Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (133)

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/05

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

iepirkuma 1. daļai –Neretas pagasta autoceļu un ielu uzturēšanas darbi

Z/S „Saules”, reģ, Nr. 48701007766, par kopējo summu 4961.40;

iepirkuma 2. daļai –Zalves pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi

SIA „Danita” reģ. Nr. 45403013351, par kopējo summu 5777.70

iepirkuma 3. daļai –Pilskalnes pagasta autoceļu  ikdienas uzturēšanas darbi

Z/S „Saules”, reģ, Nr. 48701007766, par kopējo summu 7766.56;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 25.aprīlī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 25.aprīlī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/05

Iepirkuma nosaukums

Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi

Iepirkuma daļas

nav

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

08.04.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

Z/S :”Saules”, reģ Nr. 48701007766

SIA Vidzemes būvnieks” reģ. Nr. 43203003526

SIA „Danita” reģ. Nr. 45403013351

As”Latvijas auto ceļu uzturētājs” reģ. Nr. 40003356530

 

Iepirkuma 1. daļai Ls 4961.40

Iepirkuma 3. daļai Ls

7766.56

Iepirkuma 2. daļai

5777.70.

Iepirkuma 1. daļai Ls 8209.00

Iepirkuma 2. daļai Ls 7426.30

Iepirkuma 3. daļai Ls 12080.60

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

Iepirkuma 2. daļai SIA :”Danita”, reģ Nr. 45403013351, piedāvātā līgumcena Ls 5777.70.

Iepirkuma 1. daļai Z/S :”Saules”, reģ Nr. 48701007766

piedāvātā līgumcena Ls 4961.40

Iepirkuma 3. daļai Z/S :”Saules”, reģ Nr. 48701007766

piedāvātā līgumcena Ls 7766.56

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

25.04.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

25.04.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

25.04.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

IZRAKSTS PAREIZS

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte   

 2013.gada 27.05.

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/03KF

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „Ošukalns”, reģ, Nr. 45403003353, par kopējo summu Ls 15267.87

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 19.aprīlī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 19.aprīlī

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/03KF

Iepirkuma nosaukums

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

Iepirkuma daļas

nav

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

21.03.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

SIA :Ošukalns”, reģ Nr. 45403003353

SIA Vidzemes būvnieks” reģ. Nr. 43203003526

SIA „Aļņi” reģ. Nr. 45403009452

SIA Mikor” reģ. Nr. 45403001297

 

15267.87

 

26596.05

 

26956.72

 

23766.93

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA :Ošukalns”, reģ Nr. 45403003353, piedāvātā līgumcena Ls 15267.87

 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

19.04.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

19.04.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

19.04.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

IZRAKSTS PAREIZS

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte     2013.gada 27.05.

Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/04

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „MARK INVEST LATVIJA”, reģ, Nr. 50003631781, par kopējo summu Ls 3.99 (trīs lati 99 santīmi) par 1 t dolomīta šķembu

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 23.aprīlī

 

 

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 23.aprīlī

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/04

Iepirkuma nosaukums

Dolomīta šķembu iegāde Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai

Iepirkuma daļas

nav

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

08.04.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

SIA”MARKET INVEST LATVIJA

SIA „Vējzaķusala Zemgale”

 

 

 

3.99. Ls par 1 tonnu dolomīta šķembu

3.50 Ls par 1 tonnu dolomīta šķembu

 

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

SIA „Vējzaķusala Zemgale”

 

Neatbilst iepirkuma instrukcija pretendentiem 7.1.punkta un 3.punkta prasībām

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA”MARKET INVEST LATVIJA” reģ Nr 50003631781, . 3.99. Ls par 1 tonnu dolomīta šķembu

 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

23.04.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

23.04.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

23.04.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

IZRAKSTS PAREIZS

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2013.gada 10.05.

Mazzalves pamatskolas ēkas jumta seguma nomaiņa

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/02

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „KMT Projekts”, reģ, Nr. 45403025454, par kopējo summu Ls 30361.98 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit viens lats 98 santīmi)

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 11.martā

Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 8. prim panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2013/01

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „La Fruta, reģ, Nr. 40103313379, par kopējo summu Ls 444.00 iepirkuma 5. daļai un Ls 487.95 iepirkuma 6. daļai;

SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr.40003959814, par kopējo summu Ls 474.00 iepirkuma 7. daļai;

SIA firma „Antaris” reģ. Nr.41503000412, par kopējo summu Ls 1679.43 iepirkuma 8. daļai;

SIA „Dona”reģ. Nr.45403003207, par kopējo summu Ls 1664.51 iepirkuma 3. daļai;

A/S” Latgales piens” reģ. Nr. 41403028291, par kopējo summu Ls 2390.90 iepirkuma 2. daļai;

