Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (151)

 

Iepirkuma veids : PIL 9. panta kārtībā

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma Ēkas Vālodzīte fasādes atjaunošana 3. kārta  identifikācijas Nr. NNP2018/13 pretendentamSIA Vertika  reģ. Nr. 45403045643  ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 37088.92 ( trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro 92 centi) bez PVN ,

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 18.jūlijā

Iepirkuma veids : PIL 9. panta kārtībā

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas un uzturēšanas darbi  identifikācijas Nr. NNP2018/12 sekojošiem pretendentiem:

ZS Saules reģ. Nr. 48701007766 iepirkuma 1. un 2. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 30444.50  ( trīsdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro 50 centi) bez PVN ,

SIA Danita reģ. Nr. 45403013351 iepirkuma 3. un 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 58450.00 (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro 00 centi) bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 11.jūlijā

Iepirkuma veids : PIL 9. panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/11

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam”  identifikācijas Nr. NNP2018/11, pretendentam SIA Erbauer group reģ Nr.55403039511 ar piedāvājuma summu EUR 19,00 ( deviņpadsmit euro 00 centi)  bez PVN  par vienas darba stundas remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu un 15 % atlaidi rezerves daļām un smērvielām ,kuras tiek mainītas

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 27.jūnijā

Iepirkuma veids : PIL 9. panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/10

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Ietves izbūve Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2018/10, pretendentam SIA JARDS reģ Nr.48702000318 ar piedāvājuma summu EUR 54260.20( piecdesmit četri  tūkstoši divi simti sešdesmit euro 20 centi)  bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 06.jūnijā

Iepirkuma veids : PIL 9. panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/09

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2018/09, SIA AKAČI reģ Nr.45403013879, iepirkuma 1. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 3180.00( trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 00 centi); iepirkuma 2..daļai  ar  piedāvājuma summu EUR 2650.00 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro 00 centi).

iepirkuma 3. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 9540.00 (deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro 00 centi);  4.daļai  ar  piedāvājuma summu EUR 3975.00  (trīs  tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci euro 00 centi);  5. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 14575.00 ( četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro 00 centi); 6.daļai  ar  piedāvājuma summu EUR 795.00 (septiņi simti deviņdesmit pieci euro 00 centi);7.daļai ar piedāvājuma summu EUR 1161.00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro 00 centi); 8. daļai ar piedāvājuma summu EUR 5400.00 (pieci tūkstoši četri simti euro 00 centi)  bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 28.maijā

Iepirkuma veids : PIL 9. panta desmito daļu,19. panta trešo daļu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/08

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”  identifikācijas Nr. NNP2018/08,  sekojošiem pretendentiem : AS Latgales piens reģ Nr.41503028291, iepirkuma 1. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 13191,35( trīspadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro 35 centi)  ar vērtēšanas kritēriju 85.punktiem un iepirkuma 2..daļai  ar  piedāvājuma summu EUR 1303,00 (viens tūkstotis trīs simti trīs euro 00 centi), bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 85 punktiem.

SIA Kabuleti Fruit reģ. Nr. 40003959814  iepirkuma 5. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 794.43 ( septiņi simti deviņdesmit četri euro 43 centi ) ar vērtēšanas kritēriju 85.punktiem;  6.daļai  ar  piedāvājuma summu EUR 2303.50  (divi tūkstoši trīs simti trīs euro 50 centi), bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 60. punktiem;  7. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 1693.50 ( viens tūkstotis seši simti deviņdesmit trīs euro 50 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 85 punktiem; 10.daļai  ar  piedāvājuma summu EUR 511,12 (pieci simti vienpadsmit euro 12 centi), bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 75,96 punktiem;11.daļai ar piedāvājuma summu EUR 725,24 ( septiņi simti divdesmit pieci euro 24 centi), bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 73.45 punktiem; 13. daļai ar piedāvājuma summu EUR 589.50 (pieci simti astoņdesmit deviņi euro 50 centi)  ar vērtēšanas kritēriju 84,94 punktiem; 15.daļai ar piedāvājuma summu EUR 1076.95 ( viens tūkstotis septiņdesmit seši euro 95 centi), bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 60 punktiem; 16. daļai ar piedāvājuma summu EUR 18,50 (astoņpadsmit euro 50centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 60 punktiem; 17.daļai ar piedāvājuma summu EUR 1770.42 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit euro.42 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 74.78 punktiem; 21. daļai ar piedāvājuma summu EUR 199,19 ( viens simts deviņdesmit deviņi euro 19 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 60 punktiem.

SIA Sanitex reģ. Nr.4003166842 iepirkuma 8. daļai ar piedāvājuma summu EUR 1533.92 ( viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit trīs euro 92 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 76.70 punktiem; 9. daļai ar piedāvājuma summu EUR 2112.74      ( divi tūkstoši viens simts divpadsmit euro 74 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 90 punktiem;12. daļai  ar piedāvājuma summu EUR 106.00 ( viens simts seši euro 00 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 87.17 punktiem; 20. daļai ar piedāvājuma summu EUR 2996.15 ( divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši ero 15 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 88.70 punktiem;

 SIA Futurus Food reģ. Nr. 40003348586  iepirkuma 14. daļai ar piedāvājuma cenu EUR 539.00 ( pieci simti trīsdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 74.2 punktiem; 22. daļai ar piedāvājuma summu EUR 394.25 ( trīs simti deviņdesmit četri euro 25 centi) bez PVN ar vērtēšanas kritēriju 60 punktiem.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 19.aprīlī.

Iepirkuma veids : PIL 9. panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/06

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā”  identifikācijas Nr. NNP2018/06, pretendentam SIA TEDS reģ. Nr.42402004335, iepirkuma 1. daļai ar piedāvāto cenu EUR 11590.00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 00 centi), 2. daļai  ar piedāvāto cenu EUR 4603.00( četri tūkstoši seši simti trīs euro 00 centi) , 3.daļai  ar piedāvāto cenu EUR 2455.00 ( divi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro 00centi) un 4. daļai ar piedāvāto cenu EUR 3319.00 ( trīs tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro 00centi) bez PVN

 

.Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 02.maijā.

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/07

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Jauna autobusa piegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2018/07, pretendentam SIA Alkom-Trans reģ. Nr. 40003067391 ar piedāvājuma cenu EUR 55000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši  euro 00 centi)  bez PVN.

.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 19.aprīlī.

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/05

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Jaunu mikroautobusu piegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2018/05, pretendentam SIA Karlo Motors reģ. Nr. 40003567339 ar piedāvājuma cenu EUR 71745.57 (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci  euro 57 centi)  bez PVN.

.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 18.aprīlī.

 

 

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2018/04

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai”  identifikācijas Nr. NNP2018/04, Iepirkuma 9. daļai – Malkas piegāde Mazzalves pagasta pārvaldei pretendentam IK Slaviks reģ. Nr. 45402014881 ar piedāvājuma cenu EUR 27.00 (divdesmit septiņi euro 00 centi)  bez PVN un iegūtajiem vērtēšanas kritērija 100 punktiem.

Iepirkuma  no 1 līdz 8 daļai piedāvājumu ir iesniedzis viens pretendents ar piedāvājuma cenu EUR 36.oo  katrai daļai un pamatojoties uz  atklāta konkursa nolikuma 7.18. punktu tiek pārtraukts , jo pārsniedz budžetā paredzētos finanšu līdzekļus.

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2018.gada 16.aprīlī.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4546657
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
7512
78693
4546657

Sadarbība