Projektā “PuMPuRS” palīdz atvērt jauniešu individuālās spējas

Arī 2020./2021.m.g. Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola- aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 10 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Īpaši skolas vadība un vecāki par ieguldīto darbu pateicas Mazzalvē pedagoga palīgam Astrai Vinovskai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sociālajam pedagogam Ivetai Rimšai. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas.

Projektā ir paredzēta arī skolotāju izglītošana, ko abas skolas izmanto, lai veiksmīgāk sniegtu atbalstu skolēniem.

Projektā “PuMPuRS” darbojas arī 2 apakšprojekti, ko realizē nevalstiskās organizācijas, kuras uzvarēja projektu konkursā – “Ērberģietes” un “Izaugsmes matrica” no Rīgas. Šajos apakšprojektos ir dažādas aktivitātes, piemēram, uzņēmēju apmeklēšana, dažādu kultūras iestāžu un pasākumu apmeklējums, un “Izaugsmes matrica” Neretā īsteno īpašu ar uzņēmējdarbības prasmju apguvi saistītu pasākumu kopumu.

Žanna Miezīte

 

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider