Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/14

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm” ar pretendentu SIA Bajards reģ. Nr. 40103308414  iepirkuma 1. daļai ar  piedāvājuma cenu EUR 26471.45 (divdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro 45 centi) bez PVN un iepirkuma 2. daļai ar piedāvājuma cenu  EUR 4236.40(četri tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 40 centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 28 jūlijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta 7. punkta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/13

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Ēdināšanas pakalpojumi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ” ar pretendentu IU PAVARDS reģ. Nr. 48702001296 ar  piedāvājuma cenu EUR bez PVN viena izglītojamā ēdināšanai dienā

 

1-4.kl

5.-12.kl

1-12.kl zupa

1-12.kl. launags

1.49

1.49

0.32

0.41

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 06. jūlijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/12

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Siltināšana un logu maiņa Mazzalves pagastā ” ar pretendentu SIA Nejss reģ. Nr. 55403038821 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 16982.19 ( sešpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro 19 centi) bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 08. jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/11

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma

līgumu iepirkumam “Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Neretas novada pašvaldības autotransportam” ar pretendentu SIA Pilna Servisa Līzings reģ. Nr. 40003546341, iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 8850.79 ( astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro 79 centi); 2. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 3381.46 ( trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens euro 46 centi) ; 3. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 6796.17 (seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro 17 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 08. jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/10

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt

Iepirkumu “Lietota traktora iegāde Zalves pagasta pārvaldei”, jo noteiktajā termiņā netika saņemts neviens piedāvājums

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 08. jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/09

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Remontdarbu veikšana Pilskalnes pagasta pārvaldē” ar pretendentu:

 SIA BORG, reģ. Nr. 41503012572,  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 18713.56 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīspadsmit euro 56 centi),  neieskaitot PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 08. jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/08

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Mazzalves pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas un sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana” ar pretendentu:

 SIA  Erbauer group, reģ. Nr. 55403039511,  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 15546.89 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 89 centi),  neieskaitot PVN;

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 06. maijā

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā”

ar pretendentiem:

 SIA  TEDS, reģ. Nr. 42402004335, iepirkuma 1.daļai  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2640.16 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro 16 centi), 2.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2320.88 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 88 centi), 4. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7072.27 (septiņi tūkstoši septiņdesmit divi euro 27 centi),  neieskaitot PVN;

SIA Logu maiņa reģ. Nr. 40103686820, iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1202.16 (viens tūkstotis divi simti divi euro 16 centi), bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 06. maijā

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/06

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Remontdarbu veikšana Neretas novada Zalves pagastā”

ar pretendentu SIA Ošukalns celtniecība , reģ. Nr. 45403012642 ar kopējo līguma summu EUR 17113.91 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit euro 91 cents), neieskaitot PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 18. aprīlī

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2016/01

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Pārtikas produktu piegāde Neretas novads pašvaldības iestādēm”

ar pretendentiem:

AS Latgales piens reģ. Nr.41503028291 iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 17253.60 (septiņpadsmit  tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro 60 centi) un iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2674.52 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro 52 centi) bez PVN;

SIA Forevers, reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 25127.30 (divdesmit pieci  tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro 00 centi) un iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3483.90 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 90 centi) bez PVN;

SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr.40003959814 iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1892.00 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit divi euro 00 centi);6.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 6994.40 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 40 centi); 7. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3027.40 (trīs tūkstoši divdesmit septiņi euro 40 centi);8.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4059 62.(četri tūkstoši piecdesmit deviņi euro 62 centi); 9.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4481.95 (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro 95 centi); 10.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1859.30 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi euro 30 centi);13.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1245.16 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro 16 centi);14. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1620.10 (viens tūkstotis seši simti divdesmit  euro 10 centi);15.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2751.82 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 82 centi); 16.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 72.80 (septiņdesmit divi euro 80 centi); 21.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 630.32 (seši simti trīsdesmit  euro 32 centi);

SIA Antaris, reģ. Nr.41503000412, iepirkuma 11. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1895.61 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro 61 cents);12.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 262.40 (divi simti sešdesmit divi euro 40 centi);17. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3471.58 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro 58 centi); 20.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7546.54 (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 54 centi); 22. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 746.20 (septiņi simti četrdesmit seši euro 20 centi) bez PVN

SIA Dona reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 18.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 9920.86 (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit  euro 86 centi) un iepirkuma 19. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 12188.69 (divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro 69 centi) bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 23. martā

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība