Iepirkumi

Iepirkumi (150)

Paziņojums par līgumu

 

Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 81panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.02.decembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Jaunas automašīnas iegāde Neretas novada pašvaldības funkciju pildīšanai

Identifikācijas Nr. NNP2011/16

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.02. decembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena.

 

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

 

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

10.11.2011. sēdē

 

                                                                                                  

ATKLĀTA KONKURSA

 

„Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm”

 

(Id.Nr.NNP 2011/15)

 

 

 

Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.16.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. NNP2011/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.19.decembra plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena par katru iepirkuma priekšmeta daļu.

 

Iepirkuma nolikums

 

 

 

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.14.novembrī

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr.28322730

Iepirkuma priekšmets: Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2011/2012. gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2011/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.28.novembris plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.10.novembrī.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikums

APSTIPRINĀTS

Neretas novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2011.gada 10.novembra sēdē

 

Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta kārtībā

Neretas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana

2011./2012. gada ziemas sezonā

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/14

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

NNP2011/14

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:

Neretas novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Reăistrācijas numurs:

LV90009116384

Banka: A/s Swedbank

Konta numurs: LV64 HABA 0551 0259 3909 0

Kods:HABALV22

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas vadītāja –Aina Vadzīte, tālr. 28322730,

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faksa numurs: 65176488

Darba laiks: Katru darba dienu no plkst. 9.00 -12.00 un13.00 – 16.00

 

 

Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.30.g.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Dzintra Noreika tālr. 26432597

Iepirkuma priekšmets: Saietu nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

Identifikācijas Nr. NNP2011/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Līgumu  skatīt šeit

Tāmes  skatīt šeit

 

Š. g. 30.06. Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija saņēma jautājumu par Atklātā konkursa „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „RADIŅI” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas būvdarbi (id. Nr. NNP 2011 / 7 KF) Nolikuma sadaļu „ Finanšu piedāvājums”

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija publicē jautājumu un atbildi ( nenorādot jautājuma uzdevēju). Atbildē ietvertā informācija ir jāņem vērā visiem pretendentiem, kuri iesniegs piedāvājumus augstāk minētajā iepirkumā.

 

Jautājums:

Pēc MK noteikumiem Nr.1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-01 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izmaksu tāme projektiem, kuri tiek finansēti no valsts, pašvaldību un Eiropas savienības fondiem jāsastāda pēc šo noteikumu pielikuma Nr.4 t.i.lokālā tāme un koptāme.

 

Jūsu izstrādātajā Nolikumā Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, pae kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums). Šis D8 pielikums neatbilst minēto MK noteikumu prasībām. Kā rīkoties?

 

Atbilde:

Finanšu piedāvājums jāaizpilda un jāsagatavo atbilstoši Nolikuma D8 pielikumam „Finanšu piedāvājuma veidne”. Precizējam, ka finanšu piedāvājuma sagatavošanā jāvadās pēc 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, līdz ar to kopā ar aizpildītu Nolikuma D8 pielikumā ietverto „Cenu tabulu” jāiesniedz arī atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu prasībām aizpildītās tāmes (saskaņā ar noteikumu 4.pielikuma nosacījumiem – 5.pielikums; 6.pielikums; 7.pielikums).

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. Vadzīte

 

Atpūtas vietas labiekārtošana- apzaļumošana Pilskalnes pagastā

 

Iepirkuma veids: PIL 8 prim. panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2011.g.30.jūnijs

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488, 28322730

Iepirkuma priekšmets: Atpūtas vietas labiekārtošana- apzaļumošana Pilskalnes pagastā

Identifikācijas Nr. NNP2011/13/ELFLA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2011. g.14.jūlijs plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2011.g.28.06.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, viszemākā cena

 

Iepirkuma nolikumu  skatīt šeit

Apstiprināts

Neretas novada pašvaldības

Iepirkumu komisija

2011.gada 28.jūnijā

 

Iepirkuma

„Lielmēmele 2” ēkas

jumta seguma nomaiņa”

NOLIKUMS

Nr. NNP 2011/11

 

1.Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets un līguma izpildes termiņš.

