Iepirkumi

Iepirkumi (160)

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2011.gada 10.novembra sēdē

 

Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta kārtībā

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

2011./2012. gada ziemas sezonā

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/14

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

NNP2011/14

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:

Neretas novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Reăistrācijas numurs:

LV90009116384

Banka: A/s Swedbank

Konta numurs: LV64 HABA 0551 0259 3909 0

Kods:HABALV22

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas vadītāja –Aina Vadzīte, tālr. 28322730,

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faksa numurs: 65176488

Darba laiks: Katru darba dienu no plkst. 9.00 -12.00 un13.00 – 16.00

 

 

Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.30.g.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Dzintra Noreika tālr. 26432597

Iepirkuma priekšmets: Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Identifikācijas Nr. NNP2011/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Līgumu  skatīt šeit

Tāmes  skatīt šeit

 

Š. g. 30.06. Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija saņēma jautājumu par Atklātā konkursa „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „RADIŅI” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas būvdarbi (id. Nr. NNP 2011 / 7 KF) Nolikuma sadaļu „ Finanšu piedāvājums”

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija publicē jautājumu un atbildi ( nenorādot jautājuma uzdevēju). Atbildē ietvertā informācija ir jāņem vērā visiem pretendentiem, kuri iesniegs piedāvājumus augstāk minētajā iepirkumā.

 

Jautājums:

Pēc MK noteikumiem Nr.1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-01 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izmaksu tāme projektiem, kuri tiek finansēti no valsts, pašvaldību un Eiropas savienības fondiem jāsastāda pēc šo noteikumu pielikuma Nr.4 t.i.lokālā tāme un koptāme.

 

Jūsu izstrādātajā Nolikumā Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, pae kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums). Šis D8 pielikums neatbilst minēto MK noteikumu prasībām. Kā rīkoties?

 

Atbilde:

Finanšu piedāvājums jāaizpilda un jāsagatavo atbilstoši Nolikuma D8 pielikumam „Finanšu piedāvājuma veidne”. Precizējam, ka finanšu piedāvājuma sagatavošanā jāvadās pēc 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, līdz ar to kopā ar aizpildītu Nolikuma D8 pielikumā ietverto „Cenu tabulu” jāiesniedz arī atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu prasībām aizpildītās tāmes (saskaņā ar noteikumu 4.pielikuma nosacījumiem – 5.pielikums; 6.pielikums; 7.pielikums).

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. Vadzīte

 

Atpūtas vietas labiekārtošana- apzaļumošana Pilskalnes pagastā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.g.30.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488, 28322730

Iepirkuma priekšmets: Atpūtas vietas labiekārtošana- apzaļumošana Pilskalnes pagastā

Identifikācijas Nr. NNP2011/13/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Apstiprināts

Neretas novada pašvaldības

Iepirkumu komisija

2011.gada 28.jūnijā

 

Iepirkuma

„Lielmēmele 2” ēkas

jumta seguma nomaiņa”

NOLIKUMS

Nr. NNP 2011/11

 

1.Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets un līguma izpildes termiņš.

 1. Pasūtītājs – Neretas novada pašvaldība, vienotais reģ. Nr. 90009116384, adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5133.
 2. Iepirkuma priekšmets – „Lielmēmele 2” ēkas, Lielmēmele, Mazzalves pagasts, Neretas novads,  jumta seguma nomaiņa.
 3. Līguma izpildes termiņš– 40 dienas no pasūtījuma saņemšanas.

 

 1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kontaktpersona.

2.1.    Piedāvājums jāiesniedz personīgi Neretas novada pašvaldības, adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, kancelejā 2.stāvā vai sūtot uz adresi: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118  līdz 2011.gada 12.jūlija plkst.11.00, slēgtā aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:

2.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

2.1.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

2.1.3. norāde „Iepirkumam „Lielmēmele2” ēkas jumta seguma nomaiņa”, id. Nr. NNP 2011/….)”. Neatvērt līdz 2011.gada 12.jūlijam plkst.11.00”.

2.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumi netiks pieņemti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērtā veidā.

         2.4. Kontaktpersona – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Zariņa tel. 65175241, 26320931, e-pasts – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktpersona iepirkuma laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija 16.06.2011. pieņēmusi lēmumu

veikt grozījumus atklātā konkursā  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi ” Nr.32708/2857/PPV rekultivācijas darbi” , vienošanās Nr. 3.DP/3.5.1.2.1./10/IPIA/VIDM/001 ietvaros

(iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/7 KF)

 

NOLIKUMĀ.

