Pilskalnes pagasta bibliotēka

Ieskats bibliotēkas darbībā un vēsturē.

 • Bibliotēkas vadītāja: Rasma Strode,
 • Adrese: Nākotnes iela-4; Pilskalnes pag. Neretas novads LV-5110
 • Kontakti:tālr. 65176498, mob.:26233264  e-pasts rasmastrode[et]inbox.lv

Bibliotēka atvērta: 

No 1. septembra līdz 31. maijam: Darbdienās: 830-1700, sestdienās 830-1700 pusdienas pārtraukums: 1200-12.30  svētdienās , pirmdienās  –slēgts

Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

No 1. jūnija līdz 31. augustam: Darbdienās: 830-1700,pusdienas pārtraukums: 1200-1230, sestdienās , svētdienās- slēgts

Pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā,  kurai ir iespējas veikt savas funkcijas.  Tā ir vieta , kur satiekas un brīvo laiku pavada domubiedri.

Pēc arhīva ziņām Pilskalnes pagasta bibliotēka  tikusi dibināta 1952. gadā, bet pēc pagasta iedzīvotāju nostāstiem , ka bibliotēka esot jau bijusi 1949. gadā , kas atradusies „Skružos”, bet pēc tam „Starastānos”. No visiem pagasta iedzīvotājiem bibliotēku apmeklē 92 lasītāji. Tai skaitā jaunieši līdz 18 gadiem.

2008. gadā, Latvijas valsts un Bila &Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, bibliotēkā tika ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, taču daļa grāmatu tiek iegūtas no dāvinājumiem. Vislielākā bibliotēkas apmeklētāju interese ir par daiļliteratūru un periodiku.+

2003.gada 1.decembrī Neretas pagasta bibliotēku reģistrē Latvijas Republikas Kultūras ministrijā- Bibliotēku reģistrā.

2008. gada 20. novembrī bibliotēka akreditēta – tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

2012.gada 18.decembrī  Neretas novada dome veic pagasta bibliotēku reorganizāciju un piešķir nosaukumu Neretas novada  Pilskalnes pagasta bibliotēka .

 Bibliotēkas pamatrādītāji 5 gadi

Rādītāji 2009.gads 2010. gads 2011.gads 2012. gads 2013.gads
Krājums (vien.sk.) 5026 5395 4470 3510 3228
Reģistrētie lietotāji 148 130 101 103 109
Apmeklējums 3946 3683 3519 3528 3438
Izsniegums 4262 3938 3811 3146 2874
Pašvaldības finansējums 313 250 922 670 799

Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Bibliotēka piedāvā

 Bezmaksas pakalpojumi Pilskalnes pagasta  bibliotēkā:

 • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par  fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes ( Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, pašvaldību dokumentu datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi);
 • Internets – saskaņā ar Bibliotēku likumu;
 • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
 • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai novada  bibliotēkām
 • Palīdz  aizpildīt VID deklarācijas, palīdz aizpildīt e-latvenergo līgumus u.t.t., iemāca veikt maksājumus i-bankās, kā arī LAD EPSI palīdz  aizpildīt kartes platību maksājumiem un  cita veida e-pakalpojumus.

Maksas pakalpojumi Pilskalnes pagasta bibliotēkā:

 • Kopēšana
 • Printēšana
N.p.k. Pakalpojums Cena bez PVN EUR PVN 21% EUR Summa EUR
1 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 no vienas puses/lapa/

0.09 0.02 0.11
2.

 

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 no abām pusēm

0.17 0.04 0.21
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A3 no vienas puses

0.18 0.04 0.22
4. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A3 no abām pusēm

0.35 0.07 0.42
5. Izdruka / teksts/ A4 0.09 0.02 0.11
6. Izdruka/ krāsaina /A4 0.18 0.04 0.22
7 Attēla izdruka A4 0.36 0.08 0.44
8. Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma 0.58 0.12 0.70

Pilskalnes pagasta bibliotēkā ir maksas pakalpojumi, kas noteikti ar Neretas     novada domes un pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekti. Pielikumā izraksts no sēdes protokola par grozijumiem makas pakalpoju izcenojumos Nr.8,

Datu bāzes:

LETONIKA – Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

LURSOFT – Lursoft datu bāzes sadaļa Lursoft laikrakstu bibliotēka, kurā var lasīt laikrakstus Diena, Neatkarīga Rīta avīze, Lauku Avīze , Vakara Ziņas, Rīgas Balss, u.c.

Novadu laikrakstus: Tukuma Ziņotājs, Bauskas Dzīve, Staburags, Zemgales Ziņas, Druva,u.c.

 Pieejamas vairāk kā 3228  grāmatas bibliotēkas fondā lasīšanai uz vietas un līdzņemšanai saskaņā ar bibliotēkas noteikumiem.

Periodikas fondā republikas un reģiona laikraksti un žurnāli.

Avīzes:

 • Staburags

  Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas veselība
 • Ievas stāsti
 • Praktiskais latvietis
 • Leģendas
 • Geo
 • Dārza pasaule
 • Agro tops
 • Kas Jauns
 • Ilustrētā vēsture
 • 100 labi padomi
 • 36,60C
 • Ievas virtuve
 • Ilustrētā Junioriem

 Novadpētniecības krājumā pieejami:

 • Grāmatas par novadu un novadniekiem
 • Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
 • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
 • Personāliju un nozaru tematiskās mapes
 • Novada avīzes izdevums” Neretas novada vēstis”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other