NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 4

Neretas novada Mazzalves pagastā                       2019. gada 28.martā plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par “Neretas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam” aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
 2. Par projekta monitoringa perioda pagarināšanu.
 3. Par kredīta ņemšanu Ziedu ielas posma pārbūvei Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā.
 4. Par kredīta ņemšanu Kalēju ielas posma pārbūvei Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā.
 5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2019.gadam.
 6. Par Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par piedalīšanos projektā Erasmus+.
 8. Par zemes gabalu Pilskalnes pagastā Neretas novadā nomas tiesību rezultātu apstiprināšanu.
 1. Par atteikumu pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 19, dzīvoklis 2, Neretā, Neretas pagastā.
 2. Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai.
 3. Par mērķa noteikšanu zemes vienībai Mazzalves pagasta Neretas novadā.
 4. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā.
 5. Par nekustamā īpašuma “Iždēļu ferma” zemes atsavināšanu Neretas pagastā Neretas novadā.
 6. Par kopīpašuma “Ķiltiņi” daļas atsavināšanu Neretas pagastā Neretas novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas” Zalves pagasta Neretas novadā sadalīšanai.
 8. Par dzīvokļa īpašuma Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3- 30 Neretas novada Neretas pagastā ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un atsavināšanu.
 9. Par dzīvokļa īpašuma Ziedu iela 24 – 1 Neretas novada Neretas pagastā ierakstīšanu uz pašvaldības vārda.
 10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Rīgas iela 17-3”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, atsavināšanu.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Kalēju iela 43-10”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, atsavināšanu.
 12. Par pabalstu piešķiršanu.

 

Informatīvie jautājumi:

1)Neretas novada pašvaldības izpilddirektora, Sociālā dienesta vadītājas un pārvalžu vadītāju atskaite par 2018.gadā paveiktajiem darbiem.

 

 

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                                     Arvīds Kviesis

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other