NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.2

Neretas novada Pilskalnes pagastā

2020. gada 27. februāris plkst. 15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 2. Par aizņēmumu ņemšanu projektu realizācijai
  • Par aizņēmuma ņemšanu projektā “DUS Virši – Skola – Brūveri – Mēmele posma 1.kārtas pārbūve” Mazzalves pagastā, Neretas novadā realizācijai
  • Par aizņēmuma ņemšanu projektā “Ždanova – Rasas posma Kalnarāji – Somāni 1.kārtas pārbūve” Neretas pagastā, Neretas novadā realizācijai
 3. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Neretas pagasta pārvaldes vadītāju
 4. Par izmaiņām Neretas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
 5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā
 6. Par dalību “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas – Lietuvas- Baltkrievijas pierobežā”     projekta pasākumā
 7. Par pabalstu piešķiršanu
 8. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
 9. Par kustamās mantas-  cirsmas  nekustamajā īpašumā  „Dēliņi” , Mazzalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
 10. Par kustamās mantas-  cirsmas  nekustamajā īpašumā  „Dēliņi” , Mazzalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
 11. Par kustamās mantas-  cirsmas  nekustamajā īpašumā  „Cūciņas” , Mazzalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma maiņas procesa uzsākšanu
 13. Par atzinuma sniegšanu Jaunjelgavas novada domei par meža cirsmas atsavināšanu.
 14. Par projektu konkursa Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
 15. Par nekustamā īpašuma “Jēkabpils iela 24”Neretas pagastā sadalīšanu.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma  „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3 – 31”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu
 17. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma  „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3 – 34”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu

 

Neretas novada domes priekšsēdētājs                          Arvīds Kviesis

 

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other