Arī 2019./2020.mācību gadā Neretas novada skolās īstenos ESF projektu “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Ko iegūst skolēni? Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Jauniešu projektiem pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 10.jūlijam

Projekta PuMPuRS ietvaros tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības, arī Neretas novada pašvaldība.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Šogad projektu konkursi tiek sludināti 2019. gada aprīlī – jūnijā ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š. g. augustā – septembrī. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021. gadam.

Arī Neretas novada skolās īsteno ESF projektu “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā šajā mācību gadā īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other