NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.1

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 24. janvāris plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada budžeta izpildi apstiprināšanu
 2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2018 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017 “”Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā apstiprināšanu”
 3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
 4. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
 5. Par izglītības kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas izveidi
 6. Par izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs-2”Zalves pagasts Neretas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
 8. Par pabalstu piešķiršanu
 9. Par dzīvokļa īpašuma “Rīgas iela 17, dzīv.3” Neretā, atsavināšanu
 10. Par dzīvokļa īpašumu “Pasta iela 16, dzīv.5” Neretā
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Jāņa Jaunsudrabiņa 12-10” Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu
 12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā P.S.
 13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā J.Š.
 14. Par adreses piešķiršanu telpu grupai Neretas novada Neretas pagastā
 15. Par zemes gabala – starpgabala “Pūtēļi” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma “Kupči-2” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par nosacīto cenu
 17. Par nekustamā īpašuma “Garkajāņi” Neretas pagastā Neretas novadā sadalīšanu
 18. Par pašvaldības zemes nomu A.Ņ.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Znotiņi” Zalves pagasta Neretas novadā sadalīšanai
 20. Par nekustamā īpašuma “Liepas” Zalves pagasta Neretas novadā sadalīšanu
 21. Par nekustamā īpašuma “Bitenieki” zemes lietošanas mērķa maiņu Neretas pagastā

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                      A.Kviesis

 

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other