SIA „Forevers” reģ. Nr. 40003307535, par kopējo summu Ls 179.80 iepirkuma 4. daļai;

SIA „Žabo” reģ. Nr. 41503017194, par kopējo summu Ls 2395.29 iepirkuma 1. daļai.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 08.februārī

 


Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā                                                                                        2013.gada 08.februārī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2013/01

Iepirkuma nosaukums

Pārtikas produktu piegāde Neretas sociālā aprūpes centra vajadzībām

Iepirkuma daļas

8-1. daļa  Gaļa, gaļas produkti un gaļas pusfabrikāti; 2. daļa- Piens un piena produkti; 3. daļa –Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi; 4. daļa –vistas gaļa; 5. daļa- Kartupeļi;6. daļa –Augļi, dārzeņi un saitītie produkti; 7.daļa- Zivis un zivju produkti ;8. daļa – Bakalejas produkti;

Iepirkuma pamatojums

PIL 8.prim. panta kārtībā, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

09.01.2013.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

SIA”Forevers”

 

 

SIA „Žabo”

 

A/S „Latgales piens”

 

SIA „Dona”

 

SIA „LaFruta”

 

 

 

 

 

SIA „Kabuleti Fruit”

 

 

 

 

 

 

 

SIA firma „Antaris”

 

SIA „FuturusFood”

 

2512.01 LVL iepirkuma  1. daļai un 179.80 LVL iepirkuma 4.daļai

2395.29 LVL   iepirkuma  1.daļai;   

 2390.90 LVL  iepirkuma 2. daļai

1664.51 LVL iepirkuma 3.daļai

181.25LVL iepirkuma 4.daļai; 444.00 LVL  iepirkuma 5.daļai

487.95 LVL iepirkuma

6.daļai,1949.14 LVL  iepirkuma 8.daļai

195.75 LVL iepirkuma 4.daļai

555.00 LVL iepirkuma 5.daļai; 547.85 LVL  iepirkuma 6. daļai,

474.00 LVL iepirkuma

7.daļai, 1905.82LVL  iepirkuma 8. daļai;

1679.43 LVL iepirkuma 8. daļai

1720.92 LVL iepirkuma 8. daļai

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA ‘’Zabo”  reģ. Nr 41503017194, piedāvātā līgumcena LVL 2395.29 bez PVN iepirkuma 1. daļai ;

A/S „Latgales piens” reģ. Nr.41503028291 piedāvātā līgumcena 2390.90, LVL bez PVN  iepirkuma 2.daļai ;

SIA „Dona” reģ. Nr.45403003207 piedāvātā līgumcena 1664.51, LVL bez PVN  iepirkuma 3.daļai ;

SIA „Forevers” reģ. Nr.40003307535 piedāvātā līgumcena 179.80, LVL bez PVN  iepirkuma 4.daļai ;

SIA„La Fruta” reģ. Nr.40103313379 piedāvātā līgumcena 444.00, LVL bez PVN  iepirkuma 5.daļai ;

SIA„La Fruta” reģ. Nr.40103313379 piedāvātā līgumcena 487.00, LVL bez PVN  iepirkuma 6.daļai;

SIA„KabuletiFruit” reģ. Nr.40003959814 piedāvātā līgumcena 474.00, LVL bez PVN  iepirkuma 7.daļai;

SIA firma „Antaris” reģ. Nr.41503000412 piedāvātā līgumcena 1679.43, LVL bez PVN  iepirkuma 8.daļai

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

22.01.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

22.01.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

08.02.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2013.gada 18.02.

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs: NNP2012/18

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

IK Slaviks, reģ, Nr. 45402014881, par kopējo summu Ls 13.00 par vienu m3 malkas iepirkuma 8. daļai

Saimnieciskā darba veicējs Atis Duks, reģ. Nr.21087310303, par kopējo summu Ls 14.25 par vienu m3 malkas iepirkuma 1.;2.;3.4.;5.;6.;7.;10. daļai un par kopējo summu Ls 13.75 par vienu m3 malkas iepirkuma 9. daļai

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.janvārī

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā 2013.gada 15.janvārī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2012/18

Iepirkuma nosaukums

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Iepirkuma daļas

10-1. daļa Neretas pašvaldības administratīvās ēkas katlu māja; 2. daļa Neretas pārvaldes pirmskolas izglītības iestāde Ziediņš; 3. daļa neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskola; 4. daļa Neretas pagasta pārvaldes pirts; 5. daļa Neretas pagasta pārvaldes centrālā katlu māja ;        6. daļa Neretas pagasta pārvaldes autoosta; 7. daļa Neretas SAC ;8. daļa Mazzalves pagasta pārvalde;9. daļa Sproģu pamatskola;10. daļa Pilskalnes pagasta pārvalde

