NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.12

Neretas novada Neretas pagastā                        2019. gada 26. septembris plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sēļu klubs”.
 2. Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
 3. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 4. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algas noteikšanu.
 5. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs.
 6. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm.
 7. Par saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Grozījumi 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 “Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas apmēru Neretas novadā”” apstiprināšanu.
 8.  Par grozījumiem “Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”.
 9. Par saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Grozījumi 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.4/2010 „Neretas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 10. Par grozījumiem Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes nolikumā.
 11. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”.
 12. Par Zalvītes upes zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma “Lielliepiņi” sadalīšanu.
 14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā.
 16. Par pabalstu piešķiršanu.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sēļi”, kad.nr. 3270 010 0054, Neretas novada Neretas pagastā sadalīšanai.
 1. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Neretas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Krievānu ceļš, Mazzalves pagasts).
 1. Par  Neretas novada pašvaldībai piekrītoša apbūvēta zemesgabala iznomāšanu.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                   Arvīds Kviesis

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other