Iepirkumi

Iepirkumi (152)

Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2012.gada 03.janvārī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu iegāde neretas sociālās aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2012/2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.16.janvāra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.02. janvārī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8.1 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2011/16

Neretas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus  augstāk minētājā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu:

SIA EURO-AUTO

Juridiskā adrese: Raudas iela 12 ,Rīga, LV1002

Paredzamā līguma summa – LVL 11673.64( vienpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati 64  santīmi bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 27.decembrī

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par līgumu

 

Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.02.decembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Identifikācijas Nr. NNP2011/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.02. decembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

 

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

10.11.2011. sēdē

 

                                                                                                  

ATKLĀTA KONKURSA

 

„Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

 

(Id.Nr.NNP 2011/15)

 

 

 

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.16.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. NNP2011/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena par katru iepirkuma priekšmeta daļu.

 

Iepirkuma nolikums

 

 

 

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.14.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2011/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.28.novembris plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikums

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2011.gada 10.novembra sēdē

 

Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta kārtībā

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

2011./2012. gada ziemas sezonā

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/14

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

NNP2011/14

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:

Neretas novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Reăistrācijas numurs:

LV90009116384

Banka: A/s Swedbank

Konta numurs: LV64 HABA 0551 0259 3909 0

Kods:HABALV22

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas vadītāja –Aina Vadzīte, tālr. 28322730,

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faksa numurs: 65176488

Darba laiks: Katru darba dienu no plkst. 9.00 -12.00 un13.00 – 16.00

 

 

Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.30.g.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Dzintra Noreika tālr. 26432597

Iepirkuma priekšmets: Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Identifikācijas Nr. NNP2011/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Līgumu  skatīt šeit

Tāmes  skatīt šeit

 

Š. g. 30.06. Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija saņēma jautājumu par Atklātā konkursa „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „RADIŅI” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas būvdarbi (id. Nr. NNP 2011 / 7 KF) Nolikuma sadaļu „ Finanšu piedāvājums”

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija publicē jautājumu un atbildi ( nenorādot jautājuma uzdevēju). Atbildē ietvertā informācija ir jāņem vērā visiem pretendentiem, kuri iesniegs piedāvājumus augstāk minētajā iepirkumā.

 

Jautājums:

Pēc MK noteikumiem Nr.1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-01 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izmaksu tāme projektiem, kuri tiek finansēti no valsts, pašvaldību un Eiropas savienības fondiem jāsastāda pēc šo noteikumu pielikuma Nr.4 t.i.lokālā tāme un koptāme.

 

Jūsu izstrādātajā Nolikumā Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, pae kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums). Šis D8 pielikums neatbilst minēto MK noteikumu prasībām. Kā rīkoties?

 

Atbilde:

Finanšu piedāvājums jāaizpilda un jāsagatavo atbilstoši Nolikuma D8 pielikumam „Finanšu piedāvājuma veidne”. Precizējam, ka finanšu piedāvājuma sagatavošanā jāvadās pēc 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, līdz ar to kopā ar aizpildītu Nolikuma D8 pielikumā ietverto „Cenu tabulu” jāiesniedz arī atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu prasībām aizpildītās tāmes (saskaņā ar noteikumu 4.pielikuma nosacījumiem – 5.pielikums; 6.pielikums; 7.pielikums).

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. Vadzīte

 

Atpūtas vietas labiekārtošana- apzaļumošana Pilskalnes pagastā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.g.30.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488, 28322730

Iepirkuma priekšmets: Atpūtas vietas labiekārtošana- apzaļumošana Pilskalnes pagastā

Identifikācijas Nr. NNP2011/13/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2054900
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3296
182035
2054900

Sadarbība