Iepirkumi

Iepirkumi (153)

 

Kohēzijas fonda projekta ” Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija,

Objekta apskates dabā un ieinteresēto personu sanāksmes

PROTOKOLS

13.06.2011. 10 : 00

Neretas novada pašvaldības Neretas  pagasta pārvaldē

Darba kārtība:

  1. Apliecinājuma izsniegšana.
  2. Objekta apskate dabā.
  3.  Pretendentu sanāksme.

Sanāksmē  piedalās:

 

Iepirkumu komisijas loceklis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, projekta koordinators: Juris Zālītis

 

Pretendents – ir ieradies viens pārstāvis ( konfidencialitātes saglabāšanai pārstāvja firma protokolā netiek minēta ). Ieinteresēta persona ir aizpildījusi Apliecinājuma formu, līdz ar to, pasūtītājam ir zināms pretendenta nosaukums. Apliecinājums ir šī protokola sastāvdaļa.

1. §

     Pirms  objekta apskates dabā, tika izsniegti Apliecinājuma 2.eksemplāri, no kuriem viens eksemplārs paliek Neretas pašvaldības iepirkumu komisijā, bet otrs tiek izsniegts  par objekta apskati dabā, pēc Nolikuma 5. punkta, konkrētam  pretendentam, kuru ieteicams pievienot pretendenta atlases dokumentiem.

                                                                   2.§

       Pēc Apliecinājuma saņemšanas 13.06.2011.plkst. 10.00 tika organizēts izbraukums uz objektu  Kohēzijas fonda projekta ” Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas, vietas apskati Neretas  pagastā ” .

 saskaņā ar iepirkumu Nr. NNP 2011/7KF un atklātā konkursa, nolikuma 5.punktu,

 Uz objektu apskati ieradās viens  pretendents.

3. §

      Pēc atgriešanās no objekta apskates pretendentiem tiek piedāvāta sanāksme, kurā varētu jautāt neskaidros jautājumus.

Pretendents neizrāda interesi par piedalīšanos sanāksmē.

Pamatojums- pretendentam jautājumu nav, ar objekta apskati dabā pretendents ir apmierināts.

 

Objekta apskate bez sanāksmes beidzas plkst. 10:40

 

 

 

Iepirkumu komisijas loceklis, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, projekta

 

koordinators:                                                                                    J. Zālītis

 

 

Protokolēja: Neretas pagasta pārvaldes sekretāre                            G. Gorbačova.

 

Paziņojums par iepirkumu.

Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai "Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

Sludinājuma datums: 14.06.2011..

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 14.06.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Arvīds Kviesis, tālr. 26345400

Iepirkuma priekšmets:  Neretas Sociālās aprūpes centra ēkas siltināšana, inženierkomunikāciju renovācija izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

Identifikācijas Nr. 2011/10 KPFI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.06. 2011. plkst.11:00

 

Instrukciju pretendentam skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas skatīt šeit.

Tehnisko projektu skatīt šeit.

Tāmes skatīt šeit.

Teritorijas plānu skatīt šeit.

Tehniskās apsekošanas atzinums.

Ēkas energoaudita pārskats.

Krāsu pase.

 

 

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja 2011.gada 10.jūnijā saņemtajiem jautājumiem

par atklāta konkursa ar identifikācijas Nr. NNP 2011 / 7 KF Nolikumu:

Datums, laiks. 2011.gada 3.jūnijā plkst 16.00

Paziņojums par līgumu

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves  „RADIŅI” Nr. 32708 /2857 / PPV rekultivācijas darbi”

Vienošanās Nr. 3DP /3.5.1.2.1 /10 / IPIA VIDM /001

Iepirkuma veids – ATKLĀTS KONKURSS

Sludinājuma datums pašvaldības mājas lapā:2011.gada 3.jūnijā

Paziņojuma par līgumu publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 2011.gada 3.jūnijā

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Juris Zālītis, tālr. 65176166 ; 29358918

Iepirkuma priekšmets:  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „ RADIŅI” Nr. 32708 /2857 / PPV rekultivācijas darbi

Identifikācijas Nr. 2011/07 KF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2011.g. 8. jūlijs plkst. 10 :00

Nolikuma apstiprināšanas datums : 2011.g. 31.05.

Vērtēšanas kritēriji : atbilstība Nolikumam, zemākā cena

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Atklāta konkursa Nolikums skatīt šeit.

Tehnisko projektu  skatīt šeit.   

Atbildes pretendentiem  skatīt šeit

Neretas novada pašvaldība

_________________________________________________________________________

 

       2011. gada 15.maijā

 

Informācija par ūdenssaimniecības attīstības projektu Neretas ciemā.

2010.gada 06.septembrī Rīgā, starp Neretas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums/vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/009/001 par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā” realizēšanu. Līgums tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagasta Neretas ciemā” ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts veikt būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 344527,93 lati, no tām 292848,74 latus finansē Eiropas Savienība, 51679,19 lati tiek segti no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Paziņojums par iepirkumu.

Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai "Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

Sludinājuma datums: 26.05.2011..

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 26.05.2011.

Pasūtītājs:  Neretas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116384
Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas  novads, LV-5118
Kontaktpersona: Arvīds Kviesis, tālr. 26345400

Iepirkuma priekšmets:  Neretas Sociālās aprūpes centra ēkas siltināšana, inženierkomunikāciju renovācija izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus"

Identifikācijas Nr. 2011/06 KPFI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06. 2011. plkst.11:00

 

Instrukciju pretendentam skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas skatīt šeit.

Tehnisko projektu skatīt šeit.

Tāmes skatīt šeit.

Teritorijas plānu skatīt šeit.

Tehniskās apsekošanas atzinums.

Ēkas energoaudita pārskats.

Krāsu pase.

 

 

 

 

 

 

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija izsludina iepirkumu PIL 8 prim kārtībā , par „Dolomīta šķembu iegādi Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanai”. Plānotais apjoms 3500,00 tonnas. Iepirkuma identifikācijas numurs NNP 2011 / 05. Instrukcijas pretendentiem apstiprināšanas datums – 2011. g. 18. 04. Publikācijas datums IUB mājaslapā – 2011. g. 21.04. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 06. maijs plkst. 11 : 00.


Instrukcija pretendentiem:  skatīt  šeit


 

Neretas novada iepirkumu komisija paziņo, ka pamatojoties uz izsludināto iepirkumu Nr. 2011/03

  

GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ, CFLA N r. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/007/027 un

„ DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ”, CFLA Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/008/028,

 

Līgums noslēgts ar SIA ELFA reģ. Nr. LV 49203003662

„ Viesturi” , Kandava, Kandavas novads, LV- 3120

 

Pirmās daļas līgumcena: 31326,15 bez PVN 22%

   Otrā daļas līgumcena : 9998,41 bez PVN 22%

 

Lēmums tika pieņemts 2011. gada 7. aprīlī.


 

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ

 

GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ  un DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ.

 

Autors Dzintra Noreika, projektu vadītāja   

Apstiprināti projekti „GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA IZBŪVE ZALVES CIEMĀ”, ELFLA Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/007/027

“ DROŠS CEĻŠ UZ SKOLU SPROĢU CIEMĀ”, ELFLA Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/008/028

Projekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes dalībnieku drošību, izveidojot ielu apgaismojumu un gājēju celiņu ar attiecīgajām ceļa zīmēm. Zalves un  Sproģu ciemos.

 

Projekta aktivitātes:

  • Ielu apgaismojuma izbūve Zalves pagastā;
  • Būvuzraudzība;
  • Autoruzraudzība.
  • Projekta koordinators: Dzintra Noreika
  • Kontakttālruņa numurs: 65176232
  • E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Projekta realizācijas termiņš: 20. mēneši


 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2199261
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3661
116955
2199261

Sadarbība