Neretas novada Zalves pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Diāna Zana

 • Adrese:  „Atpūtas”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads., LV-5112
 • Kontakti: tālr.  pagasta pārvalde  65176232, zalves.biblioteka[et]inbox.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

 • O. 9.00 – 15.30 un 16.30 – 18.00
 • T. 9.00 –  15.30 un 16.30 – 18.00
 • C. 9.00 – 15.30 un 16.30 –  18.00
 • P. 9.00 –  15.30 un 16.30 – 18.00
 • Svētdien no 9.00 – 15.00
 • Sestdien, Pirmdien brīvs.
 • Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

Bibliotēka dibināta 1951. gadā. Bibliotēka atradās aizsargu mājā” Atpūtas”. Bibliotēkas atrašanās vieta gadu gaitā ir mainījusies. Pēc Zalves lauku slimnīcas likvidācijas bibliotēka tika pārcelta uz bijušās slimnīcas telpām., kur atradās līdz 1996. gadam. 1996. gadā bibliotēka atkal tiek pārcelta uz bijušo aizsargu māju, kur atrodas arī šobrīd. Šī ēka šobrīd kalpo kā pašvaldības māja.

Bibliotēkas izmantošana

 

2011. gads. 2012. gads. 2013. gads.
Bibliotēkas krājums

 

4859 4023 3161
Lietotāju skaits

 

100 83 71
Apmeklējumu skaits

 

1918 1920 1649
Izsniegums

 

1518 1703 1281

Bibliotēkas pakalpojumi:

Bezmaksas pakalpojumi Zalves pagasta bibliotēkā:

 • bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma uz mājām;
 • datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • datoru un Interneta izmantošana; ( apmeklētājs var lietot ne ilgāk kā vienu stundu dienā, ja stāv brīvi vai nepieciešams darbam, skolai var ilgāk.)
 • bibliotēku, lasīšanas un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes un konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiskie pasākumi u. c);
 • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām (SBA).
 • Iespēja saņemt palīdzību, skaidrojumu vai apmācību pie dažādiem e-pakalpojuma veidiem.

Elektroniskās datu bāzes

Zalves pagasta bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas bezmaksas datubāzes:

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

Bibliotēkas krājums uz 2014. gada 1. janvāri ir 3161 eksemplārs. Zalves pagasta bibliotēkas krājums tiek komplektēts no dažādiem avotiem. Komplektējot literatūru, organizējot pasākumus, cenšamies ievērot lietotāju intereses un vajadzības. Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba. Bibliotēka intensīvi strādā pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas un regulāri tiek veikta krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras, taču darbs pie krājuma pilnveides jāturpina. Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietota aptuveni puse no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas ir pēc lietotāju interesēm.  Literatūru iegādājamies daudzveidīgu, pēc lasītāju pieprasījuma un vecuma.

Prioritātes krājuma komplektēšanā:

 • Daiļliteratūra, īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu orģinālliteratūras krājuma papildināšanai;
 • Literatūra bērniem;
 • Literatūra pusaudžiem un jauniešiem;
 • Nozaru literatūra;
 • Uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži, datubāzes).

Bibliotēka piedāvā šādus periodikas izdevumus:

Avīzes:

 • Latvijas Avīze
 • Staburags
 • Neretas novada vēstis

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas stāsti
 • Ievas māja
 • Ievas virtuve
 • Ievas dārzs
 • Sīrups
 • Sīrups Girl
 • Mājas viesis
 • Praktiskais latvietis
 • Žurnāls 36.6
 • Sports
 • Shape

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other