Iepirkumi

Iepirkumi (164)

 

2014.gada 3.martā

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam ID 3.DP/3.5.1.2.1./13/IPIA/VARAM/002 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Mazzalves  pagasta izgāztuves „Mazdīči ” Nr.32668/5278/PPV rekultivācija” realizācijai.”

 

 ( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi).

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads , LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 7.martam plkst. 10 :00.

 

 

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

 

  1. atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam ID 3.DP/3.5.1.2.1./13/IPIA/VARAM/002 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Mazzalves  pagasta izgāztuves „Mazdīči ” Nr.32668/5278/PPV rekultivācija” realizācijai.”
  2. pasūtītāja nosaukums un adrese: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, nereta, Neretas novads, LV-5118;
  3. pretendenta nosaukums un adrese

Ieinteresētajām personām

 

2014.gada 28.februārī

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam „ Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa  Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā“ Nr. KPFI – 15.2 / 72  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu

( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi)

.

 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 03. marta

plkst. 10 :00.

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

  • atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „ Būvuzraudzības pakalpojums projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā“ Nr. KPFI – 15.2 / 72  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.
  • pasūtītāja nosaukums un adrese:
  • pretendenta nosaukums un adrese;

Ieinteresētajām personām

2014.gada 21.februārī

 

Cenu aptauja / tirgus izpēte tiek organizēta pakalpojumam   „Būvuzraudzības pakalpojums  projektam „ Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš“ Nr. KPFI – 15.2 / 74  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu

( ar dokumentāciju var iepazīties saitē www.neretasnovads.lv sadaļā Iepirkumi)

.

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt  Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV- 5118,  personīgi vai pa pastu  līdz  2014.gada 24.februārim

plkst. 10 :00.

  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda :

  • atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai / tirgus izpētei „ Būvuzraudzības pakalpojums projektam „Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš“ Nr. KPFI – 15.2 / 74  saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.
  • pasūtītāja nosaukums un adrese:
  • pretendenta nosaukums un adrese;

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 03.marta plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 17. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/08

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 03.marta plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 17. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/05

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 21.marta plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 12. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 28322730

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2014/06

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 24. februāris plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 12. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā Nr. KPFI-15.2/72, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/04/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 19. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 12. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 06. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Precizējums iepirkumam:

 

Iepirkuma Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  sporta halles ēkā Nr. KPFI-15.2/72 identifikācijas Nr. NNP2014/04/KPFI līguma projekta 47. punktā ir tehniskā drukas kļūda  beznosacījumu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā  no Līguma cenas izteikt 47. punktu šādā redakcijā :

 

Līguma 45.punktā  noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% ( desmit procentu) apmērā  no līguma summas.

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/03/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 10. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 04. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Precizējums iepirkumam:

 

Iepirkuma Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74 identifikācijas Nr. NNP2014/03/KPFI līguma projekta 47. punktā ir tehniskā drukas kļūda beznosacījumu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā  no Līguma cenas izteikt 47. punktu šādā redakcijā :

 

Līguma 45.punktā  noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% ( desmit procentu) apmērā  no līguma summas.

 

 

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/02/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 10. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 03. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 28.janvāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

 

Papildus informācija raksta pielikumā.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728484
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1538
101856
3728484

Sadarbība