Neretas novada domes komiteju sēdes notiek katra meneša otrajā ceturdienā.

Neretas novada domes sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturdienā.

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 24.septembris plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par apvienojamo Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novada pašvaldību sadarbību jaunveidojamā Aizkraukles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
 2. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā
 3. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”
 4. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
 5. Par atbrīvošanu no zobārstniecības iekārtu nomas maksas
 6. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
 7. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
 8. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 9. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Mazzalves pamatskolā
 10. Par izmaiņām Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāvā
 11. Par pabalstu piešķiršanu
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Z. M.  par nekustamo īpašumu [..]
 13. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 14. Par nekustamā īpašuma  „Cielaviņas”  Neretas pagastā, Neretas novadā  sadalīšanu
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Beķeri” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Upmaļi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 17. Par nekustamā īpašuma „Vecumnieki” Mazzalves pagastā, Neretas novadā,  sadalīšanu
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Spodri” Neretas pagastā
 19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                 Arvīds Kviesis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                                  2020. gada 27.augusts plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā
 2. Par finanšu līdzekļu ietaupījuma izlietojumu
 3. Par izmaiņām Neretas novada Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā
 4. Par nekustamā īpašuma “Ziediņi – dzīvojamā māja ”, dzīvoklis Nr.5, Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
 5. Par pabalstu piešķiršanu
 6. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 7. Par  neapdzīvojamo telpu “Radzes -3”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, nomu
 8. Par zemes gabala – starpgabala “Rinķišķi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads atsavināšanu
 9. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu A.J. Neretas pagastā, Neretas novadā
 10. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu N.B. Neretas pagastā, Neretas novadā
 11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu I.A.– Č. Neretas pagastā, Neretas novadā
 12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu L.Č. Neretas pagastā, Neretas novadā
 13. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu I.D. Neretas pagastā, Neretas novadā
 14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu E.U. Neretas pagastā, Neretas novadā
 15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu L.Č. Neretas pagastā, Neretas novadā
 16. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā, Neretas novadā
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Neretas novada Neretas pagastā
 18. Par mācību darba organizēšanu Neretas pašvaldības izglītības iestādēs Covid-19 izplatības apstākļos
 19. Par Mazzalves pamatskolas pašvērtējuma ziņojuma apstiprināšanu

Informatīvais jautājums: 1) Administratīvās komisijas sekretāres Zigfrīdas Ozoliņas atskaite

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                            Aivars Miezītis

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.12

Neretas novada Neretas pagastā                                             2020 gada 23.jūlijs plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

     1 .Par Neretas novada pašvaldības 2020. gada 1. pusgada  budžeta izpildi

 1. Par Neretas novada domes konkursa par granta piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai 2020.gadā
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Improvement of efficiency and availability of administrational cemetery management  services in cross border regions of Latvia and Lithuania”LLI-437” realizācijai
 3. Par izmaiņām Neretas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā
 4. Par grozījumiem 2013.gada 28.novembra Neretas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā
 5. Par grozījumiem 2014.gada 26.jūnija Neretas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā
 6. Par izmaiņām Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā
 7. Par nekustamā īpašuma P.Lodziņa ielā 6, dzīvokli Nr.1, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā atsavināšanas procesa uzsākšanu
 8. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 4-11, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Grantiņi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.       R. par nekustamo īpašumu „Kurzemnieki”  Neretas  pagastā, Neretas novadā
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Lūlas” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 12. Par nekustamā īpašuma “Gerķēni” Zalves pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
 13. Par pabalstu piešķiršanu
 14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu adresē “Parka iela 1-2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads”
 15. Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
 16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
 17. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam

Informatīvais jautājums: 1) Ērberģes draudzes iesniegums (Ziņo: Zeltīte Odiņa)

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                                        Arvīds Kviesis

Neretas novada domes sēde Nr.11

 

Neretas novada Neretas pagastā                                                           2020. gada 25.jūnijs plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi  6/2020 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 1/2020 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
 3. Par telpu nomas maksas atlaidi ģimenes ārsta praksei
 4. Par Neretas novada pašvaldības īpašuma „Dēliņi ” atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par izmaiņām Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
  • Par M. Ķ. nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
  • Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 7. Par pabalstu piešķiršanu

 

Neretas novada doms priekšsēdētājs                             Arvīds Kviesis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE NR.9

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 28.maijs  plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora iecelšanu amatā
 2. Par domes deputātes Agneses Putniņas pilnvaru nolikšanu uz laiku
 3. Par Agneses Putniņas izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva
 4. Par Signes Krievānes deputāta pilnvaru uzsākšanu
 5. Par Neretas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 6. Par pabalstu piešķiršanu
 7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.T.
 8. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu S.S.
 9. Par nekustamā īpašuma “Zariņi”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Mazdīči” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 1. Par nekustamā īpašuma “Pēteri” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par nosacīto cenu
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā R.J.
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā S.A.

13.Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2019./2020.g. apkures sezonā un avansa maksājumu vasarā

14.Par līdzfinansējumu projekta “Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde” īstenošana

15.Par nekustamā īpašuma „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu

16.Par finansējuma novirzīšanu Grantu konkursam

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                               Aivars Miezītis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.2

Neretas novada Pilskalnes pagastā

2020. gada 27. februāris plkst. 15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.1

 Neretas novada Neretas pagastā 2020 gada 23. janvāris plkst. 15.00  

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 24. oktobris plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.12

Neretas novada Neretas pagastā                        2019. gada 26. septembris plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 29. augusts plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

Neretas novada domes komiteju sēdes notiek katra meneša otrajā ceturdienā.

Neretas novada domes sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturdienā.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other