NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 15

Neretas novada Neretas pagastā

2018. gada 22.novembrī plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  7/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā”
 2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  8/2018 „ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā” apstiprināšanu
 3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  9/2018 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2018 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
 4. Par projekta “Multifunkcionālā centra izveide” iesniegšanu
 5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 6. Par Neretas novada pašvaldības amatu sarakstu 2019. gadam
 7. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Neretas sociālās aprūpes centrā
 8. Par līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC
 9. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles sporta skola)
 10. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
 11. Par pabalstu piešķiršanu
 12. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa „Gundegas 4 ”, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, uzturēšanai
 13. Par nekustamā īpašuma “Līņi” Pilskalnes pagastā, zemes lietošanas mērķa maiņu
 14. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
 15. Par zemes vienību nosaukuma maiņu Zalves pagastā
 16. Par nekustamā īpašuma- zemes gabalu „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads, atsavināšanu
 17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
 18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other