Iepirkuma pamatojums

Atklāts konkurss, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

26.11.2012.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

 

SIA”Indāres

 

SIA „Kordata”

 

 

 

 

SIA Akači

 

 

 

 

 

 

 

SIA Grēda

 

 

 

 

 

 

Atis Duks

 

 

 

IK Slaviks

vienu m3 malkas bez PVN

14.70 LVL iepirkuma  1.līdz 10. daļai

16.90 LVL   iepirkuma  1 ;2.;4.;10 daļai; 17.20 LVL  iepirkuma 3.;5.;7.;8.;9 daļai; 21.00 LVL  iepirkuma 6. daļai

16.00LVL iepirkuma 1.;2.;4.;6.;7.daļai

15.50 LVL iepirkuma 3.daļai; 15.75 LVL  iepirkuma 5. daļai,

17.99 LVL iepirkuma

8.daļai,17.00 LVL  iepirkuma 9. un 10. daļai

15.75LVL iepirkuma 1.;2.;3.;4.;6.;7.daļai

16.70 LVL iepirkuma 5.daļai; 18.05 LVL  iepirkuma 8.;9. daļai,

17.05 LVL iepirkuma

10.daļai,

14.25 LVL iepirkuma 1 līdz 7.un 10. daļai; 13.75 LVL iepirkuma 8. un 9. daļai

13.00 LVL iepirkuma 8. daļai

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriemm piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

IK Slaviks  reģ. Nr 45402014881, piedāvātā līgumcena LVL 13.00 par vienu m3 malkas  bez PVN iepirkuma 8. daļai ;

Saimn. darba veicējs A. Duks reģ. kods 21087310303 piedāvātā līgumcena 14.25, LVL bez PVN par vienu m3 malkas iepirkuma 1.;2.;3.;4.;5.;6.;7.;9.;10. daļai ;

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

07.01.2013.g Pretendentu atlases sēdes protokols

07.01.2013.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

15.01.2013.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

IZRAKSTS PAREIZS

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  A. Vadzīte

2013.gada 28.01

 

Neretas novada autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013.gada ziemas sezonā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids:  PIL 81panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/19

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

Z/s „Saules”, reģ, Nr. 48701007766, par kopējo summu Ls 3.50 par pārgājiena km iepirkuma 1 un 2. daļai

Individuālā darba veicējs Viktors Patupa, reģ. Nr.30106611852, par kopējo summu Ls 3.50 par pārgājiena km iepirkuma 3. daļai

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 12.decembrī

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā 2012.gada 12.decembrī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2012/19

Iepirkuma nosaukums

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013.gada ziemas sezonā

Iepirkuma daļas

3 -1. daļa Neretas pagasts; 2. daļa Zalves pagasts; 3. daļa Pilskalnes pagasts.

Iepirkuma pamatojums

PIL 8prim pants, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

23.11.2012.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

Z/s „Saules”

 

 

VAS Latvijas autoceļu

uzturētājs

 

SIA „Danita”

 

 

Ind. darba veicējs V.Patupa

3.50, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 1. un 2. daļai

3.83, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 1.  daļai

6.40, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma  2. daļai

3.50, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 3. daļai

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

Z/s „Saules” reģ. Nr48701007766, piedāvātā līgumcena LVL 3.50 par pārbrauciena km  bez PVN iepirkuma 1. un 2. daļai;

Ind. darba veicējs V.Patupa 3.50, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 3. daļai

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

05.12.2012.g Pretendentu atlases sēdes protokols

05.12.2012.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

12.12.2012.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2012.gada 28.12

 

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/10/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu

IU „Novads”, reģ. Nr. 43602000195

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 14. maijā

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/17

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „AV Būvnieks”, reģ, Nr. 42403024682, par kopējo summu Ls 13520.63

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 21.novembrī

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā, 2012.gada 21.novembrī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2012/17

Iepirkuma nosaukums

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Iepirkuma daļa

1

Iepirkuma pamatojums

PIL 8prim pants, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

07.11.2012.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

SIA AV Būvnieks

SIA „Jards”

SIA „BORG”

SIA „LC būve”

13520.63, LVL bez PVN

13716.92 LVL, bez PVN

13977.76 LVL, bez PVN

13626.24 LVL, bez PVN

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA AV Būvnieks, reģ. Nr42403024682, piedāvātā līgumcena LVL 13520.63

 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

21.11.2012.g Pretendentu atlases sēdes protokols

21.11.2012.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

21.11.2012.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

IZRAKSTS PAREIZS

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2012.gada 05.12

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība