VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Uzsākta nekustamā īpašuma “Klēts”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32660130119, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zemes vienība 0,1771 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32660130119);
  • nedzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 32660130119001), kopējā platība 311,70 m2.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

1) personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;

2) personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

Informācija: www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi/Uzsākta privatizācija (https://www.pa.gov.lv/Klets/) un Privatizācijas aģentūrā, tālr. 67021325, 67021358.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other