Nolikuma punktu 9.1.3.b .izteikt sekojošā redakcijā:

Projekta vadītājam ( būvuzņēmēja pārstāvim)ir augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecības jomā un šādu izglītību apliecinošs dokuments.

 

Nolikuma punktu 10.2.6.b.izteikt sekojošā redakcijā:

„ Projekta vadītājam ( būvuzņēmēja pārstāvim) ir augstākās vai vidējās speciālās izglītības būvniecības jomā izglītības iegūšanu  apliecinoša dokumenta kopija”.

 

Nolikuma sadaļā: Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (25.lpp)

„ Līgumā lietotie termini” – nepareiza numerācija. Cipara 3 vietā jābūt 1.

    „ 1.Līgumā lietotie termini. ”

Nolikuma sadaļā : Iepirkuma līgums.

punktu 1.2.izteikt sekojošā redakcijā:

 

Būvdarbu vadītājs- Pasūtītāja apstiprināts ,Izpildītāja pārstāvis , kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, kurš atbild par darba drošību un veic būvdarbu fotofiksāciju, sagatavo segto darbu aktus par  izpildītajiem darbiem.

 

Nolikuma sadaļu: Iepirkuma līgums pirmo punktu

Līgumā lietotie termini- papildināt ar apakšpunktu

 

1.6.Projekta vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā atbildīgais projekta vadītājs nodrošina:

 • Finanšu jautājumu kārtošanu (ikmēneša darbu izpilde- Forma Nr 2 )
 • Darbības koordinēšanu starp galveno būvuzņēmēju  un apakšuzņēmējiem.
 • Sadarbību starp Pasūtītāju, projektētāju un galveno būvuzņēmēju.
 • Izpilddokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Kontroli no Izpildītāja puses par darbu veikšanu atbilstoši kalendārajam grafikam.
 • Atskaišu sagatavošana, aprakstu veidošana
 • Pārstāvēt Izpildītāja intereses augstākā līmenī ikdienas kontaktos ar Pasūtītāju.
 • Iebūvējamo materiālu atbilstības kontroli.
 • Nolikuma punktā 4.1.minēto pasākumu īstenošanu būvniecības laikā.

 

Lēmums pieņemts Neretas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sēdē Nr. 7-3, 2011. gada 16. jūnijā.

 Neretas pašvaldības iepirkumu komisijas pr.-tāja A. Vadzīte

Pamatojoties uz 2011.gada 14.jūnijā notikušo Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sēdes Nr. 7 -2 lēmumu, informējam jūs, ka tiek atsaukta no jums (pretendenta jautājumi un atbildes ir publicētas Neretas novada mājas lapā) sniegtās atbildes uz pirmo jautājuma pēdējā rindkopa:

 

Papildus norādām, ka Nolikuma sastāvā iekļautais Līguma projekts ir tikai „projekts” un tam konkursa fāzē ir tikai informatīvs raksturs, turklāt pirms attiecīgā Līguma slēgšanas, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo veidni koriģēt.”

 

Sākotnējais jautājums:

1.Jautājums:

1) Uzskatām, ka Nolikuma 9.1.3.punkta apakšpunkta „b” prasība par projekta vadītāja augstāko izglītību inženierzinātnēs un to apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšana saskaņā ar Nolikuma 10.2.6.punkta apakšpunktu „b” ir neadekvāta, nesamērīga un tiesību aktiem neatbilstoša. Ne nolikuma noteikumos, ne līguma projekta 1.nodaļā „Līgumā lietotie termini” nav rodams šādas prasības objektīvais pamatojums, tikai un vienīgi augstākās izglītības nepieciešamība un ietekme uz līguma priekšmetu.

            Lūdzam izvērtēt konkrēto prasību samērīgumu vai arī sniegt argumentētu pamatojumu šādu prasību noteikšanai.

 

Atbilde uz pirmo jautājumu

1.Atbilde:

1) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.panta „Likuma mērķis” 3.daļu „Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku” un saskaņā ar 37.panta „Kandidātu un pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle” 2.daļu „...Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā līguma izpildei nosaka samērīgi līguma priekšmetam...”.

