Kustamās mantas – AUTOGREIDERA DZ98V30 izsole

2019. gada 18. jūnijā plkst. 11.00 Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā notiks pašvaldības kustamās mantas – AUTOGREIDERA DZ98V30 izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 15000,00 ar PVN (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”.

Kustamās mantas – TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstu izsole

2019. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā notiks pašvaldības kustamās mantas – TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstu izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Vērtūži 2”, Zalves pagastā, Neretas novadā – izsoles sākumcena EUR 230.00, nodrošinājums EUR 23.00, izsole 27.06.2019. plkst.10.00.

Pieteikšanās līdz 13.06.2019. plkst.16. 00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

Izsole notiks Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldē, 2019.gada 16.aprīlī plkst.10.00

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 360 (trīs simti sešdesmit euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Zemes gabalu “Dadzīšu zeme” un “Cinīši”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads nomas tiesību izsole

Neretas novada pašvaldība 2019. gada 14. martā plkst. 10.30 Pilskalnes pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Pilskalnes pagasts rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli  zemes gabaliem –

“Dadzīšu zeme” Kadastra Nr. 3274 0040154 ar platību 1,04 ha, sākumcena EUR 7.49 un  izsoles drošības nauda.

“Cinīši” Kadastra Nr. 32740040054 un 32740040056 ar platību 1.0 ha, sākumcena EUR 8.40 un izsoles drošības nauda.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Klēts”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32660130119, privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 600,00.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,1771 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32660130119) un viena būve (kadastra apzīmējums 32660130119001).

Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

2019. gada 12. februārī plkst. 10.00, “Atpūtas”, Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 400 (četri simti euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nekustamā īpašuma “Bērnudārzs 2” Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās “Atpūtas”, Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 51.2 m2 objekta „Bērnudārzs 2” Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nomas tiesību sākumcena – EUR 0,19 par m2 (tai skaitā PVN). Maksāšanas līdzekļi – 100% euro.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

  1. gada 6. novembrī plkst. 10.00 “Atpūtas”, Neretas novads, Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro, 00 centi) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Automašīnas VW PASSAT pārdošana izsolē

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena –  EUR  300.00 ( trīs simti euro, 00 centi ) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other