NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.10

2018. gada 23. augustā plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumu apstiprināšanu
 2. Par noteikumu „ Neretas novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu
 3. Par  kustamās mantas – automašīnas VW PASSAT izsoles rīkošanu
 4. Par atļauju  piedalīties nekustamā īpašuma izsolē.
 5. Par Pārvaldības plāna 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā apstiprināšanu
 6. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
 7. Par izmaiņām Neretas novada Administratīvās komisijas sastāvā
 8. Par pabalstu piešķiršanu
 9. Par nekustamā īpašuma „Silamarči”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma  „Miņģeni”  sadalīšanu
 11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
 12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
  1. 1.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā V.E.
  2. 2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā I.P.

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.8

2018. gada 26.jūlijā plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības 2018. gada 1. pusgada  budžeta izpildi
 2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr.3/2018 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Neretas novada teritorijā” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 3. Par Neretas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr.5/2018 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011. gada 10.novembra saistošajos noteikumos  Nr. 10/2011„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā” apstiprināšanu.
 4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu.
 5. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības Domes priekšsēdētājam
 6. Par pabalstu piešķiršanu
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.J. par nekustamo īpašumu „NĪ” Neretas pagasts, Neretas novads.
 9. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai “Nokaļņi” Zalves pagastā, Neretas novadā
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Svarēni”  Mazzalves pagastā
 11. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                        Arvīds  Kviesis

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other