NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.1

 Neretas novada Neretas pagastā 2020 gada 23. janvāris plkst. 15.00  

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Neretas novada Neretas pagastā.
 2. Par Neretas novada pašvaldības gada pārskatu par budžeta izpildi apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 4. Par darba samaksas noteikšanu domes deputātiem un komisiju locekļiem.
 5. Par Neretas sociālās aprūpes centra uzturēšanās maksas noteikšanu
 6. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  1/2020 „Par Neretas      novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
 7. Par aizņēmuma ņemšanu projektu realizācijai

7.1. Par aizņēmuma  ņemšanu projekta “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” /ENI-LLB-1-108 realizācijai

7.2. Par aizņēmuma  ņemšanu projekta” Multifunkcionāla centra izveide” nr.  9.3.1.1/18/I/012 realizācijai

 1. Par zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 2. Par nekustamā īpašuma “Pēteri” Neretas novada Pilskalnes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un atsavināšanu.
 3. Par zemes vienības lietošanas mērķi.
 4. Par pabalstu piešķiršanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Baldenāni” Zalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanai

13.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma  „Kalēju iela 107– 1”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu.

 1. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Kalēju iela 107– 2”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu

15.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā.

16.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā.

 1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā.
 2. Par nekustamā īpašuma „Kalēju iela 61” Neretas pagastā sadalīšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma „Saules”  Neretas pagastā,  Neretas novadā sadalīšanu
 4. Par nekustamā īpašuma “Saules” Neretas pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 5. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējumu 2020.gadam
 6. Par noteikumu „Noteikumi, kādā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek     organizēta  „B”  kategorijas  autovadītāju  teorētiskā  un  praktiskā  apmācība un pirmās  palīdzības  sniegšanas apmācība” grozījumu apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu Neretas novada Neretas pagastā
 8. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā

 

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                           Arvīds Kviesis

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other