NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 29. augusts plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par bērnu dienas centra “Vālodzīte” apvienošanu ar Mazzalves pamatskolu.
 2. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2019. gadam.
 3. Par izmaiņām Projektu vadības grupas sastāvā.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Cukurnieki” Pilskalnes pagastā, Neretas novadā sadalīšanai.
 1. Par nekustamā īpašuma „Jāņu iela 15” Neretas pagastā sadalīšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 3266 005 0008 8001, “Bērzi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads.
 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Ziedu iela 24-1”, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 4. Par atteikumu nodot atsavināšanai Neretas novada pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus
 5. Par pabalstu piešķiršanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S. K.
 7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā.
 8. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā.
 9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā.
 10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā.
 11. Par īres līguma pārslēgšanu.
 12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                        Aivars Miezītis

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other