Iepirkumi

Iepirkumi (156)

Apstiprināts

Neretas novada pašvaldības

Iepirkumu komisija

2011.gada 28.jūnijā

 

Iepirkuma

„Lielmēmele 2” ēkas

jumta seguma nomaiņa”

NOLIKUMS

Nr. NNP 2011/11

 

1.Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets un līguma izpildes termiņš.

 1. Pasūtītājs – Neretas novada pašvaldība, vienotais reģ. Nr. 90009116384, adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5133.
 2. Iepirkuma priekšmets – „Lielmēmele 2” ēkas, Lielmēmele, Mazzalves pagasts, Neretas novads,  jumta seguma nomaiņa.
 3. Līguma izpildes termiņš– 40 dienas no pasūtījuma saņemšanas.

 

 1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kontaktpersona.

2.1.    Piedāvājums jāiesniedz personīgi Neretas novada pašvaldības, adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, kancelejā 2.stāvā vai sūtot uz adresi: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118  līdz 2011.gada 12.jūlija plkst.11.00, slēgtā aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:

2.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

2.1.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

2.1.3. norāde „Iepirkumam „Lielmēmele2” ēkas jumta seguma nomaiņa”, id. Nr. NNP 2011/….)”. Neatvērt līdz 2011.gada 12.jūlijam plkst.11.00”.

2.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumi netiks pieņemti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērtā veidā.

         2.4. Kontaktpersona – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Zariņa tel. 65175241, 26320931, e-pasts – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktpersona iepirkuma laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija 16.06.2011. pieņēmusi lēmumu

veikt grozījumus atklātā konkursā  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās  Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi ” Nr.32708/2857/PPV rekultivācijas darbi” , vienošanās Nr. 3.DP/3.5.1.2.1./10/IPIA/VIDM/001 ietvaros

(iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2011/7 KF)

 

NOLIKUMĀ.

Nolikuma punktu 9.1.3.b .izteikt sekojošā redakcijā:

Projekta vadītājam ( būvuzņēmēja pārstāvim)ir augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecības jomā un šādu izglītību apliecinošs dokuments.

 

Nolikuma punktu 10.2.6.b.izteikt sekojošā redakcijā:

„ Projekta vadītājam ( būvuzņēmēja pārstāvim) ir augstākās vai vidējās speciālās izglītības būvniecības jomā izglītības iegūšanu  apliecinoša dokumenta kopija”.

 

Nolikuma sadaļā: Iepirkuma līgums. Būvdarbi LP-1 (25.lpp)

„ Līgumā lietotie termini” – nepareiza numerācija. Cipara 3 vietā jābūt 1.

    „ 1.Līgumā lietotie termini. ”

Nolikuma sadaļā : Iepirkuma līgums.

punktu 1.2.izteikt sekojošā redakcijā:

 

Būvdarbu vadītājs- Pasūtītāja apstiprināts ,Izpildītāja pārstāvis , kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, kurš atbild par darba drošību un veic būvdarbu fotofiksāciju, sagatavo segto darbu aktus par  izpildītajiem darbiem.

 

Nolikuma sadaļu: Iepirkuma līgums pirmo punktu

Līgumā lietotie termini- papildināt ar apakšpunktu

 

1.6.Projekta vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā atbildīgais projekta vadītājs nodrošina:

 • Finanšu jautājumu kārtošanu (ikmēneša darbu izpilde- Forma Nr 2 )
 • Darbības koordinēšanu starp galveno būvuzņēmēju  un apakšuzņēmējiem.
 • Sadarbību starp Pasūtītāju, projektētāju un galveno būvuzņēmēju.
 • Izpilddokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Kontroli no Izpildītāja puses par darbu veikšanu atbilstoši kalendārajam grafikam.
 • Atskaišu sagatavošana, aprakstu veidošana
 • Pārstāvēt Izpildītāja intereses augstākā līmenī ikdienas kontaktos ar Pasūtītāju.
 • Iebūvējamo materiālu atbilstības kontroli.
 • Nolikuma punktā 4.1.minēto pasākumu īstenošanu būvniecības laikā.

 

Lēmums pieņemts Neretas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sēdē Nr. 7-3, 2011. gada 16. jūnijā.

 Neretas pašvaldības iepirkumu komisijas pr.-tāja A. Vadzīte

Pamatojoties uz 2011.gada 14.jūnijā notikušo Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sēdes Nr. 7 -2 lēmumu, informējam jūs, ka tiek atsaukta no jums (pretendenta jautājumi un atbildes ir publicētas Neretas novada mājas lapā) sniegtās atbildes uz pirmo jautājuma pēdējā rindkopa:

 

Papildus norādām, ka Nolikuma sastāvā iekļautais Līguma projekts ir tikai „projekts” un tam konkursa fāzē ir tikai informatīvs raksturs, turklāt pirms attiecīgā Līguma slēgšanas, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo veidni koriģēt.”

 

Sākotnējais jautājums:

1.Jautājums:

1) Uzskatām, ka Nolikuma 9.1.3.punkta apakšpunkta „b” prasība par projekta vadītāja augstāko izglītību inženierzinātnēs un to apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšana saskaņā ar Nolikuma 10.2.6.punkta apakšpunktu „b” ir neadekvāta, nesamērīga un tiesību aktiem neatbilstoša. Ne nolikuma noteikumos, ne līguma projekta 1.nodaļā „Līgumā lietotie termini” nav rodams šādas prasības objektīvais pamatojums, tikai un vienīgi augstākās izglītības nepieciešamība un ietekme uz līguma priekšmetu.

            Lūdzam izvērtēt konkrēto prasību samērīgumu vai arī sniegt argumentētu pamatojumu šādu prasību noteikšanai.

 

Atbilde uz pirmo jautājumu

1.Atbilde:

1) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.panta „Likuma mērķis” 3.daļu „Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku” un saskaņā ar 37.panta „Kandidātu un pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle” 2.daļu „...Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā līguma izpildei nosaka samērīgi līguma priekšmetam...”.

Turklāt projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr.32708/2857/PPV rekultivācija” realizācijai ir paredzēts ievērojams Neretas novada pašvaldības līdzekļu ieguldījums, kā arī saskaņā ar (starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Neretas novada pašvaldību) parakstīto Vienošanos par projekta īstenošanu, pašvaldība ir atbildīga par sekmīgu projekta īstenošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības investīciju apjomu un atbildības pakāpi projekta realizācijā, kā arī ņemot vērā Latvijas valsts teritorijā rekultivēto izgāztuvju skaitu, uzskatām, ka Nolikuma prasības uzskatāmas par iepirkuma priekšmetam atbilstošām, samērīgām un piegādātāju brīvu konkurenci neierobežojošām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka projektu vadītājs uzskatāms par Līguma izpildē būtisku personu, kura kompetences un zināšu atbilstošs līmenis uzskatāms par būtisku Līguma veiksmīgai realizācijai, uzskatām, ka  9.1.3.punkta apakšpunkta „b” prasība par projekta vadītāja augstāko izglītību inženierzinātnēs un to apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšana saskaņā ar Nolikuma 10.2.6.punkta apakšpunktu „b” ir adekvāta un samērīgā, kā tiesību aktiem atbilstoša.  

 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     A. Vadzīte  

 

 

 

 

 

Kohēzijas fonda projekta ” Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija,

Objekta apskates dabā un ieinteresēto personu sanāksmes

PROTOKOLS

13.06.2011. 10 : 00

Neretas novada pašvaldības Neretas  pagasta pārvaldē

Darba kārtība:

 1. Apliecinājuma izsniegšana.
 2. Objekta apskate dabā.
 3.  Pretendentu sanāksme.

Sanāksmē  piedalās:

 

Iepirkumu komisijas loceklis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, projekta koordinators: Juris Zālītis

 

Pretendents – ir ieradies viens pārstāvis ( konfidencialitātes saglabāšanai pārstāvja firma protokolā netiek minēta ). Ieinteresēta persona ir aizpildījusi Apliecinājuma formu, līdz ar to, pasūtītājam ir zināms pretendenta nosaukums. Apliecinājums ir šī protokola sastāvdaļa.

1. §

     Pirms  objekta apskates dabā, tika izsniegti Apliecinājuma 2.eksemplāri, no kuriem viens eksemplārs paliek Neretas pašvaldības iepirkumu komisijā, bet otrs tiek izsniegts  par objekta apskati dabā, pēc Nolikuma 5. punkta, konkrētam  pretendentam, kuru ieteicams pievienot pretendenta atlases dokumentiem.

