Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.20. Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 78.1 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 730.00  (septiņi simti trīsdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 73.00 (septiņdesmit trīs euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider