Arī Neretas novada skolās īsteno ESF projektu “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā šajā mācību gadā īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, ir izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. Ko iegūst skolēni? Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz skolēniem papildus konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs).

Žanna Miezīte

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other