Rezultātu paziņojumi

Rezultātu paziņojumi (126)

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā 2012.gada 12.decembrī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2012/19

Iepirkuma nosaukums

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013.gada ziemas sezonā

Iepirkuma daļas

3 -1. daļa Neretas pagasts; 2. daļa Zalves pagasts; 3. daļa Pilskalnes pagasts.

Iepirkuma pamatojums

PIL 8prim pants, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

23.11.2012.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

Z/s „Saules”

 

 

VAS Latvijas autoceļu

uzturētājs

 

SIA „Danita”

 

 

Ind. darba veicējs V.Patupa

3.50, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 1. un 2. daļai

3.83, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 1.  daļai

6.40, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma  2. daļai

3.50, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 3. daļai

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

Z/s „Saules” reģ. Nr48701007766, piedāvātā līgumcena LVL 3.50 par pārbrauciena km  bez PVN iepirkuma 1. un 2. daļai;

Ind. darba veicējs V.Patupa 3.50, LVL bez PVN par pārgājiena km iepirkuma 3. daļai

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

05.12.2012.g Pretendentu atlases sēdes protokols

05.12.2012.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

12.12.2012.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2012.gada 28.12

 

Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/10/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu

IU „Novads”, reģ. Nr. 43602000195

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 14. maijā

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/17

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:

SIA „AV Būvnieks”, reģ, Nr. 42403024682, par kopējo summu Ls 13520.63

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 21.novembrī

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU

 

Neretā, 2012.gada 21.novembrī

 

1.  INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

Pasūtītājs:                                         

Neretas novada pašvaldība, reģ Nr. 90009116384,

Rīgas iela 1, Neretas pagasts, neretas novads LV5118

Iepirkuma identifikācijas numurs:

NNP2012/17

Iepirkuma nosaukums

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Iepirkuma daļa

1

Iepirkuma pamatojums

PIL 8prim pants, nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu IUB

07.11.2012.g

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas

SIA AV Būvnieks

SIA „Jards”

SIA „BORG”

SIA „LC būve”

13520.63, LVL bez PVN

13716.92 LVL, bez PVN

13977.76 LVL, bez PVN

13626.24 LVL, bez PVN

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli

nav

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un uzvarētāja piedāvātā līgumcena:

SIA AV Būvnieks, reģ. Nr42403024682, piedāvātā līgumcena LVL 13520.63

 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības

Viszemākās cenas piedāvājums

IV. LĒMUMS

Iepirkumu komisijas izveidošanas

 pamatojums

Neretas novada domes lēmumi  no 2010.26.05, Nr.10 un

2011.26.05, Nr.7

Lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par piedāvāto cenu

Saistītie protokoli:

21.11.2012.g Pretendentu atlases sēdes protokols

21.11.2012.g. Tehnisko piedāvājumu atbilstības   

                       pārbaudes sēdes protokols

21.11.2012.g.Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Saskaņā ar PIL 8 prim panta 13.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas , tā tiesības vai iespējamsšo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt  kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību

       

IZRAKSTS PAREIZS

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                           A. Vadzīte

2012.gada 05.12

Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta  kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/13

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošiem pretendentiem:

SIA „Kabuleti Fruit”, reģ, Nr. 40003959814, iepirkuma 2;3;4;6;7 daļai; par kopējo summu Ls 8583.84

SIA „Forevers”, reģ. Nr.40003307535, iepirkuma 1. daļai, par kopējo summu Ls 4099.40

A/S „Latgales piens”, reģ. Nr.41503028291,iepirkuma 5. daļai, par kopējo summu Ls 3395.25

SIA „Dona”, reģ. Nr.45403003207, iepirkuma 8. daļai, par kopējo summu Ls 1491.35

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī

 

 

 

 

Neretas kultūras namam pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/15

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu

SIA Jēkabpils pakalpojumi, reģ, Nr. 45403006010

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/16

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto iepirkumu, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz paziņojumā par līgumu minēto summu Ls 14000 un pasūtītāja plānotās budžeta iespējas

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā” ietvaros

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta desmitās daļas kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/14
Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu pretendentu:
SIA „Gadgets” reģ. Nr. 40103455797 .
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 02.oktobrī

 

Jauniešu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā
Identifikācijas numurs: NNP2012/11
Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt augstāk minēto  iepirkumu , jo iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja plānotās budžeta iespējas .
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 27.septembrī


 

Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija

Rezultātu paziņojums

 

Iepirkuma veids :  PIL 81panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2012/9/ELFLA

Neretas novada pašvaldība iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu augstāk minētajā iepirkumā ar sekojošu  pretendentu

SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456

Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 14. maijā

 


 

Paziņojums par līgumu

Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta desmitās daļas kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Evita Vilšķērste tālr.29234159

Iepirkuma priekšmets: Speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu projekta „Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā „ ietvaros

Identifikācijas Nr. NNP2012/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2012. g.18 . septembris  plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2012.g.05. septembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1857461
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
497
127742
1857461

Sadarbība