zeķēm.

Solveiga Koklevska

Daiga Naroga

Meistardarbnīca maskās un ar siltumnīcu dāvanā

Katru mēnesī Neretas novadā “Ērberģiešu” projekta “Sēlijas vīru – amatnieku un mājražotāju- meistardarbnīcas Neretas novadā” ietvaros ir iespēja pabūt kādā mūsu novada darbīga vīra sētā un piedalīties vērtīgā meistardarbnīcā. Arī oktobra pēdējā piektdienā, ievērojot valstī noteiktos piesardzības noteikumus,  krietns interesentu pulks no Mazzalves, Neretas, Zalves un citām vietām ciemojās Sproģos.

Izzinošs pārgājiens arī ir mācību sastāvdaļa

Mazzalves pamatskolas 7.klases audzēkņi 29.-30.oktobrī piedalījās konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020”, kuru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju. Klases uzdevums bija doties pārgājienā, iepazīt un izpētīt meža nozari no kulturvēturiskā viedokļa. Lai piedalītos konkursā, skolēniem par pārgājienu būs jāsagatavo 3-5 minūtes garš videopieteikums par projekta norises gaitu.

Mērķu plānošana- nākotnes profesijas izvēle

Katram jaunietim būs jāpieņem lēmums, ko darīt, kad tiks aizvērtas skolas durvis. Ir daudz iespēju, bet kura piemērotākā, pareizākā? 13. oktobrī Neretas novada 9. – 12. klašu jauniešiem notika divas interesantas un noderīgas karjeras izglītības nodarbības. Tās vadīja Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” (http://www.paceltpasauli.lv/) dibinātāja un vadātāja Dace Briede – Zālīte.

Mākslas olimpiāde Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Kopš pagājušā gada marta skolas ierastajā kārtībā daudz kas mainījies. Viena no šādām izmaiņām  ir visu  klātienes olimpiāžu atcelšana. Vizuālās mākslas olimpiādi tās specifikas dēļ īstenot tiešsaistē nav iespējams, tādēļ pagājušajā gadā skolēniem nebija iespējams piedalīties šajā  ikgadējā Aizkraukles sadarbības novadu mākslas pasākumā.

Paziņojums par jaunizveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu

  1. gada 22. oktobrī Neretas novada dome ir pieņēmusi lēmumu:
  • sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi, kurā tiek noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
  • sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada Attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādi, kurā tiks noteiktas  vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Jaunieši sadarbojas


Valsts Jaunatnes programmā 6 Aizkraukles reģiona novadu – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēmusi finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!” Jaunieši radījuši savu atpazīšanas zīmi, savu logo.

Atbalsta izglītojamo individuālo kompetenču attīstību

Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola – izmanto ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvātās iespējas. Mazzalvē sākumskolas klašu audzinātāji kopā ar savu klašu audzēkņiem papildus apgūst “Datoriku”, lai attālinātās mācīšanās gadījumā veiksmīgāk varētu kopā mācīties, lai sākumskolā uzlabotu skolēnu datorprasmes. Mazzalvē jau otro gadu darbojas robotikas pulciņš. Neretā sākumskolas skolotāji papildus strādā ar skolēniem lasītprasmes attīstīšanā, bet Mazzalvē papildus lasītprasmes attīstīšanā strādā ar bērniem, kuri mācās pēc atgriešanās no ārzemēm, un tiem, kam šīs prasmes jāuzlabo. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ar bērniem strādā arī pedagoga palīgs.

Projektā “PuMPuRS” palīdz atvērt jauniešu individuālās spējas

Arī 2020./2021.m.g. Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola- aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 10 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Īpaši skolas vadība un vecāki par ieguldīto darbu pateicas Mazzalvē pedagoga palīgam Astrai Vinovskai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sociālajam pedagogam Ivetai Rimšai. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas.

Nosaka stingrākus pulcēšanās un citus drošības pasākumus

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 23. oktobrī pieņēma lēmumu*, ka no 24. oktobra sejas maskas būs jālieto plašāk, kā arī privātos pasākumos iekštelpās varēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem. Savukārt no 26. oktobra noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi, tostarp uz laiku pārtraukta bērnu izklaides vietu darbība.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider