Mazzalves pamatskolā aprobē jauno pieeju mācību saturā

Mazzalves pamatskola ir starp tām 100 Latvijas pilotskolām, kuras aprobē jauno pieeju mācību satura apguvē ESF projektā ”Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr.8.3.1.1/16/I/002).  Pirmajā gadā skolotāju komandas daudz mācījās kopā ar citu pilotskolu kolēģiem kopējos semināros. Divus gadus pirms  pilnveidoto pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu oficiālās ieviešanas skolotāji tika aicināti padomāt, ko jau tagad var mainīt savā darbā klasē, lai mācības padarītu jēgpilnākas un mūsdienīgākas. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura sekmīgai ieviešanai, uzsver skolotāju sadarbības nozīmi mācību plānošanā katrā skolā un regulāru pieredzes apmaiņu starp kolēģiem.

Pamatizglītības standarta sākotnējo piedāvājumu izstrādāja vairāk nekā 300 praktizējoši skolotāji un izglītības eksperti, un vairāk nekā 11000 pedagogu iesaistījās sabiedriskajā apspriešanā, lai to uzlabotu atbilstoši skolēnu vajadzībām, vēlmēm un interesēm.

Jaunajā mācību pieejā uzsvērta skolotāja lomas maiņa– lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītību mainīgu zināšanu apstākļos, skolotājam jākļūst par mācību procesa vadītāju, rosinot skolēnu aktīvu iesaisti, pretstatā gatavu zināšanu nodošanai.

Pamatizglītības standartā skolēnu sasniedzamie rezultāti noteikti septiņās mācību jomās (valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes). Sasniedzamie rezultāti mācību jomās ietver arī vispārīgās jeb caurviju prasmes (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā prasme) un tikumus (atbildība, centība, drosme, gudrība u.c.), par kuru attīstību atbildīgi visu priekšmetu skolotāji.

Būtiski ir palīdzēt skolēniem apgūt mācīšanās stratēģijas jebkurā mācību jomā, lai viņiem dzīvē būtu nepieciešamais instrumentārijs, ko viņi prastu izmantot jaunās, nepazīstamās situācijās. Piemēram, matemātikā svarīgi skolēniem iemācīties tādas stratēģijas kā “domāt no beigām” vai “mini un pārbaudi”; vēsturē – kā izvērtēt, vai dotais informācijas avots ir ticams; latviešu valodā – kā noteikt teksta galveno domu. Skolotājam, plānojot mācības, svarīgi mainīt akcentus no “mācīt –ko?” uz “mācīt–kā?”. Jēgpilni uzdevumi, sistemātisks atbalsts skolēnam un caurspīdīga klases sistēma ar skaidriem noteikumiem dod iespēju skolēnam uzņemties lielāku atbildību pār mācību procesu un mācīties patstāvīgi.

Mazzalves pamatskolā skolotāji cenšas ieviest jaunās pieejas, vada atklātās mācību stundas un kopā debatē, kas un kā būtu veiksmīgāk darāms.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other