Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (88)

Otrdien, 10.janvārī, Mazzalves pamatskolas 5 un 6 gadīgie bērni uzņēma mīļus ciemiņus - SAC ''Mēmele'' klientus, centriņa mazos draugus -  1.un 2.klases skolniekus, kā arī pagasta pārvaldes vadītāju Zeltīte Odiņu.
Ziemassvētki sagaidīti un pavadīti, bet sirdī vēl daudz mīļuma, dalīsimies! Bērni savus ciemiņus priecēja ar muzikālu izrādi ''Ziemassvētki nāk''. Pēc izrādes gājām rotaļās. Dalījāmies ar prieku dažādās tās izpausmēs, smaidījām, dziedājām, lustējāmies.
Paldies SAC ''Mēmelei'' par tik dāsno cienastu, paldies Z. Odiņai, paldies bērnu vecākiem par atbalstu tērpu tapšanā!

                                                

                                                          Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa

Zvaigznes dienā tradicionāli Mazzalves pamatskolā kopā ar vecākiem tika aicināti tie skolēni, kuri 1.semestri beiguši ar Zelta, Sudraba, Bronzas vai Cerību liecību, čaklākie  lasītāji un skolēni, kuriem  ir augsta darba kultūra, kā arī skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā. Šogad gandrīz puse Mazzalves skolēnu bija izpelnījušies aicinājumu uz svinīgo pieņemšanu pie direktora. Tas ir patīkami, ka skolēni sevi pozitīvi pierāda mācībās vai kādā citā jomā.

Visus klātesošos uzrunāja skolas direktors Aivars Miezītis. Viņš vēlēja arī turpmāk šiem skolēniem uzcītību un panākumus, izteica atzinību vecākiem par sadarbību ar skolu, pateicās vecākiem par labu bērnu audzināšanu. Katrs skolēns saņēma Mazzalves pamatskolas Atzinības rakstu un kopā ar vecākiem un skolas direktoru nofotografējās pie skolas eglītes.

Klātesošajiem labu vēlēja arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora vietniece Viktorija Trukša. Neretieši sniedza nelielu koncertu, kurā uzstājās ģitāristi, meiteņu vokālais ansamblis, skolēni runāja dzeju un vijoli spēlēja meitene no Vācijas, kura šogad apmaiņas programmā mācās Neretas vidusskolā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pārstāvji tikās ar 7.-9.klašu skolēniem un iepazīstināja viņus ar savu skolu, ar iespējām, ko piedāvā Neretas vidusskola.

Pēc tam bija cienāšanās un sarunas neformālā gaisotnē.

Žanna Miezīte

Decembra nogalē Ziemassvētkus meklēt tematiskajā uzvedumā “Kā meža dzīvnieki Ziemassvētkus meklēja” devās Mazzalves pamatskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni kopā ar savām skolotājām Aiju Dārziņu un Kristīni Ozoliņu un auklīti Ingu Lapiņu. Meklējumos bija gan jaukas dziesmiņas ar kustībām, gan rotaļdejas, gan nelieli skečiņi, gan dzeja. Visu to vērot bija aicināti bērnu vecāki un skolas vadība. Maskās ģērbtajiem pirmsskolēniem uzvedumā bija pirmā lielākā uzstāšanās. Tā izdevās - par to liecināja vecāku aplausi un labsirdīgie smaidi.

Katrs bērns bija sagatavojis vecākiem jaukas dāvaniņas Ziemassvētkos un tās ar īpašu sirsnību pasākuma noslēgumā pasniedza vecākiem. Savukārt paši (kā jau Ziemassvētkos pieklājas).saņēma saldumu pakas. Visus bērnus un viņu vecākus Ziemassvētkos sveica arī skolas direktors Aivars Miezītis.

Žanna Miezīte

20. decembrī Mazzalves pamatskolā pulcējās 1. – 9. klašu skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki uz Ziemassvētku ieskaņas uzvedumu “Zaķis, kurš prata skaitīt…”

