Būvvalde

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes, Neretas novada domes un Skrīveru novada domes lēmumiem un deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei.

Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē:

 1. nolikums(piev. dokumentu)
 2. saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem(piev. dokumentu)
 3. būvobjektu pieņemšanas komisija(piev. dokumentu)

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu teritorijās:

 1. sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus – būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus
 2. izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus
 3. izsniedz vai reģistrē būvatļaujas
 4. nozīmē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu
 5. kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Struktūrvienības atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2.stāvā 21.kabinets (būvvaldes vadītājs – būvinspektors) un 3.stāvā 40.kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs)

Būvvaldes darbinieki:

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītājs Jans Korols 65133905

29278835

jans.korols@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv
Arhitekte Gunta Kursīte 65133921

29418418

gunta.kursite@inbox.lv
Teritorijas plānotāja –

lietvede

Laura Kļučina 65133921

26066672

laura.klucina@aizrp.lv

Fakss: 65133921

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena no 9.00 -12.00 un 13.00 – 17.00

__________________________________________________________________________________

KOKNESES APVIENOTĀ PAŠVALDĪBU BŪVVALDES

NOLIKUMS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ( turpmāk tekstā – Būvvalde) ir Kokneses novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes, Neretas novada domes un Skrīveru novada domes ( turpmāk tekstā – Pašvaldības) lēmumiem un deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei.

Būvvaldes pilnvaras un saistības ar Pašvaldībām, kā arī ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistīto lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka deleģēšanas līgums.

 1. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldību teritorijās atbilstoši to attīstības plāniem, teritorijas plānojumiem un apbūves noteikumiem.
 2. Būvvalde darbojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, Būvniecības likumu, 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, teritorijas plānošanas likumu, 06.10.2009. MK noteikumiem Nr. 1148 „ Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” , Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
 3. Būvvaldei ir apaļais zīmogs ar pilnu būvvaldes nosaukumu. Būvvalde nav juridiska persona.
 4. Būvvaldes juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, LV-5101.

__________________________________________________________________________________

BŪVVALDES FUNKCIJAS

 1. Nodrošina saikni ar Ekonomikas ministrijas ar būvniecību saistītām struktūrvienībām.
 2. Pārzina un koordinē būvniecības procesu, ievērojot pašvaldības teritorijas plānojuma un attīstības plāna prasības, kā arī atbilstoši vides aizsardzības, kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasībām.
 3. Piedalās esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas noteikumu izvērtēšanā un jaunu noteikumu izstrādāšanā.
 4. Piedalās pašvaldību attīstības plānu, attīstības programmu un teritorijas plānojumu izvērtēšanā.
 5. Piedalās detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu izstrādāšanā.
 6. Pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu, MK noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.
 7. Izskata un reģistrē būvniecības pieteikumus – uzskaites kartes un pieņem lēmumu par tiem saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punkta prasībām.
 8. Sagatavo un izsniedz pasūtītājam plānošanas – arhitektūras vai būves nojaukšanas uzdevumus saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
 9. Izskata un akceptē būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā – izskata, saskaņo un reģistrē tos.
 10. Izsniedz būvatļaujas un specializētās būvniecības gadījumā – reģistrē būvatļaujas.
 11. Organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” citu normatīvo aktu prasībām.
 12. Izsniedz izziņas Zemesgrāmatu nodaļai par jaunbūvju – nepabeigtas būvniecības tiesisko pamatojumu un faktisko stāvokli.
 13. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un regulāri iesniedz tos LR Centrālās statistikas pārvaldes norādītajai institūcijai.
 14. Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus.
 15. Vienu reizi mēnesī sniedz LR Ekonomikas ministrijai un Pašvaldībām informāciju par iepriekšējā mēnesī izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm.
 16. Pēc Pašvaldību uzaicinājuma piedalās iepirkumu komisiju darbā.
 17. Nozīmē publiskās apspriešanas saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

__________________________________________________________________________________

BŪVVALDES TIESĪBAS

 1. Būvvaldei ir tiesības :

23.1.pieprasīt un saņemt attiecīgu informāciju no teritorijā esošām fiziskajām un juridiskajām personām.

23.2. noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu, projekta stadiju skaitu, kā arī publiskas apspriešanas nepieciešamību.

23.3. noraidīt būvniecības ieceres, pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

23.4.anulēt būvatļaujas un saskaņojumus, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būvju konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgiem būvnoteikumiem.

23.5. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas.

 1. Būvvaldes amatpersonām ir tiesības sastādīt administratīvos protokolus par apbūves noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas fiziskas vai juridiskas personas un ierosināt domes administratīvajai komisijai saukt pie administratīvās atbildības iepriekš minētās personas.

__________________________________________________________________________________

BŪVVALDES ATBILDĪBA

 1. Būvvaldes amatpersonas ir atbildīgas par būvniecības atbilstību likumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas novadu teritorijās.

__________________________________________________________________________________

BŪVVALDES STRUKTŪRA

 1. Būvvaldes darbu organizē un vada būvvaldes vadītājs, kuru ieceļ un atbrīvo no amata Kokneses novada dome.
 2. Būvvaldes vadītājs:

27.1.plāno un organizē būvvaldes darbu:

27.2. pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;

27.3. pēc attiecīgās pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņojumu par būvniecību skarošiem jautājumiem un būvvaldes darbu;

27.4. atbild par būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu, pašvaldības lēmumu un būvvaldes nolikuma prasībām, atbild par informācijas un dokumentācijas savlaicīgu sagatavošanu un atbilstību.

 1. Būvvaldes sastāvā ir jābūt arhitektam, teritorijas plānotājam, būvinspektoram Viņu veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši Būvvaldes uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām nosaka Kokneses novada dome. Kokneses novada dome var lemt par citiem darbiniekiem Būvvaldē.
 2. Būvvaldes amatpersonai ir atbilstoša speciālā izglītība un profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kā arī būvniecības kontroles tiesības.
 3. Būvvaldi finansē no Pašvaldību budžetiem, atbilstoši apstiprinātai tāmei un saskaņā ar Deleģēšanas līgumiem, kas noslēgti starp Kokneses novada domi un pašvaldībām.
 4. Būvvaldes amatpersona ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistītu uzņēmējdarbību Pašvaldību teritorijā veic tikai pēc pašvaldības pasūtījuma.

Sēdes vadītājs V.Cīrulis

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other