Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2018. gada 20. martā plkst. 10:00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas” Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts,  Neretas novads,  kadastra apzīmējums 329609000026 mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,  sastāv no  dzīvokļa īpašuma 64.2 m2 platībā, 642/12774 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR  800.00 ( astoņi simti euro, 00 centi ).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 80.00 (astoņdesmit euro 00 centi) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64HABA055125939090  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176232.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Zalves pagasta pārvaldē, „Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.neretasnovads.lv  .

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other