Pasākums sākās ar svinīgo skolas direktora uzrunu un apsveikumu gaidāmajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Skolēni, kuri ar pedagoģiskās padomes lēmumu tika izvirzīti uz svinīgo pieņemšanu pie direktora Zvaigznes dienā, saņēma ielūgumus uz šo pasākumu. Tie ir bērni, kuriem, 1.semestri noslēdzot, mācību sasniegumi ir 9 un augstāk balles (viņi saņem Zelta liecību), tie, kuriem ir vidējais vērtējums 8 un vairāk balles (viņi saņem Sudraba liecību), tie, kuru mācību sasniegumi ir virs 7 ballēm (viņi saņem Bronzas liecību), un tie, kuru mācību sasniegumi ir būtiski uzlabojušies (viņi saņem Cerību liecību). Ziemassvētkos Zelta liecības saņēma Baiba Zvilna (9.klase), Reinis Zariņš (7.klase), Karīna Griķe (6.klase), Ernestīne Baltace (2.klase), Sudraba liecības saņēma Elva Laurinoviča , Beāte Vitkovska – Kaktiņa (8.klase), Lāsma Egija Vaičulēna (7.klase), Paula Spriņģe (6.klase), Niks Linmeijers (5.klase), Zanda Zariņa (4.klase), Inguna Sakne, Rauls Sakne (3.klase), Niks Ašmanavičs, Krista Kubliņa (2.klase), Bronzas liecības saņēma Gerda Megija Gercēna, Laura Anna Piterniece, Dagne Logina (9.klase), Dāvids Laumanis, Nora Ginote, Alise Smaida Spriņģe (8.klase), Toms Freimanis (7.klase), Sendija Spriņģe (6.klase), Mareks Dobrovoļskis (5.klase), Viktorija Baltace (4.klase), Cerību liecības saņēma Evelīna Ūzane (9.klase),  Elīna Liepa, Harijs Censonis, Dāvids Kuģinis (7.klase), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (5.klase|), Diāna Veiskate (4.klase), Elija Gabuža (3.klase).

Tika uzteikti arī tie skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā – Alens Tomass Griškevičs (7.klase), Zanda Zariņa (4.klase), Inguna Sakne un Rauls Sakne (3.klase). Uzslavas saņēma arī čaklākie grāmatu lasītāji Amanda Lokesa (3.klase) un Mareks Dobrovoļskis (5.klase).

Par augstu darba kultūrā direktors uzteica Baibu Zvilnu (9.klase), Elvu Laurinoviču, Beāti Vitkovsku – Kaktiņu,  Noru Ginoti, Alisi Smaidu Spriņģi (8.klase), Reini Zariņu (7.klase), Zandu Zariņu (4.klase).

Par aktivitāti sabiedriskajā darbā direktors pateicās Baibai Zvilnai, Gerdai Megijai Gercēnai, Laurai Annai Piterniecei, Dagnei Loginai (9.klase), Beātei Vitkovskai – Kaktiņai,, Norai Ginotei, Alisei Smaidai Spriņģei, Elvai Laurinovičai (8.klase), Alenam Tomasam Griškevičam (7.klase), Karīnai Griķei, Paulai Spriņģei, Sendijai Spriņģei (6.klase).

Uzvedumā uzstājās visi Mazzalves pamatskolas skolēni un viņu klases audzinātājas, jo katra klase bija sagatavojusi kādu priekšnesumu, kurš iekļāvās uzvedumā. Uzstājās arī Mazzalves pamatskolas deju kolektīvs, ļoti skaisti dejoja 9. klases sarīkojuma deju dejotāji, dziedāja skolas koris, uzstājās daiļlasītāji. Uzvedumā bija iesaistīts pat skolas direktors. Šis bija īsts liels un skaists skolas kopprojekts, kura tapšanā par virsvadību jāpateicas skolotājai Silvijai Lisovskai.

Pēc pasākuma vecāki, kuri uz koncertuzvedumu bija atnākuši kuplā skaitā, atzina, ka uzvedums bijis ļoti sirsnīgs un interesants, galvenais – uzstājās pilnīgi visi. 

                      

Žanna Miezīte

30. novembrī Rīgā reģionālajā konferencē tikās Rīgas reģiona izglītības iestāžu pārstāvji, lai runātu par gaidāmajām izmaiņām izglītības procesā un saturā – par kompetencēs balstītu izglītību. Uzstājās pārstāvji no “Iespējamās misijas”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, EDURIO, Latvijas Universitātes Dabaszinību centra un daudzi citi. Skolotāji piedalījās arī diskusijās.

 Neretas novadu pārstāvēja visu izglītības iestāžu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Mazzalves pamatskolas, Sproģu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš’ – vadītāji un pedagogi. Pēc konferencē dzirdētā Neretas novada pedagogi secināja, ka lielākā daļa skolotāju mūsu novada skolās jau strādā atbilstoši jaunajām ievirzēm izglītībā – vēl vairāk akcentējama skolēnu praktiska darbošanās zināšanu ieguvei, starppriekšmetu saikne, skolotāju sadarbība kompleksu projektu izstrādē kopā ar skolēniem, sadarbības un komunikācijas iemaņu veidošanā skolēnos. Svarīgi iemācīt skolēniem mācīties, jo mūsdienu mainīgajā pasaulē cilvēkam nemitīgi jāapgūst jaunas zināšanas un prasmes, lai varētu konkurēt darba tirgū. Konferencē tika uzsvērta arī vērtībizglītība, lai bērni iegūtās zināšanas un prasmes izmantotu lietderīgi, pozitīvi.

