NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.6

Neretas novada Pilskalnes pagastā

 2019. gada 23. maijā plkst. 15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

1.Neretas novada pašvaldības saistošie  noteikumi  Nr.3/2019 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 2/2019 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.

2. Par biedrības “Saules sporta klubs”  piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Dienvidsusējas ūdens krātuves piekrastes apgūšana un sakopšana”)

3.Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2018./2019.g. apkures sezonā un avansa maksājumu vasarā

4. Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2018./2019.g. apkures sezonā.

5.Par Neretas novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”.

6.Par izmaiņām Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā.

7.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam Ikšķilē.

8.Par Neretas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumu un Neretas bērnu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.

9.Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu.

10.Par nepamatoti iekasētā un saņemtā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu J.B.

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no V. B. par nekustamo īpašumu „Rīgas iela 29’’ Neretas pagasts, Neretas novads.
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Z. M. par nekustamo īpašumu „Birznieki’’ Pilskalnes pagasts, Neretas novads.

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.

13.Par nekustamā īpašuma  „Buividas” Neretas pagastā, Neretas novadā sadalīšanu.

14.Par nekustamā īpašuma „Cukurnieki”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu.

15.Par pašvaldības zemes nomu.

16.Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā.

17.Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu.

18.Par mērķa noteikšanu zemes vienībai.

19.Par zemes vienību nodošanu Zemkopības ministrijai.

20.Par adreses piešķiršanu Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

21.Par pabalstu piešķiršanu.

22.Par Neretas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu

  • Par Neretas novada pašvaldībai piederošā traktora MTZ-80L, ar sniega lāpstu, reģistrācijas Nr. 4212 LF, atsavināšanu.
  • Par Neretas novada pašvaldībai piederošā autogreidera DZ98V30, reģistrācijas Nr. T2888 LT, atsavināšanu.

23.Par kustamā īpašuma- traktora MTZ-80L  ar sniega lāpstu pārdošanu izsolē.

24.Par  kustamā īpašuma- autogreidera DZ 98V30  pārdošanu izsolē.

Neretas novada domes priekšsēdētājs                       Arvīds Kviesis

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider