NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 3

Neretas novada Neretas pagastā                                 2018. gada 28. februārī plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Neretas novada saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.

2. Par “Neretas novada pašvaldības darbinieku un amatpersonu darba samaksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtības” apstiprināšanu.

3. Par “Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtības” apstiprināšanu.

4. Par  “Neretas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtības” apstiprināšanu.

5. Par valsts budžeta mērķdotāciju vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļi” vadītājai un Neretas kultūras nama jauktā  kora “Nirica” vadītājam.

6. Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei.

7. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs.

8. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.

9. Par “Informatīvā izdevuma “Neretas Novada Vēstis” kārtības” apstiprināšanu.

10. Par piedalīšanos projektā “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”.

11. Par pabalstu piešķiršanu.

12. Par parādu dzēšanu G.L.

13. Par parāda dzēšanu A.G.

14. Par finansiālu atbalstu K.P.

15. Par dzīvesvietas ziņu anulēšanu adresē “Līčupes”, Neretas pagasts, Neretas novads.

16. Par zemes gabalu Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu.

17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā.

18. Par nekustamā īpašuma “Mauriņi”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu.

19. Par nekustamā īpašuma “Kalniņi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu.

20. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

21. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā.

22. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu:

22.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā D.O.

22.2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā A.K.

22.3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā J.B.

22.4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā J.S.

22.5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā E.L.

22.6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā S.Š.

22.7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā R.D.

23. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā, Neretas novadā

24. Par kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 izsoles rezultātu apstiprināšanu un atkārtotas izsoles rīkošanu.

 

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                                     Arvīds Kviesis

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other