Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.klases skolēni atdzīvina latviešu mākslas darbus

Kopš marta beigām, kā zināms,  visās Latvijas skolās mācības noritēja attālināti. Tas bija gan izaicinājumu un grūtību, gan jaunas pieredzes laiks. Vizuālās mākslas priekšmetā skolēni skatījās filmas un skolotājas pašas filmētos video materiālus, gāja dabā skicēt augus, gan, protams, lasīja vielas teoriju. Attālināti notika arī pārbaudes darbu rakstīšana.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju (1 likme).

Darba alga: 800 EUR par likmi.

Kontakttālrunis:  29494419 (direktore), e-pasts: grebska.laima@inbox.lv.

Šis laiks piespiež mācīties visiem

Attālinātā mācīšanās turpinās. Ārkārtējā situācija un ar to saistītās rīcības tika pagarinātas līdz 12.maijam.Visticamāk tā arī tiks noslēgts mācību gads. Vērtējumus skolēni saņems, summējot sasniegumus gan pirms covid -19 izraisīto mācīšanās pārmaiņu laikā, gan attālinātās mācīšanās procesā pārbaudījumos gūtos vērtējumus. Vēl nav skaidrs arī jautājums par eksāmeniem 9. un 12.klašu audzēkņiem. Viss atkarīgs, cik ātri izkļūsim no ārkārtējās situācijas.

Piedāvājam darbu direktoram Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

 

Neretas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu, prof.kods 1345 08, uz nenoteiktu laiku, darba laiks – 40 stundas nedēļā, atalgojums – 1209,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un pamatuzdevumu izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Neretas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
 • nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un citu finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
 • nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 • sagatavot un iesniegt Neretas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;
 • veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Neretas novada domes pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītos dokumentus;
 • vadīt iestādi saskaņā ar Latvijas Republikas profesionālās izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem;
 • veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
 • organizēt izglītojamo uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem un amata pienākumu aprakstu.

Valsts posmā – III pakāpe

Tā kā valstī izsludināta ārkārtas situācija, tāpēc 3. aprīlī 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms pirmo reizi notika attālināti, tas ir,  izmantojot attālinātās komunikācijas formas.

Iepriekš skolēni iesūtīja savu darbu prezentācijas video formātā un digitāli sagatavotu plakātu – stenda ziņojumu. Ar to vērtēšanas komisija bija iepazinusies. Aizstāvēšanas dienā skolēni iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisiju.

Atjaunots. PAZIŅOJUMS NERETAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī. Neretas novada pašvaldības darba organizācija izsludinātajā ārkārtas situācijā

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 7.aprīlī Ministru kabinets ir veicis grozījumus 12.marta rīkojumā, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam.

Sakarā ar valstī “COVID – 19” izsludināto ārkārtas situāciju un veiktajiem grozījumiem 12.martā, informējam, ka ārkārtējā situācija visā valstī tiek pagarināta līdz 12.maijam, līdz ar to visi noteiktie ierobežojumi paliek spēkā līdz 12.maijam.

Mācības novada mācību iestādēs turpinās, kaut arī attālināti

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī Latvijā, valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 12. marta līdz 14.aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiek īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs notiek attālināti.

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba kārtību ārkārtas situācijas laikā

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu un vecāku zināšanai!

Skolēniem par  attālinātām mācībām

 1. Sākot no 23.marta, katru darba dienu līdz plkst.9.00 e-klases pastā saņemsi darba uzdevumus mācību stundām un atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus.
 2. Veiktos darbus iesūtīsi skolotājam ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas plkst. 19.00.
 3. Ja nebūsi izpildījis attiecīgajā dienā plānotos darbus un skolotājs nebūs saņēmis informāciju par neizpildīto darbu iemesliem, tad klases audzinātājs sazināsies ar Taviem vecākiem.
 4. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) sazinies ar priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojieties par tālāko rīcību!
 5. Ja darbu būsi veicis nepareizi, skolotājs ar Tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem.
 6. Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 7. Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!

Vecākiem  par attālinātām mācībām

 1. Lūdzu, sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā! Ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos!
 2. Ja Jūsu bērns nebūs izpildījis attiecīgajā  dienā plānotos darbus un skolotājs nebūs saņēmis informāciju par neizpildīto darbu iemesliem, tad klases audzinātājs sazināsies ar Jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta un datora problēmas u.c.), lūdzu, informējiet klases audzinātāju!
 4. Lai Jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu, iepazīstieties ar darba veikšanas nosacījumiem, kuri Jūsu bērnam tiks sūtīti e-klasē , sākot no  marta plkst.9.00!
 5. gada 19.martā notika videodiskusija vecākiem ar izglītības un zinātnes ministri attālinātā mācību procesa īstenošanai. Video diskusijā izskanēja būtiski  ieteikumi vecākiem. Video diskusija pieejama:  https://ej.uz/izm-vecakiem
 6. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas!
 7. Ceram uz sapratni un veiksmīgu sadarbību!

Neskaidros jautājumos lūdzam sazināties ar klases audzinātāju vai skolas administrāciju!

Sekojiet līdzi!

Koronavīrusa izplatības dēļ Latvijā līdz Lieldienām izsludināta ārkārtēja situācija. Vadoties pēc Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtas situāciju valstī, Neretas novada pašvaldība ir izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēm par turpmāko rīcību un noteikusi savu iestāžu un struktūrvienību darba laiku ārkārtējās situācijas apstākļos. Epidemioloģiskā situācija Latvijā strauji mainās, tāpēc aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other