Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

2019. gada 12. februārī plkst. 10.00, “Atpūtas”, Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 400 (četri simti euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nekustamā īpašuma “Bērnudārzs 2” Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās “Atpūtas”, Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 51.2 m2 objekta „Bērnudārzs 2” Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nomas tiesību sākumcena – EUR 0,19 par m2 (tai skaitā PVN). Maksāšanas līdzekļi – 100% euro.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

  1. gada 6. novembrī plkst. 10.00 “Atpūtas”, Neretas novads, Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro, 00 centi) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Automašīnas VW PASSAT pārdošana izsolē

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena –  EUR  300.00 ( trīs simti euro, 00 centi ) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Par nekustamo īpašumu Pasta ielā 1 un Pasta ielā 1b Neretas pagastā Neretas novadā

VAS Latvijas pasts informē, ka pieņemts lēmums par nekustamo īpašumu Pasta ielā 1 un Pasta ielā 1b, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums Pasta ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr.32705070026 sastāv no 186/319 domājamām daļām (197,25 m2) no ATC ēkas un Pasta ielā 1b, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr.3270 507 0030 sastāv no pagraba un šķūņa. Minētie īpašumi tiks atsavināti kā vienots nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2018.gada 17.aprīlī plkst. 10.00, „Atpūtas”, Neretas novads Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -14, kadastra apzīmējums 32969000026  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 800 (astoņi simti euro, 00 centi ), kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

2018.gada 17.aprīlī plkst. 11.00, „Atpūtas”, Neretas novads Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR  908.00 ( deviņi simti astoņi euro, 00 centi ) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2018. gada 20. martā plkst. 10:00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas” Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts,  Neretas novads,  kadastra apzīmējums 329609000026 mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „Ziediņi”-14, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads,  sastāv no  dzīvokļa īpašuma 64.2 m2 platībā, 642/12774 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

2018.gada 13.februārī plkst. 10.00, „Atpūtas”, Neretas novads Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR  750.00 ( septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi ) bez PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other