Budžets

Pamatbudžeta ieņēmumi

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 429 995 eiro apmērā.

Vislielāko artavu pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu sadaļā dod nodokļu ieņēmumi, kas šogad plānoti 1 773 001 eiro apjomā , no tā iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 1 531 853 eiro un nekustamā īpašuma nodoklis – 241 148 eiro.

Nenodokļu ieņēmumos (valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas) paredzēti 2490 eiro.  Savukārt ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas plānoti 3600 eiro apjomā.

Transferta ieņēmumi (gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta – valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta – ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem). Maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžeta saņemtajiem maksājumiem tiek plānoti 1 362 434 eiro apjomā.  Valsts budžeta transferti, kas ietver mērķdotāciju 1.- 4.klašu ēdināšanai, mācību literatūrai un mācību līdzekļiem, pedagogu algām, deju kolektīvu vadītājiem, izglītības un sociālo asistentu pakalpojumiem, kā arī mērķdotāciju nodarbinātības pasākumam un klientu apkalpošanas centram paredzēti 1 303 263 eiro apjomā. Šajā summā ir ietverti arī pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda transferti (772 941 eiro) un ES projekti ” Sudmalu sala”, kas paredz Neretas brīvdabas estrādes rekonstrukciju, “Atver sirdi Zemgalē”, kas ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu paredz atbalsta sniegšanu personām ar ierobežotām iespējām sevi aprūpēt (pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar jebkāda veida funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas nedzīvo ģimenēs, bet institūcijās) un  projekts “Proti un dari”, kura mērķis ir 15 – 29 gadu vecus jauniešus, kuri nekur nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, veicināt iesaistīt izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas pasākumos u.c.  Šiem trim ES projektiem paredzēti 38 875 eiro.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (noma, īre, dzīvokļu un komunālo pakalpojumi, kā arī citi maksas pakalpojumi) plānoti 288 470 eiro.

Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā būs 150 064 eiro. No dabas resursu nodokļa plānoti 4100 eiro ienākumi, savukārt mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondiem – 145 964 eiro.

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi

2017.gada Neretas novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 3 872 389 eiro apmērā.

Izglītībai Neretas novads tērēs 35, 26%  no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Naudas izteiksmē tie ir 1 365 474 eiro.  Šo naudu paredzēts tērēt pirmsskolas izglītības, dienas centra, vidusskolas un pamatskolu darba nodrošināšanai, mērķdotācijām pedagogu algām, ēdināšanai un mācību līdzekļiem, kā arī savstarpējās izglītības pakalpojumiem.

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai (finansējums deputātu komitejām, komisijām, izpildvaras institūcijām, domes un pagastu pārvalžu administratīvajiem izdevumiem) paredzēts tērēt 581 722 eiro jeb 15, 02% no pamatbudžeta izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 40 226 eiro apjomā (bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai), savukārt ekonomiskās darbības nodrošināšanai, kas ietver atbalstu lauksaimniecības, nodarbinātības pasākumiem, būvvaldei, tūrismam, katlu mājas uzturēšanas izmaksām, finansējumu ielu un ceļu rekonstrukcijai plānoti 408 391 jeb 10, 55% procenti no budžeta. No šīs summas 9385 eiro paredzēti projektam “Proti un dari”, savukārt nodarbinātības pasākumam, kas ietver pagaidu sabiedriskos darbus, – 22 521 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (finansējums atkritumu savākšanai, ielu apgaismojumam un ūdensapgādei) paredzēts tērēt 15, 42 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb naudas izteiksmē 597 065 eiro.

Savukārt kultūrai, sportam un atpūtai no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 339  185 eiro jeb 8, 76% no kopējiem izdevumiem. Šī budžeta sadaļa ietver kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeju un sporta metodiķu algas, kā arī naudas piešķīrumu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. Projekta “Neretas Sudmalu jaukā sala” izmaksas ir 44 323 eiro.

Sociālajai aizsardzībai (Neretas SAC uzturēšana, sociālie pabalsti un invalīdu asistentu pakalpojumi, Sociālā dienesta funkciju nodrošināšana, krīzes centrs) šogad  tērēs 515 452 eiro jeb 13, 31% no pamatbudžeta izdevumiem. Neretas SAC piešķirti 164 784  eiro, Sociālajam dienestam – 63 647 eiro, sociālajiem un citiem pašvaldības pabalstiem  – 147 390 eiro, projektam “Atver sirdi Zemgalē” – 5000 eiro un projekta sociālajiem asistentiem – 59 623 eiro,  krīzes centram – 39 167 eiro, mazgātuvei, kā arī veco un vientuļo aprūpei – 35 841 eiro.

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā plānoti 252 152 eiro apmērā. 94% no izdevuma kopapjoma, t.i.,  236 945 eiro paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, bet vides aizsardzībai paredzēts izlietot 15 207 eiro.

Finansiālās saistības

Neretas novada pašvaldībai 2017. gadā Valsts Kasei atmaksājamā aizņēmuma pamatsumma ir 94 321 eiro, Vides investīciju fondam – 6739 eiro.

Nākamajos trijos gados atmaksājamā aizņēmumu summa kopā ar procentu maksājumiem paredzama šāda – 2018. gadā – 77 748 eiro, 2019. gadā – 68 958 eiro, 2020. gadā – 50 694 eiro.

Saistību apjoms attiecībā pret pamatbudžetu 2017.gadā un nākamajos trijos gados vidēji būs 3.12%. Savukārt galvojuma summas atlikums uz 1.janvāri  2017.gadā ir 12 718 eiro.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu varat saņemt novada pašvaldībā pie domes sekretāres, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt novada mājaslapā www.neretasnovads.lv

Daiga Meldere

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other