Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

Izsole notiks Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldē, 2019.gada 16.aprīlī plkst.10.00

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 360 (trīs simti sešdesmit euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Zemes gabalu “Dadzīšu zeme” un “Cinīši”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads nomas tiesību izsole

Neretas novada pašvaldība 2019. gada 14. martā plkst. 10.30 Pilskalnes pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Pilskalnes pagasts rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli  zemes gabaliem –

“Dadzīšu zeme” Kadastra Nr. 3274 0040154 ar platību 1,04 ha, sākumcena EUR 7.49 un  izsoles drošības nauda.

“Cinīši” Kadastra Nr. 32740040054 un 32740040056 ar platību 1.0 ha, sākumcena EUR 8.40 un izsoles drošības nauda.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Klēts”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32660130119, privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 600,00.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,1771 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32660130119) un viena būve (kadastra apzīmējums 32660130119001).

Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

2019. gada 12. februārī plkst. 10.00, “Atpūtas”, Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 400 (četri simti euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nekustamā īpašuma “Bērnudārzs 2” Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās “Atpūtas”, Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 51.2 m2 objekta „Bērnudārzs 2” Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nomas tiesību sākumcena – EUR 0,19 par m2 (tai skaitā PVN). Maksāšanas līdzekļi – 100% euro.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

  1. gada 6. novembrī plkst. 10.00 “Atpūtas”, Neretas novads, Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro, 00 centi) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Automašīnas VW PASSAT pārdošana izsolē

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena –  EUR  300.00 ( trīs simti euro, 00 centi ) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Par nekustamo īpašumu Pasta ielā 1 un Pasta ielā 1b Neretas pagastā Neretas novadā

VAS Latvijas pasts informē, ka pieņemts lēmums par nekustamo īpašumu Pasta ielā 1 un Pasta ielā 1b, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums Pasta ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr.32705070026 sastāv no 186/319 domājamām daļām (197,25 m2) no ATC ēkas un Pasta ielā 1b, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr.3270 507 0030 sastāv no pagraba un šķūņa. Minētie īpašumi tiks atsavināti kā vienots nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2018.gada 17.aprīlī plkst. 10.00, „Atpūtas”, Neretas novads Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -14, kadastra apzīmējums 32969000026  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 800 (astoņi simti euro, 00 centi ), kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

2018.gada 17.aprīlī plkst. 11.00, „Atpūtas”, Neretas novads Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR  908.00 ( deviņi simti astoņi euro, 00 centi ) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other