Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2018.gada 17.aprīlī plkst. 10.00, „Atpūtas”, Neretas novads Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -14, kadastra apzīmējums 32969000026  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 800 (astoņi simti euro, 00 centi ), kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 80 (astoņdesmit euro 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

  Nekustamais īpašums „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,  kadastra apzīmējums 32969000026 , kurš sastāv no  dzīvokļa īpašuma 64.2 m2 platībā, 642/12774 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.

 Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176232.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Zalves pagasta pārvaldē, „Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.neretasnovads.lv.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other