Par āra jeb brīvdabas trenažieriem

Biedrība “Ērberģietes” 2017.gadā realizējusi projektu “ Esi aktīvs, būsi vesels”, projekta nr. 16-04-AL08-A019.2201-000005,  kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020 gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros Ērberģes centrā pie Mazzalves pamatskolas sporta angāra tika labiekārtots trenažieru laukums. Tika iegādāti un uzstādīti 7 ( septiņi) āra jeb brīvdabas trenažieri. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5227.73 ( pieci tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un septiņdesmit trīs centi ), no kuriem publiskais finansējums ir EUR 4704.96 ( četri tūkstoši septiņi simti četri euro un 96 centi ), pašvaldības līdzfinansējums EUR 522.77 ( pieci simti divdesmit divi euro un 77 centi ).

Trenažieru uzstādīšana ir ilgtermiņa ieguldījums aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Iveta Muraška

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other