Turklāt projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr.32708/2857/PPV rekultivācija” realizācijai ir paredzēts ievērojams Neretas novada pašvaldības līdzekļu ieguldījums, kā arī saskaņā ar (starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Neretas novada pašvaldību) parakstīto Vienošanos par projekta īstenošanu, pašvaldība ir atbildīga par sekmīgu projekta īstenošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības investīciju apjomu un atbildības pakāpi projekta realizācijā, kā arī ņemot vērā Latvijas valsts teritorijā rekultivēto izgāztuvju skaitu, uzskatām, ka Nolikuma prasības uzskatāmas par iepirkuma priekšmetam atbilstošām, samērīgām un piegādātāju brīvu konkurenci neierobežojošām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka projektu vadītājs uzskatāms par Līguma izpildē būtisku personu, kura kompetences un zināšu atbilstošs līmenis uzskatāms par būtisku Līguma veiksmīgai realizācijai, uzskatām, ka  9.1.3.punkta apakšpunkta „b” prasība par projekta vadītāja augstāko izglītību inženierzinātnēs un to apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšana saskaņā ar Nolikuma 10.2.6.punkta apakšpunktu „b” ir adekvāta un samērīgā, kā tiesību aktiem atbilstoša.  

 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     A. Vadzīte  

 

 

 

 

 

Kohēzijas fonda projekta ” Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija,

Objekta apskates dabā un ieinteresēto personu sanāksmes

PROTOKOLS

13.06.2011. 10 : 00

Neretas novada pašvaldības Neretas  pagasta pārvaldē

Darba kārtība:

 1. Apliecinājuma izsniegšana.
 2. Objekta apskate dabā.
 3.  Pretendentu sanāksme.

Sanāksmē  piedalās:

 

Iepirkumu komisijas loceklis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, projekta koordinators: Juris Zālītis

 

Pretendents – ir ieradies viens pārstāvis ( konfidencialitātes saglabāšanai pārstāvja firma protokolā netiek minēta ). Ieinteresēta persona ir aizpildījusi Apliecinājuma formu, līdz ar to, pasūtītājam ir zināms pretendenta nosaukums. Apliecinājums ir šī protokola sastāvdaļa.

1. §

     Pirms  objekta apskates dabā, tika izsniegti Apliecinājuma 2.eksemplāri, no kuriem viens eksemplārs paliek Neretas pašvaldības iepirkumu komisijā, bet otrs tiek izsniegts  par objekta apskati dabā, pēc Nolikuma 5. punkta, konkrētam  pretendentam, kuru ieteicams pievienot pretendenta atlases dokumentiem.

                                                                   2.§

       Pēc Apliecinājuma saņemšanas 13.06.2011.plkst. 10.00 tika organizēts izbraukums uz objektu  Kohēzijas fonda projekta ” Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas, vietas apskati Neretas  pagastā ” .

 saskaņā ar iepirkumu Nr. NNP 2011/7KF un atklātā konkursa, nolikuma 5.punktu,

 Uz objektu apskati ieradās viens  pretendents.

3. §

      Pēc atgriešanās no objekta apskates pretendentiem tiek piedāvāta sanāksme, kurā varētu jautāt neskaidros jautājumus.

Pretendents neizrāda interesi par piedalīšanos sanāksmē.

Pamatojums- pretendentam jautājumu nav, ar objekta apskati dabā pretendents ir apmierināts.

 

Objekta apskate bez sanāksmes beidzas plkst. 10:40

 

 

 

Iepirkumu komisijas loceklis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, projekta

 

koordinators:                                                                                    J. Zālītis

 

 

Protokolēja: Neretas pagasta pārvaldes sekretāre                            G. Gorbačova.

 

Paziņojums par iepirkumu.

Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai "Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

Sludinājuma datums: 14.06.2011..

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 14.06.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Arvīds Kviesis, tālr. 26345400

Iepirkuma priekšmets:  Neretas Sociālās aprūpes centra ēkas siltināšana, inženierkomunikāciju renovācija izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

Identifikācijas Nr. 2011/10 KPFI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.06. 2011. plkst.11:00

 

Instrukciju pretendentam skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas skatīt šeit.

Tehnisko projektu skatīt šeit.

Tāmes skatīt šeit.

Teritorijas plānu skatīt šeit.

Tehniskās apsekošanas atzinums.

Ēkas energoaudita pārskats.

Krāsu pase.

 

 

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja 2011.gada 10.jūnijā saņemtajiem jautājumiem

par atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. NNP 2011 / 7 KF Nolikumu:

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3182888
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
645
106680
3182888

Sadarbība