Kategorija: Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:
 Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
 Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
 Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
 Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

Par grozījumiem 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās”

  1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.22.4 un 4.22. apakšpunktu, izdarīt ekonomikas ministra 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” (tālāk tekstā – Rīkojums) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.3. apakšpunktā skaitli un vārdu “1. punktā” ar skaitli un vārdu “1.1. apakšpunktā”;

1.2. Papildināt Rīkojuma 1. punktu ar 1.6. un 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.6. Tirdzniecības centrs šī rīkojuma ietvaros ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Ekonomikas ministra rīkojums Nr. 1-6.1/2020/51

Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās

  1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.5.3., 4.22. un 4.22.apakšpunktu:

(Grozīts ar ekonomikas ministra 30.03.2020. rīkojumu Nr. 1-6.1/2020/56)

1.1. Tirgotājiem tirdzniecības vietā redzamās vietās (vismaz pie kases) izvietot skaidri salasāmu norādi apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja.

1.2. Tirgotājiem ar tirdzniecības platību virs 100 m2 kases zonā nodrošināt divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm.

Bibliotēkas lietotāju zināšanai!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13.marta līdz 14.aprīlim:

  • Grāmatu pasūtījumus bibliotēkā var veikt tikai attālināti zvanot uz tel. 65176162, mob. 22497231
  • Vai rakstot uz e-pastu: nerbibl@inbox.lv bibliotēkas  darba laikā.
  • Pasūtītās grāmatas ir iespējams saņemt Neretas novada centrālās bibliotēkas noteiktajā laikā:

           otrdienās 9.00-12.00, vai citā laikā iepriekš laiku saskaņojot ar    bibliotēku.

Katru grāmatu komplektu nododam:

  • drošā attālumā lasītājam,
  • iesaiņotu ar norādītu lasītāja uzvārdu,
  • novietotu uz galda bibliotēkas priekštelpā.

Neretas kultūras namam jauni mūzikas instrumenti

Neretā ir daudz labu cilvēku, bet ir tādi, kas domā arī par sabiedrības labklājību.

Lielu paldies vēlos teikt Naurim Beļūnam un biedrībai ‘’Saules sporta klubs’’, kas sadarbībā ar Gesellschaft Schweiz-Lettland  jeb Šveices-Latvijas biedrību marta sākumā sagādāja Neretas kultūras namam mūzikas instrumentus: ģitāras, sitamos instrumentus, aktīvo skandu komplektu, mikserpulti un 2 mikrofonus. Tas ir labs papildinājums izremontētajā mūzikas telpā, kurā bērni brīvajā laikā kopā ar Zigurdu Kalnāri varēs darboties, apgūstot jaunus mūzikas skaņdarbus.

Turpinās projektu pieteikumu pieņemšana “Zemgales kultūras programmai 2020”

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) turpina pieteikumu pieņemšanu Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam “Zemgales kultūras programmas 2020” projektu konkursam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš saglabājas nemainīgs, bet ir mainīta pieteikumu drukātās versijas iesniegšanas kārtība.

Drukāto pieteikumu iesniegšana iespējama divos veidos – atstājot tos ZPR birojā Jelgavā (Katoļu iela 2b, pastkastīte pirmajā stāvā), vai sūtot pa pastu (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2020. gada 27. marts) uz adresi: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.

Par ārkārtējās situācijas ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību

Ministru kabinets š. g. 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurš šobrīd jau vairākkārt ir grozīts un papildināts (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām.

Rīkojuma 4.5. punkts paredz, ka neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek atcelti un aizliegti visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties, tāpat tiek pārtraukts sporta klubu darbība. Savukārt rīkojuma 4.5.punkts nosaka ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, ārpustelpu sporta un reliģisko norišu vietās, ja tajās vienlaikus pulcējas vairāk par 50 cilvēkiem. Turpat ir noteikts, ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 23.00.

Svarīgs paziņojums

Sakarā ar valstī noteikto krīzes situāciju Neretas novada pašvaldības Sociālais dienests piedāvā risinājumu papildus pārtikas nodrošināšanai izglītojamajiem, kuri neapmeklēs izglītības iestādes krīzes periodā.

Par iespējām saņemt ES pārtikas pakas lūdzam sazināties ar Sociālo dienestu līdz 2020. gada 1.aprīlim.

Tālr. 65176211, 65176205, 65176486
Mob. 22473442 I.Arāja ( Sociālā dienesta vadītāja)
Mob. 26116282 L.Mušperte ( Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem)

Neretas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs un kase

Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā klātienē pieņem apmeklētājus:

Otrdienās

no plkst.8.00 -12.00 un no 13.00 – 17.00

Šajā laikā Jūs varēsiet veikt maksājumus kasē, iesniegt pašvaldībai adresētos dokumentus  un saņemt  Neretas VPVKAC pakalpojumus.

Citās darba dienās pakalpojumi tiek sniegti attālināti, sazinoties pa  zemāk norādītajiem tālruņiem un e-pastiem vai atstājot dokumentus pasta kastītē pie pašvaldības ārdurvīm.

Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski.

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba kārtību ārkārtas situācijas laikā

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other