Neretas novada centrālā bibliotēka

Ieskats bibliotēkas darbībā un vēsturē.

 • Bibliotēkas vadītāja: Regīna Kviese
 • vecākā bibliotekāre–Iveta Isakoviča
 • Adrese:  P.Lodziņa ielā-1,Neretas pagasts, Nereta, LV- 5118
 • Kontakti:tālr. 65176162, mob.:25778880 (LMT), e-pasts: nerbibl@inbox.lv

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

No 1. septembra līdz 31. maijam:

 • Darbdienās: 8.30-17.00, sestdienās 10.00 – 14.00,
 • pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00,
 • svētdienā –slēgts

Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

No 1. jūnija līdz 31. augustam:

 • Darbdienās: 8.30-17.00,
 • pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00,
 • sestdienā , svētdienā- slēgts

Pirmo bibliotēku nodibināja kā Lauksaimniecības biedrības bibliotēku, kuras vadītājs un organizators bija Pēteris Lodziņš no 1907.gada līdz 1940. gadam.  Vēlāk tā pārgāja Neretas pagasta pašvaldības pārziņā.  Pēteris Lodziņš bibliotēkas vadītāja pienākumus pildīja līdz 1945. gada 10.decembrim.

Bibliotēka jau kopš 1933.gada darbojas Neretas kultūras nama ēkā. Šobrīd bibliotēkā strādā 2 darbinieces- bibliotēkas vadītāja un vecākā  bibliotekāre. 2008. gadā, Latvijas valsts un Bila &Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, bibliotēkā tika ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. Šī projekta ietvaros bibliotēka saņēma 7 vismodernākos datorus un multifunkcionālu iekārtu. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, taču daļa grāmatu tiek iegūtas no dāvinājumiem. Vislielākā bibliotēkas apmeklētāju interese ir par daiļliteratūru un periodiku.

2003.gada 1.decembrī Neretas pagasta bibliotēku reģistrē Latvijas Republikas Kultūras ministrijā- Bibliotēku reģistrā.

2008. gada 20. novembrī bibliotēka akreditēta – tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

2012.gada 18.decembrī  novada pašvaldība veic novada bibliotēku reorganizāciju, piešķirot Neretas novada centrālās bibliotēkas nosaukumu.

Bibliotēkas izmantošanas rādītāji:

Bibliotēkas izmantošana 2010. 2011. 2012  

2013.

 

Bibliotēkas krājums 6361  6290 6539 6121
Lietotāju skaits 281  243 261 223
Apmeklējumu skaits 3543  3350 3647 4043
Izsniegums 4323 4205 3424 3772

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai:

Pašvaldības finansējums  2010 2011 2012 2013
t.sk. krājumam

 

722 326 490 461
t.sk periodikai 266 82 211 296

Realizētie projekti:

2013.gadā VKKF projekts „ Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”.

Saņemtas 73 grāmatu vienības par summu 400.00Ls

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par  fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes ( Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, pašvaldību dokumentu datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi);
 • Internets – saskaņā ar Bibliotēku likumu;
 • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
 • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai novada  bibliotēkām.

 Datu bāzes:

 • LETONIKA – Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.
 • LURSOFT- Lursoft datu bāzes sadaļa Lursoft laikrakstu bibliotēka, kurā var lasīt    laikrakstus Diena, Neatkarīga Rīta avīze, Lauku Avīze , Vakara Ziņas, Rīgas Balss, u.c. Novadu laikrakstus: Tukuma Ziņotājs, Bauskas Dzīve, Staburags, Zemgales Ziņas, Druva,u.c.

Maksas pakalpojumi;

Printēšana, kopēšana-atbilstoši apstiprinātam Neretas novada pašvaldības apstiprinātam cenrādim(sk.www.neretasnovads.lv-pakalpojumi)

Bibliotēkā pieejamas vairāk kā 6121 grāmatu un citu dokumentu vienības  lasīšanai uz vietas un līdzņemšanai saskaņā ar bibliotēkas noteikumiem.

Grāmatu jaunumus var apskatīt elektroniskajā kopkatalogā: www.jgb.lv

 Periodikas fondā republikas un reģiona laikraksti un žurnāli.

Avīzes:

 • Staburags
 • Atbalsts
 • Neretas Novada Vēstis

Žurnāli:

Veselība, LA tematiskā avīze, Praktiskais latvietis, Praktiskie rokdarbi, Leģendas, Lilit, Četras sezonas, Mans mazais, Praktiskā astroloģija, Ievas Māja, Ieva, Planētas noslēpumi, Ievas dārzs, Patiesā dzīve, National Geographic (latv.val.), Ilustrētā junioriem.

 Novadpētniecības krājumā pieejami:

 •  Grāmatas par novadu un novadniekiem
 • Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
 • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
 • Personāliju un nozaru tematiskās mapes

Iesakām apmeklēt:

LNB DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS PORTALI

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other