Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (126)

Iepirkuma veids : PIL 82panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2014/02/KPFI

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo organizētā iepirkumā nepieciešamas izmaiņas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 04. februārī

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2013/09

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Zemzarīši AB” iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  EUR 21.27 (divdesmit viens eiro 27 centi) par 1 m3 malkas

IK Slaviks iepirkuma  2.daļai  ar kopējo piedāvāto cenu  EUR 19.92 ( deviņpadsmit eiro 92 centi) par 1 m3 malkas

 SIA „Krauzers” iepirkuma  3. un 4. daļai ar kopējo piedāvāto cenu EUR 20.62 ( divdesmit eiro 62 centi) par 1 m3 malkas

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 09. janvārī

 

LĒMUMS>

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/11

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” iepirkuma 1. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 3775.70 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci lati 70 santīmi)

SIA „Forevers iepirkuma  2.daļai  ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1174.30 ( viens tūkstotis simtu septiņdesmit četri lati 30 santīmi) un 3. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 430.23 (četri simti trīsdesmit lati 23 santīmi”

 SIA La Fruta iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvāto cenu Ls 5009.69 ( pieci tūkstoši deviņi lati 69 santīmi); iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1217.07 ( viens tūkstotis divi simti septiņpadsmit lati 07 santīmi); iepirkuma

6. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 2060.90 ( divi tūkstoši sešdesmit lati 90 santīmi); iepirkuma 7. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1206.96 (viens tūkstotis divi simti seši lati 96 santīmi)

 SIA Kabuleti Fruit iepirkuma 8. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 1860.60 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit lati 60 santīmi.)

SIA firma Antaris iepirkuma 9. daļai ar kopējo piedāvāto cenu  Ls 3336.86 ( trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši lati 86 santīmi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 20. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS1>

LĪGUMS2>

LĪGUMS3>

 

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta 10. daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/10

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

 A.Šustiņas individuālais uzņēmums „Pavards” ar piedāvājuma cenu par vienu komplekso pusdienu EUR 1.46 (viens euro 46 centi)

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 19. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS>

 

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim pants

Identifikācijas numurs: NNP2013/12

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentiem:

iepirkuma 1. un 2. daļai ar Z.s „Saules” ar piedāvājuma cenu Ls 7.00 ( septiņi lati 00 santīmi) par pārgājiena km

iepirkuma 3. daļai ar individuālā darba veicēju Viktoru Patupu ar piedāvājuma cenu Ls 10.30 (desmit lati 30 santīmi) par pārgājiena km

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 16. decembrī

 

LĒMUMS>

LĪGUMS1>

LĪGUMS2>

LĪGUMA PROJEKTS  

 

 

Pasūtītāja līguma                                                                       Izpildītāja līguma

reģ. Nr.   2013-D58                                                        reģ. Nr. BJ2013-10-07-N

 

 

„TEHNISKĀ PROJEKTA „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2. posms” IZSTRĀDE un autoruzraudzība”

 

 

Nereta 

2013.gada  07. oktobrī

  

Neretas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116384, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV- 5118, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

   SIA „BELSS”, reģistrācijas Nr. 40003237609,  turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Tālis Ziediņš, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukti - Puses, pamatojoties uz  Neretas novada domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā 2. posms” izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2013/08/ERAF), rezultātiem un SIA „BELSS” piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, Pasūtītāja Iepirkuma komisijas 2013.gada 25. septembra lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Neretas novada Neretas ciemā 2.posms”

 

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids : Publisko iepirkumu likuma 8.prim pants

Identifikācijas numurs: NNP2013/08/ERAF

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Belss” ar kopējo piedāvājuma cenu Ls 2940.40 ( divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati 40 santīmi)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 25. septembrī

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/05

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1. daļai –Neretas pagasta autoceļu un ielu uzturēšanas darbi

Z/S „Saules”, reģ, Nr. 48701007766, par kopējo summu 4961.40;

iepirkuma 2. daļai –Zalves pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi

SIA „Danita” reģ. Nr. 45403013351, par kopējo summu 5777.70

iepirkuma 3. daļai –Pilskalnes pagasta autoceļu  ikdienas uzturēšanas darbi

Z/S „Saules”, reģ, Nr. 48701007766, par kopējo summu 7766.56;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 25.aprīlī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 25.aprīlī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/05

Iepirkuma nosaukums

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Iepirkuma daļas

nav

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

08.04.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

Z/S :”Saules”, reģ Nr. 48701007766

SIA Vidzemes būvnieks” reģ. Nr. 43203003526

SIA „Danita” reģ. Nr. 45403013351

As”Latvijas auto ceļu uzturētājs” reģ. Nr. 40003356530

 

Iepirkuma 1. daļai Ls 4961.40

Iepirkuma 3. daļai Ls

7766.56

Iepirkuma 2. daļai

5777.70.

Iepirkuma 1. daļai Ls 8209.00

Iepirkuma 2. daļai Ls 7426.30

Iepirkuma 3. daļai Ls 12080.60

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

Iepirkuma 2. daļai SIA :”Danita”, reģ Nr. 45403013351, piedāvātā līgumcena Ls 5777.70.

Iepirkuma 1. daļai Z/S :”Saules”, reģ Nr. 48701007766

piedāvātā līgumcena Ls 4961.40

Iepirkuma 3. daļai Z/S :”Saules”, reģ Nr. 48701007766

piedāvātā līgumcena Ls 7766.56

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

25.04.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

25.04.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

25.04.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

IZRAKSTS PAREIZS

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte   

 2013.gada 27.05.

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/03KF

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Ošukalns”, reģ, Nr. 45403003353, par kopējo summu Ls 15267.87

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 19.aprīlī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 19.aprīlī

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/03KF

Iepirkuma nosaukums

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

Iepirkuma daļas

nav

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

21.03.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

SIA :Ošukalns”, reģ Nr. 45403003353

SIA Vidzemes būvnieks” reģ. Nr. 43203003526

SIA „Aļņi” reģ. Nr. 45403009452

SIA Mikor” reģ. Nr. 45403001297

 

15267.87

 

26596.05

 

26956.72

 

23766.93

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA :Ošukalns”, reģ Nr. 45403003353, piedāvātā līgumcena Ls 15267.87

 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

19.04.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

19.04.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

19.04.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

IZRAKSTS PAREIZS

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte     2013.gada 27.05.

Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/04

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „MARK INVEST LATVIJA”, reģ, Nr. 50003631781, par kopējo summu Ls 3.99 (trīs lati 99 santīmi) par 1 t dolomīta šķembu

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 23.aprīlī

 

 

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 23.aprīlī

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/04

Iepirkuma nosaukums

Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai

Iepirkuma daļas

nav

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

08.04.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

SIA”MARKET INVEST LATVIJA

SIA „Vējzaķusala Zemgale”

 

 

 

3.99. Ls par 1 tonnu dolomīta šķembu

3.50 Ls par 1 tonnu dolomīta šķembu

 

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

SIA „Vējzaķusala Zemgale”

 

Neatbilst iepirkuma instrukcija pretendentiem 7.1.punkta un 3.punkta prasībām

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA”MARKET INVEST LATVIJA” reģ Nr 50003631781, . 3.99. Ls par 1 tonnu dolomīta šķembu

 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

23.04.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

23.04.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

23.04.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

IZRAKSTS PAREIZS

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2013.gada 10.05.

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1857514
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
550
127795
1857514

Sadarbība