Lai mums visiem kopā izdodas veidot pozitīvu skolas vidi un lai skolēnos ir mācīšanāsprieks!

Žanna Miezīte

Ar mainīgiem laikapstākļiem straujiem soļiem atsteigusies Pirmā Advente, kad visās mājās 27. novembrī Adventes vainagā tika iedegta pirmā svecīte. Ieskandinot Adventes laiku un pamazām sagaidot Ziemassvētkus, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 28. novembrī ikviens bija laipni aicināts uz Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles jauniešu ansambļa “Ex Animo” ieskaņas koncertu.

Ansamblis izveidojies 2004. gada oktobrī. Neparastais nosaukums “Ex Animo” izdomāts 2006. gada beigās un no latīņu valodas nozīmē “no dvēseles, no sirds”. Ieklausoties jauniešu izpildītajās dziesmās, bija jūtams, ka viņi dzied un muzicē no sirds. Visbiežāk viņus var dzirdēt Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles dievkalpojumos, bet jaunieši neatsaka un labprāt brauc viesos arī uz skolām, baznīcām, pansionātiem un citām vietām.

Par šo koncertu jāsaka paldies bijušajai Neretas vidusskolas skolotājai Staņislavai Rudākai, kura uzrunāja skolas vadību un ieteica uzaicināt ansambli “Ex Animo”. Jauniešu muzikālā pieredze bija acīmredzama. Mūzikas žanrs, ko grupa pārstāv, ir kristīgais roks, taču dziesmas, ko viņi izpilda, ir arī kā slavēšanas dziesmas. Viņu repertuārā ir gan klusas un mierīgas, gan arī ļoti spēcīgas dziesmas.

Baudot koncertu, ikviens tika aicināts dziedāt līdzi. Paši mazākie skolēni, solistes uzaicināti, iesaistījās kopīgā dejā.

Pasākumā piedalījās ne tikai jauniešu ansamblis, bet arī priesteris Andrejs Mediņš, kurš ir jauniešu kopienas “Kalna svētību kopiena” dibinātājs un garīgais tēvs. Šī kopiena darbojas Bauskas novada Bruknas muižā un ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Savā uzrunā Andrejs Mediņš uzsvēra patiesās cilvēka vērtības un dalījās pieredzes stāstos par Ziemassvētku laiku.

Koncertam noslēdzoties, skolas direktore teica sirsnīgu paldies ansamblim par viesošanos un vērtīgo koncertu.

           Agnese Rutka

Kur palika vasariņa,

Ka tik ātri aiztecēja?

Tā aizgāja uz jūriņu

Puķu ziedus kaisīdama.

Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu iestādē tika pavadīta vasariņa un sagaidīts rudentiņš ar ražas svētkiem. Bērni cītīgi gatavojās svētkiem – mācījās dziesmas, dejas, dzejoļus par rudeni. Katras grupas sniegums svētkos atšķīrās.

Rudens ir gadalaiks, kas dabai piešķir īpašu skaistumu, ko vēlreiz apliecināja sagatavošanas grupas iestudētā “Ežapuķe”. Audzinātājas Inga un Biruta ar bērniem ļoti centās, lai šo skaistumu parādītu caur dažādu ziedu acīm.

Pasākuma noslēgumā visi kopā noskatījās video par putras dienu, kurā īsumā tika atspoguļots tās dienas veikums, kā arī pasniegti diplomi, ka bērni ir kļuvuši par putras dienas vēstnešiem. Lielu paldies sakām visām mammām, bet īpašu paldies Gvido mammai Solvitai un Mijas mammai Jolantai par aktīvu līdzdalību.

Kādi brīnumi var notikt Rūķu sakņu dārzā rudenī, parādīja vecākās grupas bērni, kuri iejutās dažādu dārzeņu tēlos ar audzinātājām Dainu un Lūciju.

