Mazo mākslinieku tikšanās Vallē

Ik gadu pavasara sākumā Vecumnieku novadā norisinās zīmēšanas konkurss pirmsskolēniem “Krāsu diena”. Šogad 13.martā šis pasākums notika Valles PII “Cielaviņa”. Konkursa  tēma šogad bija “Mūsu mājas”. Mazzalves pamatskolu konkursā pārstāvēja piecgadnieks Artis Dubinskis un sešgadnieks Gustavs Bubins.
Pasākumu vadīja dažādi zvēriņi – košais Gailis, gudrā Pūce, sirsnīgā Kaziņa un smaidīgais Lāčuks. Kamēr bērni strādāja, skolotājas diskutēja, dalījās pieredzē. Varēja apskatīt pašu gatavotos mācību materiālus. Laiks visiem paskrēja nemanot.

Žetonu vakarā “Iesim mājās!”

Allaž 12. klases skolēni 2. semestra sākumā ir ļoti aizņemti, jo bez tiešā darba – mācīšanās – un bez savu interešu attīstīšanas ārpus mācību stundām – dejošanas, dziedāšanās un sportošanas – ir intensīva gatavošanās Žetonu vakaram.

1. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolēni ar audzinātāju Sarmīti Sniķeri kultūras namā ielūdza uz savu Žetonu vakaru. Direktore Laima Grebska klātesošajiem ar pasaku par karali un viņa sagādāto uzdevumu pavalstniekiem lika aizdomāties par to, ka nekad nekas nenāk bez pūlēm. Tāpēc kopš 5. klases visi ir auguši ne vien garumā, bet arī prātā, jo, beidzot 1. semestri, 12. klasei bija visaugstākā vidējā atzīme.

Uzsāk izglītojošu kampaņu cīņai ar atkarībām no tabakas un alkohola

Lai mazinātu tabakas izstrādājumu un alkohola atkarību izplatību, Veselības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu „Spēks pateikt NĒ!”, motivējot cilvēkus atteikties no atkarību izraisošām vielām.

Aptuveni 40% no kopējā slimību radītā sloga Latvijā ir saistīti ar dažādiem uzvedības riskiem. Galvenais no tiem ir smēķēšana, otrajā vietā – alkohola lietošana, liecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījums „Smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā” (2018). Tāpat Latvijā ir viens no augstākajiem smēķējošo iedzīvotāju īpatsvariem[1], un pēdējo 15 gadu laikā alkohola patēriņš turpina pieaugt[2]. Šie dati parāda, ka Latvijas iedzīvotājiem nav pilnīgas izpratnes par atkarību izraisošo vielu lietošanas sekām, kā arī ir novērojams zināšanu un prasmju trūkums, lai cīnītos ar atkarībām.

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” seminārs NERETĀ

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” rīko semināru NERETĀ  2019. gadā 13. martā plkst. 11.00 Neretas novada domes sēžu zālē.

Sīkāka informācija PIELIKUMĀ

SKATĪT

Neretas un Mazzalves pagasta apvienotā komanda “Prāta Spēļu” turnīrā iekļūst pusfinālā

Ar mērķi attīstīt prāta spēļu tradīcijas visā Latvijā, sniedzot iespējas iesaistīties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, “Prāta spēles – Latvijas kauss 2019” organizē Prāta spēļu viktorīnas.

9. martā Kurmenes tautas namā notika “Prāta Spēles – Latvijas Kauss 2019” turnīrs, kurā trīs labākās komandas kvalificējās uz pusfinālu. Ar 295 punktiem labāko trijniekā biļeti uz pusfinālu ieguva arī Mazzalves un Neretas apvienotā komanda “Sajūtu mednieki” (Solveiga Koklevska, Dzintra Meldere, Anita Vectirāne, Elmārs Vectirāns, Gints Narogs un Daiga Meldere). Kvalificējās arī divas Vecumnieku novada komandas – “Ar birzītēm nejoko” (310 punkti) un “Vidusskolas atmiņas ar realitātes pieskaņu” (305 punkti).

Neretieši Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

8. martā LLU, Jelgavas pilī, norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības 10. konference, tajā tika sumināta zinātne. Studiju prorektors A. Laizāns uzskata – zinātnieciskās pētniecības darbi parāda, kā jaunieši skata pasauli.

Februāra sākumā Zemgales konferencei 6 dažādās zinātņu nozarēs tika iesniegti 202 skolēnu darbi, tos vērtēja LLU mācībspēki. Skolēni, kuru darbiem tika piešķirti vismaz 40 punkti, aizstāvēja savus darbus un ieguva papildus punktus (maksimums 20). No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas savus darbus aizstāvēt tika uzaicināti 6 skolēni.

Neretā tiekas Sēlijas novadu apvienības biedri

1. martā Neretā notika Sēlijas novadu apvienības (SNA) biedru sapulce, kurā tikās Neretas, Viesītes, Salas, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Jēkabpils novadu priekšsēdētāji. Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim šī bija pirmā sapulce kā Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājam, kopš ievēlēšanas amatā 2019.gada 15.janvārī.

SNA biedri pārrunāja gatavošanos Sēlijas Tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”, kas šogad notiks 29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags informēja, ka Jēkabpils novada Kultūras pārvalde aktīvi strādā pie pasākuma organizēšanas. Lielos vilcienos ir skaidrs, kas to vadīs un kā noritēs organizatoriskie procesi. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis rosināja pārējos biedrus padomāt par Sēlijas Gada cilvēka izraudzīšanos un godināšanu. Sēlijas novadu domju priekšsēdētāji vienojās, ka vēl ir  jāprecizē detaļas, kā šī cilvēka izraudzīšanās process notiks.

Zemes gabalu “Dadzīšu zeme” un “Cinīši”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads nomas tiesību izsole

Neretas novada pašvaldība 2019. gada 14. martā plkst. 10.30 Pilskalnes pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Pilskalnes pagasts rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli  zemes gabaliem –

“Dadzīšu zeme” Kadastra Nr. 3274 0040154 ar platību 1,04 ha, sākumcena EUR 7.49 un  izsoles drošības nauda.

“Cinīši” Kadastra Nr. 32740040054 un 32740040056 ar platību 1.0 ha, sākumcena EUR 8.40 un izsoles drošības nauda.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Klēts”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32660130119, privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 600,00.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,1771 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32660130119) un viena būve (kadastra apzīmējums 32660130119001).

Izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Zemgales Kultūras programmā – 2019

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2019 projektu konkursu.

Programmas mērķis ir veicināt Zemgales reģionam raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other