Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (131)

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/08

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi Zalves pagastā” ar pretendentu SIA “Danita” reģ. Nr.45403013351 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 31200.00 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti  euro 00 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  18.marts

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/06

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Remontmateriālu iegāde” ar pretendentu SIA “Sedumi” reģ. Nr.45403008187 ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 30664.65 (trīsdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro 65 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  12.marts

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/05

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumus „ Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

ar sekojošiem pretendentiem:

  1. A/S Latgales piens reģ. Nr.41503028291 iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 6950.30 (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit  euro 30 centi) bez PVN;
  2. SIA Lietas MD  reģ. Nr.40003592976 iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 875.00 ( astoņi simti septiņdesmit  pieci euro 00 centi) ;5. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 451.20 (četri simti piecdesmit viens euro 20 centi) bez PVN; 7. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 845.98 (astoņi simti četrdesmit pieci euro 98 centi) bez PVN; 9. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 560.10 (pieci simti sešdesmit  euro 10 centi) bez PVN;
  3. SIA Forevers reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 3 daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1329.90 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit deviņi euro 90 centi) bez PVN; 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1777.30 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit septiņi  euro 30 centi) bez PVN;
  4. SIA Kabuleti Fruit reģ. Nr.40003959814 iepirkuma 6. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1197.51 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit septiņi euro 51 cents) bez PVN; 8. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 326.36 (trīs simti divdesmit  seši euro 36 centi) bez PVN; 10. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 544.87 (pieci simti četrdesmit četri euro 87 centi) bez PVN; 12. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 8.20 (astoņi euro 20 centi) bez PVN; 19. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 350.18 (trīs simti piecdesmit  euro 18 centi) bez PVN;
  5. SIA Futurus Food reģ. Nr.40003348586 iepirkuma 11.daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 90.00 (deviņdesmit  euro 00 centi) bez PVN; 14. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 113.40 (viens simts trīspadsmit  euro 40 centi) bez PVN; 20. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 328.00 (trīs simti divdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN;
  6. SIA Antaris reģ. Nr. 41503000412 iepirkuma 13. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 770.70 (septiņi simti septiņdesmit euro 70 centi); 15. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1598.18 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi euro 18 centi) ; 18. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2275.14(divi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro 14 centi) bez PVN;
  7. SIA Dona reģ.Nr.45403003207 iepirkuma 16. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 2282.85 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro 85 centi) ;  17. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1399.90 (viens tūkstotis trīs simti    deviņdesmit deviņi euro 90 centi) bez PVN un slēgt iepirkuma līgumus.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  09.marts

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/04

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Neretas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Neretas Novada Vēstis” maketēšana, drukāšana un piegāde” ar  pretendentu SIA “Erante” ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 7163.20( septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro 20 centi) bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015. gada 18.februārī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2015/02

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Neretas novada deju kolektīviem” ar sekojošiem pretendentiem

IU “Novads” reģ. Nr. 43602000195 iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 4438.80 (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro 80 centi) bez PVN;

iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 526.40 (pieci simti divdesmit seši euro 40 centi) bez PVN;

iepirkuma 3. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 223.40 (divi simti divdesmit trīs euro 40 centi) bez PVN;

SIA “Kristāla Kurpīte” reģ.Nr. LV52402006111

iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 1200.00( viens tūkstotis divi simti  euro 00 centi) bez PVN;

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015. gada 03. februārī

Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/27

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „ Jauna traktora ar aprīkojumu iegāde Neretas novada pašvaldībai" ar  pretendentu Latvijas-Baltkrievijas KU SIA M.T.Z.-SERVISS reģ. Nr.40003182758 par kopējo iepirkuma cenu EUR 32041,54 (trīsdesmit divi tūkstoši četrdesmit viens euro 54 centi)

 

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada  07, janvārī

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/25

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm” ar  pretendentu SIA “Akači” reģ. Nr. 45403013879 iepirkuma 1.2.;3.;4. un 6. daļai par kopējo iepirkuma cenu EUR 17.60 (septiņpadsmit euro 60 centi)  par 1m3 malkas

iepirkuma 5.;8. un 9. daļai  par kopējo iepirkuma cenu EUR 18.50 ( astoņpadsmit euro 50centi) par 1m3 malkas, iepirkuma 7. daļai   par kopējo iepirkuma cenu EUR 17.00 (septiņpadsmit euro 00centi) par 1m3 malkas

 

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014. gada 30. decembrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/26

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu  uzturēšana 2015.gada ziemas sezonā„ ar sekojošiem pretendentiem :

iepirkuma 1. daļai  ar pretendentu Z.S. „Saules”  reģ. Nr. 48701007766, par kopējo iepirkuma cenu EUR 16.50 (desmit euro 50 centi) par pārg.km

iepirkuma 2. daļai ar pretendentu SIA “Danita” reģ.Nr.45403013351 par kopējo iepirkuma cenu EUR 17.00 ( septiņpadsmit euro 00centi) par parg.km

iepirkuma 3. daļai  ar pretendentu Viktors Patupa  par kopējo iepirkuma cenu EUR 10.00 (desmit euro 00centi) par pārg.km

 

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada  11.decembrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/24

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi„ ar sekojošu pretendentu :

Z.S. „Saules”  reģ. Nr. 48701007766 , iepirkuma 1. daļai par kopējo iepirkuma cenu EUR 10720.00 (desmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi) un iepirkuma 2. daļai par kopējo iepirkuma cenu EUR 17984.00 ( septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri euro 00centi)

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada  28.novembrī

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2014/23

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma

līgumu „Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas

pasākumu īstenošanai” ar sekojošu pretendentu :

SIA „Purnavu muiža” reģ. Nr. 40103160117 , par kopējo iepirkuma cenu EUR 7644.00 (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro 00 centi)

Cena norādīta bez PVN

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada  28.oktobrī

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2412889
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4938
156873
2412889

Sadarbība