NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.17

Neretas novada Neretas pagastā                                 2018. gada 27.decembrī plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par noteikumu „Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, NĪN, PFIF) sadali” apstiprināšanu
 2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  10/2018 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2018 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
 3. Par grāmatvedības organizācijas dokumentu apstiprināšanu
 4. Par precizējumu veikšanu grāmatvedības datos
 5. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta apstiprināšanu 2019. gadam.
 6. Par darba samaksas noteikšanu domes deputātiem un komisiju locekļiem
 7. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 8. Par ēdināšanas maksas  izcenojumiem
  • Par ēdināšanas maksas  izcenojumiem Neretas SAC
  • Par ēdināšanas maksas  izcenojumiem Neretas PII “Ziediņš”
  • Par ēdināšanas maksas  izcenojumiem Mazzalves pamatskolā
 9. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
 10. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles izglītības pārvalde)
 11. Par nekustamā īpašuma „Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, nomas tiesību izsoli
 12. Par kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtotas izsoles rīkošanu
 13. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
 14. Par pabalstu piešķiršanu
 15. Par parāda dzēšanu J.G.
 16. Par parāda dzēšanu J.S.
 17. Par dzīvokļa īpašumu “Kalēju iela 43, dzīv.10” Neretā
 18. Par nekustamā īpašuma „Lakstīgalas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 19. Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 20. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai Pilskalnes pagastā
 21. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai
 22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.Ķ.
 23. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
  • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
  • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                      A.Kviesis

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other