Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/16

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “ Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”  identifikācijas Nr. NNP2017/16 pretendentam SIA NEJSS reģ.Nr. 55403038821  1.daļai ar piedāvājuma summu  EUR 22651.88 un  2.daļai ar summu EUR 24245.54 bez PVN 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 29.augusts

 

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/15

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/15 pretendentam SIA Ošukalns reģ.Nr. 45403003353 ar piedāvājuma summu EUR 267181.87 bez PVN 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 23.augusts

Neretā                                                                                      2017.gada 11.augustā

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2017/13

Iepirkuma nosaukums

Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi

Iepirkuma daļas

2

Iepirkuma pamatojums

PIL9. panta kārtībā

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

24..07.2017

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

pretendenti

Piedāvātā cena EUR

bez PVN

SIA Nejss

 

1.daļai- 27291.29

2.daļai-29513.37

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

nav

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

 nav

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmums  no 2017.29.06, Nr.8

Lēmums

Pārtraukt iepirkumu, jo iesniegtais piedāvājums  pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus

Saistītie protokoli:

 

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte   

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2017/14

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt bez rezultāta iepirkumu “Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi”  identifikācijas Nr. NNP2017/14 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 11.augusts

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/13

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Rīgas ielas ietves atjaunošana Neretā, Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/13  pretendentam SIA MITBAU AC reģ.Nr.43603066688,juridiskā adrese Tērvetes iela 263, Jelgava, LV-3008  ar piedāvāto  cenu EUR 19424.74. (deviņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit četri  euro 74 centi), bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 24.jūlijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/11

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei”  identifikācijas Nr. NNP2017/11  pretendentam AS KOMFORTS reģ.Nr.40003012105,juridiskā adrese Lielā  iela 59, Tukums, LV-3101  ar piedāvāto  cenu EUR 21100.00. (divdesmit viens tūkstotis viens simts  euro 00 centi), bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12.jūnijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/12

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam” identifikācijas Nr. NNP2017/12  pretendentam SIA Pilna Servisa Līzings reģ.Nr.40003546341,juridiskā adrese Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082 iepirkuma 1. daļai ar piedāvāto kopējo  cenu EUR 11010.00.00 (vienpadsmit tūkstoši  desmit euro 00 centi) , iepirkuma 2. daļai ar piedāvāto cenu EUR 3581.57 ( trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro 57 centi) un iepirkuma 3. daļai ar piedāvāto cenu EUR 7859.74 ( septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro 74 centi) bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 12.jūnijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/09

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi” identifikācijas Nr. NNP2017/09  sekojošiem pretendentiem:

 Z/S Saules, reģ.Nr.48701007766 ,juridiskā adrese Saules iela 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 iepirkuma 1. daļai ar piedāvāto kopējo  cenu EUR 23810.00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti desmit euro 00 centi) un iepirkuma 2. daļai ar piedāvāto cenu EUR 13127.50 ( trīspadsmit tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro 50 centi) bez PVN.

 SIA Danita , reģ. Nr.45403013351, juridiskā adrese Rīgas iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads , LV-5134, iepirkuma 3. daļai ar piedāvāto cenu EUR 29760.00 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro 00 centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 10 .maijs

 

 

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/10

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai„ ident. Nr. NNP2017/10 pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.6.punktu , kurā ir noteikts, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem , ir atzīts:

SIA Meldrupīte  reģ.Nr. 50103253141,  ar kopējo līguma  summu visām iepirkuma  daļām  EUR 35109.55(trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņi euro 55centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 10 .maijs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/06

 

 

       Paziņojam, ka iepirkuma “Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Mazzalves pagasta pārvaldei„ ident Nr. NNP2017/06  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.3.9.punktu ,izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu un izsludināt jaunu iepirkumu

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 28 .aprīlis

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība