NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.5

Neretas novada Neretas pagastā 2019. gada 25.aprīlī plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par atvaļinājuma piešķiršanu Neretas novada domes priekšsēdētājam.
 3. Par noteikumu “Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 4. Par projektu “Aktīvās zonas izveidošana pie Neretas sociālā aprūpes centra”.
 5. Par Ērberģes evaņģēliski luteriskās draudzes piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Ērberģes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa remontdarbi”).
 6. Par nolikuma       “Konkurss “Darīsim kopā!””       apstiprināšanu.
 7. Par apbūves tiesību līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu braucienam uz orķestru festivālu “8.Costa Barcelona Music Festival” Barselonā, Spānijā”.
 9. Par depozīta parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
 10. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā.
 11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītoša apbūvētā zemesgabala iznomāšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mauriņi” Zalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanai.
 13. Par nekustamā īpašuma „Bajāri”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu.
 14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Neretas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz       pašvaldības vārda.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķiltiņi”, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu.
 16. Par Neretas pagasta padomes 2004.gada 30. novembra lēmuma (protokols Nr. 1/14) “Par nekustamā īpašuma “Videjas”, Neretas pagastā , Neretas novadā, sadalīšanu” atcelšanu un īpašuma apvienošanu.
 17. Par adreses piešķiršanu ēkām (būvēm) Neretas novadā.
 18. Par pabalstu piešķiršanu.
 19. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

Informatīvais jautājums:

1) Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Mairita Pauliņa informē par remigrācijas projektu.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                     Arvīds Kviesis

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other