Nolikumi

NolikumsPielikuma fails
Neretas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Neretas novada vēstis" kārtībaSkatīt
Neretas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtībaSkatīt
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtībaSkatīt
Neretas novada pašvaldības personas datu aizsardzības noteikumiSkatīt
Neretas novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas aizsardzības noteikumiSkatīt
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Darīsim kopā!" nolikumsSkatīt
Bērnu dienas centra "Vālodzīte" nolikumsSkatīt
Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadāSkatīt
Konkursa "Jaunieši veido savu vidi" nolikumsSkatīt
Par transportlīdzekļu, saziņas līdzekļu izmantošanas, kompensēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībuSkatīt
Par komandējuma noformēšānu, atskaites iesniegšanu un izdevumu atlīdzīnāšanu Neretas novada pašvaldībāSkatīt
"B" kategorijas autovadītāju apmācības Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolāSkatīt
Ētikas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības ētikas kodekssSkatīt
Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadāSkatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, VB, NĪN, PFIF) sadaliSkatīt
Neretas kultūras nama nolikumsSkatīt
Mērķdotāciju sadales kārtībaSkatīt
Mazzalves pamatskolas nolikumsSkatīt
Neretas pirmsskolas izglītības iestādes "Ziediņš" nolikumsSkatīt
Radošās pašizpausmes konkursa "Talantiņš" nolikumsSkatīt
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības arhīva reglamentsSkatīt
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikumsSkatīt
Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem Neretas novadāSkatīt
Neretas novada publisko interneta pieejas punktu datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiSkatīt
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtībuSkatīt
Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Neretas novada pašvaldības līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanaiSkatīt
Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēmSkatīt
Neretas novada centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiSkatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiemSkatīt
Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Skolēnu autobusa izmantošanas noteikumiSkatīt
Neretas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumiSkatīt
Par Biznesa dārza biroja telpu Dzirnavu ielā 4, Neretā, iznomāšanuSkatīt
Neretas novada bāriņtiesas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības Neretas novada novadpētniecības muzeja nolikumsSkatīt
Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodekssSkatīt
Tirgus izpētes un elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Mazzalves pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Neretas pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Zalves pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem"Skatīt
Neretas novada centrālās bibliotēkas nolikumsSkatīt
Sociālās aprūpes centra nolikumsSkatīt
Sociālās un veselības aprūpes komitejas nolikumsSkatīt
Sociālā dienesta nolikumsSkatīt
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumsSkatīt
Finanšu un attīstības komitejas nolikumsSkatīt
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumsSkatīt
Starpinstitucionālās komisijas darbam ar ģimenēm nolikumsSkatīt
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumsSkatīt
Iepirkumu komisijas nolikumsSkatīt
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi” nolikumsSkatīt
Vispārējās nodaļas reglamentsSkatīt
Administratīvās komisijas nolikumsSkatīt
Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikumsSkatīt
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem nolikumsSkatīt
Medību koordinācijas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības nolikumsSkatīt
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumsSkatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other