Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (129)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/10

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt

Iepirkumu “Lietota traktora iegāde Zalves pagasta pārvaldei”, jo noteiktajā termiņā netika saņemts neviens piedāvājums

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 08. jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/09

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Remontdarbu veikšana Pilskalnes pagasta pārvaldē” ar pretendentu:

 SIA BORG, reģ. Nr. 41503012572,  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 18713.56 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīspadsmit euro 56 centi),  neieskaitot PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 08. jūnijs

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/08

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Mazzalves pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas un sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana” ar pretendentu:

 SIA  Erbauer group, reģ. Nr. 55403039511,  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 15546.89 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 89 centi),  neieskaitot PVN;

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 06. maijā

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/07

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Logu un balkona durvju nomaiņa Neretas novada pašvaldībā”

ar pretendentiem:

 SIA  TEDS, reģ. Nr. 42402004335, iepirkuma 1.daļai  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2640.16 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro 16 centi), 2.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2320.88 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 88 centi), 4. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7072.27 (septiņi tūkstoši septiņdesmit divi euro 27 centi),  neieskaitot PVN;

SIA Logu maiņa reģ. Nr. 40103686820, iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1202.16 (viens tūkstotis divi simti divi euro 16 centi), bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 06. maijā

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/06

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Remontdarbu veikšana Neretas novada Zalves pagastā”

ar pretendentu SIA Ošukalns celtniecība , reģ. Nr. 45403012642 ar kopējo līguma summu EUR 17113.91 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit euro 91 cents), neieskaitot PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 18. aprīlī

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2016/01

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Pārtikas produktu piegāde Neretas novads pašvaldības iestādēm”

ar pretendentiem:

AS Latgales piens reģ. Nr.41503028291 iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 17253.60 (septiņpadsmit  tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro 60 centi) un iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2674.52 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro 52 centi) bez PVN;

SIA Forevers, reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 25127.30 (divdesmit pieci  tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro 00 centi) un iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3483.90 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 90 centi) bez PVN;

SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr.40003959814 iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1892.00 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit divi euro 00 centi);6.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 6994.40 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 40 centi); 7. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3027.40 (trīs tūkstoši divdesmit septiņi euro 40 centi);8.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4059 62.(četri tūkstoši piecdesmit deviņi euro 62 centi); 9.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4481.95 (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro 95 centi); 10.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1859.30 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi euro 30 centi);13.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1245.16 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro 16 centi);14. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1620.10 (viens tūkstotis seši simti divdesmit  euro 10 centi);15.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2751.82 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 82 centi); 16.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 72.80 (septiņdesmit divi euro 80 centi); 21.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 630.32 (seši simti trīsdesmit  euro 32 centi);

SIA Antaris, reģ. Nr.41503000412, iepirkuma 11. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1895.61 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro 61 cents);12.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 262.40 (divi simti sešdesmit divi euro 40 centi);17. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3471.58 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro 58 centi); 20.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7546.54 (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 54 centi); 22. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 746.20 (septiņi simti četrdesmit seši euro 20 centi) bez PVN

SIA Dona reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 18.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 9920.86 (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit  euro 86 centi) un iepirkuma 19. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 12188.69 (divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro 69 centi) bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 23. martā

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2016/02

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai” ar pretendentiem

ar AS Virši-A reģ. Nr.40003242737,iepirkuma 1.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 11908.80 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņi  euro 80 centi), iepirkuma 6.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 8446.70 (astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro 70 centi),

ar SIA Avēnija VP, reģ.45403022922, juridiskā adrese Jaunceltnes iela 4, Aizkraukle, LV-5101, iepirkuma 2.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 21553.00 (divdesmit viens  tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs euro 00 centi), iepirkuma 3.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 2452.50 (divi tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro 50 centi), iepirkuma 4.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 550.00 ( pieci simti piecdesmit  euro 00 centi), iepirkuma 5.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 12908.80.00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņi euro 80 centi), neieskaitot PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 16. martā

Iepirkuma veids: PIL 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/04

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi “ar pretendentu

Z/S Saules reģ. Nr. 48701007766 iepirkuma 1. daļai   ar kopējo piedāvājuma summu EUR 21230.00 (divdesmit viens tūkstotis divi simti trīsdesmit  euro 00 centi),

iepirkuma 2. daļai   ar kopējo piedāvājuma summu EUR 22610.00 (divdesmit divi tūkstoši seši simti desmit  euro 00 centi),

iepirkuma 3. daļai   ar kopējo piedāvājuma summu EUR 6230.00 (seši tūkstoši divi simti trīsdesmit  euro 00 centi), neieskaitot PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016. gada 14. martā

Iepirkuma veids: PIL 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/03

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Remontmateriālu iegāde“ ar pretendentu

SIA DEPO DIY reģ. Nr. 50003719281  ar kopējo piedāvājuma summu EUR 40194.566 (četrdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro 56 centi), neieskaitot PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016 .gada 02. martā

Rezultātu paziņojums

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/24

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu “Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai “ar pretendentiem

SIA Akači reģ. Nr. 45403013879 iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1755.00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit pieci euro 00 centi),

iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1790.00 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit euro 00 centi)

iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2925.00 (divi  tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro 00 centi)

iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 9675.00 (deviņi tūkstoši  seši simti septiņdesmit pieci euro 00 centi)

iepirkuma 6. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 585.00 (pieci simti astoņdesmit pieci euro 00 centi)

iepirkuma 7. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1690.00(viens tūkstotis seši  simti deviņdesmit euro 00 centi)

Atis Duks iepirkuma 3. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 12600.00 (divpadsmit tūkstotis seši simti  euro 00 centi), iepirkuma 8. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3870.00 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit  euro 00 centi), iepirkuma 9. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4500.00 (četri tukstoši pieci simti  euro 00 centi)

 Ik Slaviks iepirkuma 10. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 34200.00 (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti euro 00 centi) neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 06..janvārī

 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2230452
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2706
148146
2230452

Sadarbība