                                                                   2.§

       Pēc Apliecinājuma saņemšanas 13.06.2011.plkst. 10.00 tika organizēts izbraukums uz objektu  Kohēzijas fonda projekta ” Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas, vietas apskati Neretas  pagastā ” .

 saskaņā ar iepirkumu Nr. NNP 2011/7KF un atklātā konkursa, nolikuma 5.punktu,

 Uz objektu apskati ieradās viens  pretendents.

3. §

      Pēc atgriešanās no objekta apskates pretendentiem tiek piedāvāta sanāksme, kurā varētu jautāt neskaidros jautājumus.

Pretendents neizrāda interesi par piedalīšanos sanāksmē.

Pamatojums- pretendentam jautājumu nav, ar objekta apskati dabā pretendents ir apmierināts.

 

Objekta apskate bez sanāksmes beidzas plkst. 10:40

 

 

 

Iepirkumu komisijas loceklis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, projekta

 

koordinators:                                                                                    J. Zālītis

 

 

Protokolēja: Neretas pagasta pārvaldes sekretāre                            G. Gorbačova.

 

Paziņojums par iepirkumu.

Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai "Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

Sludinājuma datums: 14.06.2011..

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 14.06.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Arvīds Kviesis, tālr. 26345400

Iepirkuma priekšmets:  Neretas Sociālās aprūpes centra ēkas siltināšana, inženierkomunikāciju renovācija izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

Identifikācijas Nr. 2011/10 KPFI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.06. 2011. plkst.11:00

 

Instrukciju pretendentam skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas skatīt šeit.

Tehnisko projektu skatīt šeit.

Tāmes skatīt šeit.

Teritorijas plānu skatīt šeit.

Tehniskās apsekošanas atzinums.

Ēkas energoaudita pārskats.

Krāsu pase.

 

 

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja 2011.gada 10.jūnijā saņemtajiem jautājumiem

par atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. NNP 2011 / 7 KF Nolikumu:

Datums, laiks. 2011.gada 3.jūnijā plkst 16.00

Paziņojums par līgumu

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves  „RADIŅI” Nr. 32708 /2857 / PPV rekultivācijas darbi”

Vienošanās Nr. 3DP /3.5.1.2.1 /10 / IPIA VIDM /001

Iepirkuma veids – ATKLĀTS KONKURSS

Sludinājuma datums pašvaldības mājas lapā:2011.gada 3.jūnijā

Paziņojuma par līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 2011.gada 3.jūnijā

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Juris Zālītis, tālr. 65176166 ; 29358918

Iepirkuma priekšmets:  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ RADIŅI” Nr. 32708 /2857 / PPV rekultivācijas darbi

Identifikācijas Nr. 2011/07 KF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2011.g. 8. jūlijs plkst. 10 :00

Nolikuma apstiprināšanas datums : 2011.g. 31.05.

Vērtēšanas kritēriji : atbilstība Nolikumam, zemākā cena

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Atklāta konkursa Nolikums skatīt šeit.

Tehnisko projektu  skatīt šeit.   

Atbildes pretendentiem  skatīt šeit

Neretas novada pašvaldība

_________________________________________________________________________

 

       2011. gada 15.maijā

 

Informācija par ūdenssaimniecības attīstības projektu Neretas ciemā.

2010.gada 06.septembrī Rīgā, starp Neretas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums/vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/009/001 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā” realizēšanu. Līgums tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā” ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts veikt būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 344527,93 lati, no tām 292848,74 latus finansē Eiropas Savienība, 51679,19 lati tiek segti no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Paziņojums par iepirkumu.

Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai "Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

Sludinājuma datums: 26.05.2011..

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 26.05.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Arvīds Kviesis, tālr. 26345400

Iepirkuma priekšmets:  Neretas Sociālās aprūpes centra ēkas siltināšana, inženierkomunikāciju renovācija izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

Identifikācijas Nr. 2011/06 KPFI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06. 2011. plkst.11:00

 

Instrukciju pretendentam skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas skatīt šeit.

Tehnisko projektu skatīt šeit.

Tāmes skatīt šeit.

Teritorijas plānu skatīt šeit.

Tehniskās apsekošanas atzinums.

Ēkas energoaudita pārskats.

Krāsu pase.

 

 

 

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3021262
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2502
95057
3021262

Sadarbība