Rudens ir laiks, kad tiek novākta arī graudaugu raža. Kas gan var būt gardāks par svaigu ceptu, siltu maizīti! Vidējās grupas bērni ar audzinātājām Aiju un Signiju skatītājus kārdināja ar svaigi ceptu “Kukulīti”, kurš aizbēga no vectētiņa un vecmāmiņas, lai dotos plašajā pasaulē. Lai arī cik gudrs bija mūsu kukulītis, tomēr no lapsas nagiem viņam neizdevās aizbēgt …

Pasākumu noslēgumā Rudentiņš bērniem bija sagādājis arī gardas balvas.

Lai arī mēs esam paši mazākie iedzīvotāji, ar savu sniegumu tomēr parādījām, ka spējam daudz. Šis pasākums priecēja gan pašus bērnus, gan vecākus, gan pārējos ciemiņus. Paldies grupu audzinātājām, mūzikas skolotājai par ieguldīto darbu rudens svētku rīkošanā!

 

PII “Ziediņš” vadītāja

Inita Jakovčika

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadskārtu, Sproģu pamatskolā norisinājās ikgadējais svinīgais koncerts. Jubilejās pieņemts, ka galdā tiek celta īpaša svētku torte. Arī Sproģu pamatskolā skolēni bija cītīgi strādājuši, lai par godu Latvijas 98. dzimšanas dienai ikvienu iepriecinātu pašu darināta torte. Tā sastāvēja no 7 kārtām un katra klase bija radoši piedomājusi, lai tortē attēlotu to, ar ko mēs varam lepoties savā dzimtenē.

Mūsu bagātība – latviešu valoda, ziedošas pļavas vasaras dienās, stiprie un spēcīgie ozoli, zilie ezeri un upes, dzērveņu skābi saldenā garša, rupjmaizes klaips un pāri visam Baltijas jūra – šis un daudz kas cits ir mūsu ierastās ikdienas vērtības.

Iededzot svecītes svētku tortē, skolēni skaitīja dzejoļus par Latviju un dziedāja dziesmas.

Nākamajā dienā, turpinot atzīmēt Latvijas dzimšanas dienas svētkus, sākumskolas skolēni gatavoja īpašu saldo, dekorējot to sarkanbaltsarkanā krāsā kā Latvijas karogs.

 

Agnese Rutka   

7. novembrī 7. stundas laikā 8. – 12. klases skolēniem notika tikšanās ar iepriekš noskatītās filmas “Kvanta kods” režisori un scenāristi Santu Skuteli. Mums bija lieliska iespēja uzzināt sīkāku informāciju par to, cik ilgā laikā, kādā veidā, cik cilvēkus iesaistot un cik darba ieguldot radās šī ļoti interesentā filma “Kvanta kods” par Latvijas fiziķi Vjačeslavu Kaščejevu. Uzzinājām interesantus faktus gan par filmu, gan Vjačeslavu Kaščejevu, gan par pašu režisori – kur viņa mācījusies, kā un kāpēc izvēlējusies šo profesiju, kādi ir viņas hobiji un nākotnes vēlmes. Santa Skutele laipni un atvērti atbildēja gan uz skolēnu, gan skolotāju uzdotajiem jautājumiem, pati uzdeva mums jautājumus, lai saprastu, kā esam sapratuši filmu “Kvanta kods”,  kā arī mudināja mūs skatīties, novērtēt latviešu filmas un ieteica lasīt grāmatas. Ņemsim šos ieteikumus vērā!

 

 Linda Šmalce,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

10. klases skolniece

Jau otro mācību gadu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola piedalās SWEDBANK skolu programmā. Vidusskolas klasēm tā piedāvā izglītojošu mācību stundu, kurā tiek veidota jauniešu izpratne par naudas lietām, ekonomiskajām norisēm valstī un vienlaikus sniegts ievads nākamajām ekonomikas mācību stundām skolotāja vadībā, kā arī stundas plānā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti.

2015./2016. m.g. ekonomikas stundu laikā esam apskatījuši šādas tēmas: “Kā prātīgi aizņemties?”, “Ieskats vērtspapīru pasaulē. Kas ir akcijas?” un “Drošība e-vidē.” Šajā mācību gadā visas vidusskolas klases piedalījās stundā, kuras tēma bija “Personības attīstība: sekmīgai karjerai nepieciešamo prasmju apgūšana jau skolas laikā. Kādas un kā?”. Mūsu skolā šīs stundas vada Irita Riekstiņa, Jēkabpils finanšu centra klientu konsultante.

Arī turpmāk izmantosim bankas ekspertu zināšanas un iespēju dažādot mācību stundu metodes, lai veicinātu skolēnu izpratni par ekonomiku.

 

Sarmīte Sniķere,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

matemātikas un ekonomikas skolotāja

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1551508
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1554
109746
1551508

Sadarbība