NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 24. oktobris plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

1.Par Neretas novada pašvaldības 2019.gada 9 mēnešu budžeta izpildi.

2.Par projekta “Ceļa Ždanova – Rasas   posma Kalnarāji – Somāni 1.kārtas  pārbūve” apstiprināšanu.

3.Par projekta “DUS Virši – Skola- Brūveri – Mēmele posma 1.kārtas pārbūve” apstiprināšanu.

4.Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai

4.1.  Par kredīta ņemšanu projekta “Ceļa Suvainišķi – Brantāni posma  pārbūve” Neretas pagastā, Neretas novadā realizācijai.

4.2. Par kredīta ņemšanu projekta “Sierotava – Vīguļi – Dumbrāji posma P73 – Salas pārbūve” Zalves pagastā, Neretas novadā realizācijai.

5. Par attiecināmo izmaksu sadalījumu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

6. Par domes priekšsēdētāja komandējumu.

7. Par valsts  budžeta līdzekļu sadali mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei.

8. Par plānoto apkures tarifu apstiprināšanu.

9. Par  grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2019.gadam.

10. Par ēkas  “Krūmiņu klubs” Mazzalves pagastā, Neretas novadā nojaukšanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr.9/2019  “Grozījumi 2012. gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 “Par Neretas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”  apstiprināšanu.

12. Par pabalstu piešķiršanu.

13. Par “Vecmēmele 2” atsavināšanas ierosinājumu.

14. Par dzīvokļa īpašuma Kalēju iela 107-1 Neretas novada Neretas pagastā ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un atsavināšanu.

15. Par dzīvokļa īpašuma Kalēju iela 107-2 Neretas novada Neretas pagastā ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un atsavināšanu.

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A. R.

 

Neretas novada domes priekšsēdētājs                     Arvīds Kviesis

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other