 1. Pasūtītājs – Neretas novada pašvaldība, vienotais reģ. Nr. 90009116384, adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5133.
 2. Iepirkuma priekšmets – „Lielmēmele 2” ēkas, Lielmēmele, Mazzalves pagasts, Neretas novads,  jumta seguma nomaiņa.
 3. Līguma izpildes termiņš– 40 dienas no pasūtījuma saņemšanas.

 

 1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kontaktpersona.

2.1.    Piedāvājums jāiesniedz personīgi Neretas novada pašvaldības, adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, kancelejā 2.stāvā vai sūtot uz adresi: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118  līdz 2011.gada 12.jūlija plkst.11.00, slēgtā aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:

2.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

2.1.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

2.1.3. norāde „Iepirkumam „Lielmēmele2” ēkas jumta seguma nomaiņa”, id. Nr. NNP 2011/….)”. Neatvērt līdz 2011.gada 12.jūlijam plkst.11.00”.

2.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumi netiks pieņemti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērtā veidā.

         2.4. Kontaktpersona – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Zariņa tel. 65175241, 26320931, e-pasts – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktpersona iepirkuma laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija 16.06.2011. pieņēmusi lēmumu

veikt grozījumus atklātā konkursā  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi ” Nr.32708/2857/PPV rekultivācijas darbi” , vienošanās Nr. 3.DP/3.5.1.2.1./10/IPIA/VIDM/001 ietvaros

(iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/7 KF)

 

NOLIKUMĀ.

Nolikuma punktu 9.1.3.b .izteikt sekojošā redakcijā:

Projekta vadītājam ( būvuzņēmēja pārstāvim)ir augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecības jomā un šādu izglītību apliecinošs dokuments.

 

Nolikuma punktu 10.2.6.b.izteikt sekojošā redakcijā:

„ Projekta vadītājam ( būvuzņēmēja pārstāvim) ir augstākās vai vidējās speciālās izglītības būvniecības jomā izglītības iegūšanu  apliecinoša dokumenta kopija”.

 

Nolikuma sadaļā: Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (25.lpp)

„ Līgumā lietotie termini” – nepareiza numerācija. Cipara 3 vietā jābūt 1.

    „ 1.Līgumā lietotie termini. ”

Nolikuma sadaļā : Iepirkuma līgums.

punktu 1.2.izteikt sekojošā redakcijā:

 

Būvdarbu vadītājs- Pasūtītāja apstiprināts ,Izpildītāja pārstāvis , kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, kurš atbild par darba drošību un veic būvdarbu fotofiksāciju, sagatavo segto darbu aktus par  izpildītajiem darbiem.

 

Nolikuma sadaļu: Iepirkuma līgums pirmo punktu

Līgumā lietotie termini- papildināt ar apakšpunktu

 

1.6.Projekta vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā atbildīgais projekta vadītājs nodrošina:

 • Finanšu jautājumu kārtošanu (ikmēneša darbu izpilde- Forma Nr 2 )
 • Darbības koordinēšanu starp galveno būvuzņēmēju  un apakšuzņēmējiem.
 • Sadarbību starp Pasūtītāju, projektētāju un galveno būvuzņēmēju.
 • Izpilddokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Kontroli no Izpildītāja puses par darbu veikšanu atbilstoši kalendārajam grafikam.
 • Atskaišu sagatavošana, aprakstu veidošana
 • Pārstāvēt Izpildītāja intereses augstākā līmenī ikdienas kontaktos ar Pasūtītāju.
 • Iebūvējamo materiālu atbilstības kontroli.
 • Nolikuma punktā 4.1.minēto pasākumu īstenošanu būvniecības laikā.

 

Lēmums pieņemts Neretas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sēdē Nr. 7-3, 2011. gada 16. jūnijā.

 Neretas pašvaldības iepirkumu komisijas pr.-tāja A. Vadzīte

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1699082
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4427
127115
1699082

Sadarbība