Iepirkumi

Iepirkumi (156)

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/03/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 17. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 10. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 04. februāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

Precizējums iepirkumam:

 

Iepirkuma Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74 identifikācijas Nr. NNP2014/03/KPFI līguma projekta 47. punktā ir tehniskā drukas kļūda beznosacījumu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā  no Līguma cenas izteikt 47. punktu šādā redakcijā :

 

Līguma 45.punktā  noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% ( desmit procentu) apmērā  no līguma summas.

 

 

 

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 65176155

Iepirkuma priekšmets : Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74, saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

KPFI līdzfinansēto projektu

Identifikācijas Nr. NNP2014/02/KPFI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 10. februāris plkst. 11:00

Ieinteresēto personu sanāksme:  2014. gada 03. februārī plkst. 11.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 28.janvāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

 

Papildus informācija raksta pielikumā.

Iepirkuma veids: PIL 82panta  kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija

Identifikācijas Nr. NNP2014/01

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2014. g. 28. janvāris plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2014.g 14.janvāris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

PASKAIDROJUMS>

TEHNISKAIS PROJEKTS>

Mazdiči GP3; GP4; GP1; GP2; GP0; Topo

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta desmitās daļas kārtībā B daļa

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Identifikācijas Nr. NNP2013/10

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 16. decembris plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 21.novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu.

 

NOLIKUMS>

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Pārtikas produktu piegāde Neretas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Identifikācijas Nr. NNP2013/11

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 17. decembris plkst. 11:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 21.novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība iepirkuma instrukcijai, piedāvājums par zemāko cenu par katru iepirkuma daļu

 

INSTRUKCIJA>

 

Iepirkuma veids: PIL 81panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2013/2014.gada ziemas sezonā

Identifikācijas Nr. NNP2013/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 10. decembris plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 21.novembris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu

 

NOLIKUMS>

 

 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Malkas piegāde Neretas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām

Identifikācijas Nr. NNP2013/09

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 16. decembris plkst. 10:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 24.oktobris

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, piedāvājums par zemāko cenu

 

NOLIKUMS>

 

 

Neretas novada dome 2013.gada 1. novembrī plkst.14.00 Neretas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 8,29 m2 objekta „Neretas autoosta” Dzirnavu ielā 5, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nomas tiesību sākumcena – LVL 0,44 par m2. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var Neretas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Neretas pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāju R.Trukšu pa tālr. 29143583 vai 65176208. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2013.gada 1. novembrim plkst. 9.00.

 

Paziņojums par līgumu

 

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Neretas novada Neretas ciemā 2.posms

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.prim pants

 

Sludinājuma datums: 12.09.2013.

 

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 12.09.2013.

 

Projekts „ Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.posms”

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/117/066.

 

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Juris Zālītis tālr. 29358918

Iepirkuma priekšmets : Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Neretas novada Neretas ciemā 2.posms.

 

Identifikācijas Nr. NNP2013/08/ERAF

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 23. septembris plkst. 12:00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 06.septembrī

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība instrukcijai, piedāvājums par zemāko cenu

 

Tehniski ekonomiskais pamatojums ar pielikumiem skatīt šeit!

Paziņojums par līgumu

Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Neretas novadā

 

Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.prim pants

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte ; tālr. 65176480

Iepirkuma priekšmets : Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Neretas novadā

Identifikācijas Nr. NNP2013/07

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2013. g. 27. maija plkst. 10.00

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2013.g 08.maijā

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikumam, ar viszemāko piedāvāto cenu

 

Nolikumu skatīt šeit!

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība