Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (129)

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/03/KPFI

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Ošukalns celtniecība” reģ. Nr.45403012642, par kopējo līguma summu EUR 118789.78 ( viens simts astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi eiro 78 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/06

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo organizētā iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā nepieciešamas  izmaiņas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 17. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/01

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu  augstāk minētajā iepirkumā ar pretendentu SIA „Saldus ceļinieks” reģ. Nr.48503000026  ar kopējo piedāvāto cenu EUR 32312.81 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti divpadsmit eiro 81 cents)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 05. februārī

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/02/KPFI

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo organizētā iepirkumā nepieciešamas izmaiņas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 04. februārī

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2013/09

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Zemzarīši AB” iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  EUR 21.27 (divdesmit viens eiro 27 centi) par 1 m3 malkas

IK Slaviks iepirkuma  2.daļai  ar kopējo piedāvāto cenu  EUR 19.92 ( deviņpadsmit eiro 92 centi) par 1 m3 malkas

 SIA „Krauzers” iepirkuma  3. un 4. daļai ar kopējo piedāvāto cenu EUR 20.62 ( divdesmit eiro 62 centi) par 1 m3 malkas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 09. janvārī

 

LĒMUMS>

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/11

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 3775.70 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci lati 70 santīmi)

SIA „Forevers iepirkuma  2.daļai  ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1174.30 ( viens tūkstotis simtu septiņdesmit četri lati 30 santīmi) un 3. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 430.23 (četri simti trīsdesmit lati 23 santīmi”

 SIA La Fruta iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvāto cenu Ls 5009.69 ( pieci tūkstoši deviņi lati 69 santīmi); iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1217.07 ( viens tūkstotis divi simti septiņpadsmit lati 07 santīmi); iepirkuma

6. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 2060.90 ( divi tūkstoši sešdesmit lati 90 santīmi); iepirkuma 7. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1206.96 (viens tūkstotis divi simti seši lati 96 santīmi)

 SIA Kabuleti Fruit iepirkuma 8. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1860.60 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit lati 60 santīmi.)

SIA firma Antaris iepirkuma 9. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 3336.86 ( trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši lati 86 santīmi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 20. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS1>

LĪGUMS2>

LĪGUMS3>

 

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta 10. daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/10

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

 A.Šustiņas individuālais uzņēmums „Pavards” ar piedāvājuma cenu par vienu komplekso pusdienu EUR 1.46 (viens euro 46 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 19. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS>

 

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim pants

Identifikācijas numurs: NNP2013/12

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentiem:

iepirkuma 1. un 2. daļai ar Z.s „Saules” ar piedāvājuma cenu Ls 7.00 ( septiņi lati 00 santīmi) par pārgājiena km

iepirkuma 3. daļai ar individuālā darba veicēju Viktoru Patupu ar piedāvājuma cenu Ls 10.30 (desmit lati 30 santīmi) par pārgājiena km

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 16. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS1>

LĪGUMS2>

LĪGUMA PROJEKTS  

 

 

Pasūtītāja līguma                                                                       Izpildītāja līguma

reģ. Nr.   2013-D58                                                        reģ. Nr. BJ2013-10-07-N

 

 

„TEHNISKĀ PROJEKTA „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2. posms” IZSTRĀDE un autoruzraudzība”

 

 

Nereta 

2013.gada  07. oktobrī

  

Neretas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116384, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV- 5118, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

   SIA „BELSS”, reģistrācijas Nr. 40003237609,  turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Tālis Ziediņš, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukti - Puses, pamatojoties uz  Neretas novada domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2013/08/ERAF), rezultātiem un SIA „BELSS” piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, Pasūtītāja Iepirkuma komisijas 2013.gada 25. septembra lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Neretas novada Neretas ciemā 2.posms”

 

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim pants

Identifikācijas numurs: NNP2013/08/ERAF

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Belss” ar kopējo piedāvājuma cenu Ls 2940.40 ( divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati 40 santīmi)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 25. septembrī

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2230452
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2706
148146
2230452

Sadarbība