Sirsnīgais pamatskolas izlaidums

3.jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota distance un pārējie drošības noteikumi.

 Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt, ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis, kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem, kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.

                Tad pateicības vārdus veltīja paši jaunieši. Viņi atzina, ka skolotāju atbalsts ir bijis nenovērtējams. Katrs skolotājs dzirdēja savu teicienu, skolēni pateicās ar ziedu. Īpašs paldies par sirdssiltumu sākumskolas audzinātājai Ritai Kokinai un skolotājai Rutai Aukšpolei, kas šos skolēnus audzināja 5. – 7. klasē. Izskanēja pateicība tagadējam audzinātājam Mairim Dzenim par labajām ekskursijām un neaizmirstamajiem klases vakariem.

             

Ģimenisks izlaidums Mazzalvē

“Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm/ Un spožu zvaigzni, ar aci kas miedz,/ Nāk jaunība Tava ar rasas veltēm/ Un dimantus nober: Ņem, salasi sev!” – šie V.Mežnoras vārdi bija kā novēlējums valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ļoti ģimeniskā Mazzalves pamatskolas 9.klases izlaiduma astoņiem jauniešiem. Izlaidumā piedalījās tikai skolēni, viņu vecāki, pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un daži skolotāji, bet tas netraucēja, gluži otrādi – pasākums izvērtās ģimeniski silts, mīļš un sirsnīgs.

Mazās zvaigznītes ceļā uz skolu

”Pa piena ceļu bērni nāk pie savas māmiņas. Tu ieradies no zvaigznītes un biji ļoti mazs. Bet tētis tevi izcēla no Lielā lāča ratiem. Tu biji brīnumbēbītis ar mākonīšu matiem…” Skanot  Renāra Kaupera un Ineses Zanderes dziesmai, zālē iedejoja, ieskrēja, iesoļoja, ievirpuļoja  Mazzalves pamatskolas sešgadīgie bērni. Vecāki tiem pūta ziepju burbuļus. Bērni dziedāja sirsnīgo dziesmu ”Mammīte, bitīte”, skaitīja dzejolīšus, dejoja pašu iestudētu deju ”Maziņš esmu es”… Pasākuma beigās kā tradīcija dziesma ”Joka pēc alfabēts”. Es to saucu par bērnudārznieku himnu. Tā izskan pirmsskolas izlaidums Mazzalvē.

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

Neretas novadā sveic teicamniekus

1.jūnijā jau tradicionāli Neretas novada pašvaldība sumina novada mācību izcilniekus. Šoreiz gan globālā situācija pasaulē noteica nedaudz citu kārtību, drošības apsvērumu un virknes liegumu dēļ šajā reizē teicamnieku pieņemšana pie domes priekšsēdētāja notika nevis, kā ierasts,  Neretas novada domes sēžu zālē, bet gan  Neretas kultūras namā, kur varēja ievērot nepieciešamos distancēšanās noteikumus.

Pagājušais mācību gads raibs kā pavasara taurenis

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pārējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika Mazās skolas pagalmā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.klases skolēni atdzīvina latviešu mākslas darbus

Kopš marta beigām, kā zināms,  visās Latvijas skolās mācības noritēja attālināti. Tas bija gan izaicinājumu un grūtību, gan jaunas pieredzes laiks. Vizuālās mākslas priekšmetā skolēni skatījās filmas un skolotājas pašas filmētos video materiālus, gāja dabā skicēt augus, gan, protams, lasīja vielas teoriju. Attālināti notika arī pārbaudes darbu rakstīšana.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju (1 likme).

Darba alga: 800 EUR par likmi.

Kontakttālrunis:  29494419 (direktore), e-pasts: grebska.laima@inbox.lv.

Šis laiks piespiež mācīties visiem

Attālinātā mācīšanās turpinās. Ārkārtējā situācija un ar to saistītās rīcības tika pagarinātas līdz 12.maijam.Visticamāk tā arī tiks noslēgts mācību gads. Vērtējumus skolēni saņems, summējot sasniegumus gan pirms covid -19 izraisīto mācīšanās pārmaiņu laikā, gan attālinātās mācīšanās procesā pārbaudījumos gūtos vērtējumus. Vēl nav skaidrs arī jautājums par eksāmeniem 9. un 12.klašu audzēkņiem. Viss atkarīgs, cik ātri izkļūsim no ārkārtējās situācijas.

Piedāvājam darbu direktoram Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

 

Neretas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu, prof.kods 1345 08, uz nenoteiktu laiku, darba laiks – 40 stundas nedēļā, atalgojums – 1209,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un pamatuzdevumu izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Neretas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
 • nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un citu finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
 • nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 • sagatavot un iesniegt Neretas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;
 • veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Neretas novada domes pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītos dokumentus;
 • vadīt iestādi saskaņā ar Latvijas Republikas profesionālās izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem;
 • veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
 • organizēt izglītojamo uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem un amata pienākumu aprakstu.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other