Aktualitātes (Izglītība)

Aktualitātes (Izglītība) (88)

2. jūnijā Neretas novadu apciemoja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Uz tikšanos ar ministru Mazzalves pamatskolā ieradās visu novada izglītības iestāžu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Sproģu pamatskolas, Mazzalves pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš’” – pārstāvji, lai iztaujātu ministru par pedagogus interesējošiem jautājumiem.

Klātesošos uzrunāja Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis nedaudz raksturoja situāciju izglītībā Neretas novadā. Izmantojot iespēju, ka novadā viesojas izglītības un zinātnes ministrs, vizīte sākās ar svinīgu pasākumu – Atzinības rakstu un naudas balvu pasniegšanu tiem 16 Neretas novada izglītojamajiem, kuriem gada vidējais vērtējums ir 9 un augstāks. Samanta Cvetkova, Līva Marta Klibiķe, Trīna Pavloviča, Marta Ragele, Reinis Zariņš, Monta Apeināne, Kristaps Blūms, Erīda Cepurīte, Kārlis Plusniņš, Baiba Zvilna, Artūrs Zastupņevičs, Pēteris Pavlovičs, Mikus Saldovers, Paula Baltace, Dace Osīte un Aelita Zilgalve apsveikuma vārdus un Atzinības rakstus saņēma no ministra K.Šadurska rokām, domes priekšsēdētājs A.Kviesis pasniedza naudas balvas.

Sekoja ministra stāstījums par izglītības reformas virzību, par esošajām problēmām izglītības sistēmā. Skolu vadītāji uzdeva jautājumus par algu reformu, L.Grebska izteica priekšlikumus skolu direktoru darba samaksas jautājumu risināšanā, uzsvēra, ka nav pareizi visu finansējumu (līdz ar to arī vidusskolu pastāvēšanu) reducēt tikai uz skolēnu skaitu, nepieciešams ņemt vērā izglītības iestādē sniegtās izglītības kvalitāti. A.Miezītis izteica sarūgtinājumu par sabiedriskajos masu medijos izskanējušo domu, ka izglītība laukos nav tik kvalitatīva kā pilsētās un argumentēja šī apgalvojuma kļūdainumu, uzsverot, ka Neretas novadā ir kvalitatīva izglītība, par ko liecina izglītojamo sasniegumi, profesionāli pedagogi un ļoti mūsdienīga mācību vide. A.Grenciņa – Grencione akcentēja domu, ka par skolas darba kvalitāti un pastāvēšanas lietderību atbildība vairāk jāuzņemas skolu akreditācijas komisijām.  I.Jakovčika iztaujāja ministru par pirmsskolas izglītības likteni, un ministrs solīja, ka ar 2017.gada janvāri tiks rasts finansējums četrgadīgo bērnu izglītošanai, bet ar 2018.gadu, domājams, visu pirmsskolas izglītību varētu finansēt valsts, nododot pašvaldībām brīvpusdienu nodrošinājuma funkciju. Dz.Noreika atzina, ka tik mazās skolās, kāda ir Sproģu pamatskola, grūti nodrošināt kvalitatīvu izglītību, lai cik kvalificēts un radošs ir pedagogu kolektīvs, un uzsvēra, ka valstī ir jādomā par vienmērīgu valsts attīstību, lai lauki nenoplicinātos. Tika pārrunātas arī internātskolu  problēmas, augstskolu problēmas.

Pēc sarunas ar pedagogiem ministrs pabija vairākos Mazzalves pamatskolas mācību kabinetos.

Pēc nelielas sarunas ar pašvaldības vadību pie kafijas tases vēl dažas foto pie trīsarpussimtgadīgā Ērberģes ozola, un ministra vizīte Neretas novadā noslēdzās ar savstarpēju sapratni un domu par ministrijas un skolu sadarbību.

 Žanna Miezīte

21.maijā jau no agra rīta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.-4.klašu un 5.-8.klašu deju kolektīvi ar vadītāju Initu Kalniņu un Mazzalves pamatskolas1.-3.klašu deju kolektīvs kopā ar savu vadītāju Silviju Ivanovu devās uz Jaunjelgavu, lai piedalītos starpnovadu dižkoncertā “Man stāstīja Daugaviņ”. Šādi koncerti notiek katru gadu kādā no sadraudzības novadiem, lai veicinātu dejotprieku un arī deju kolektīvu izaugsmi. Pirms svētkiem allaž notiek deju kolektīvu skates, kurās deju kolektīvi iegūst tiesības kopkoncertā piedalīties.

Visu dienu notika kopmēģinājumi, tad …ietērpšanās taututērpos un iekļaušanās kopīgā deju rakstā ar Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novadu deju kolektīviem. Krāšņi un skanīgi svētki.

 

Žanna Miezīte

Pavasara pēdējais mēnesis nu jau tuvojas noslēgumam, kas nozīmē to, ka pavisam drīz novada skolu durvis ierastajam ikdienas mācību ritmam būs slēgtas – skolēni dosies vasaras brīvlaikā. Nedaudz garāks mācību gads ir 9. un 12. klases skolēniem. Apņēmības pilni visi cītīgi kārto eksāmenus.

Tradicionāli 9. un 12. klasei skolās norisinās Pēdējā zvana svētki, kad 1. klašu audzēkņi, zvaniņu iešķindot, pavada skolēnus uz pēdējo oficiālo audzināšanas stundu. Šogad Pēdējais zvans novada skolās norisinājās 13. maijā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Pēdējā zvaniņa svētkos tradicionāli visus sveica direktore Laima Grebska, uzsverot to, ka šī ir svētku diena ar nedaudz skumju pieskaņu. Pēdējais zvans ir vienas dzīves noslēgums, bet sākums jaunam posmam – daudz atbildīgākam un nopietnākam.

Skolas pagalmā pulcējās visi klašu skolēni. Kā pirmie savu sveicienu 12. klasei veltīja 1. klase, kuriem skolas gaitas vēl tikai pašā sākumpunktā. Ar dziesmām un kopīgo rotaļu “Kas dārzā”, vidusskolēni atminējās savu bērnības laiku. Turpinājumā paldies vārdus direktorei, skolotāju kolektīvam, tehniskajiem darbiniekiem, savām audzinātājām teica 9. un 12. klase. Savus skolas biedrus sveica arī 8. un 11. klase.

Gan 9. klases, gan 12. klases skolēni ļoti aktīvi darbojās ārpušklašu pulciņos. Ar dažādiem priekšnesumiem, pateicības vārdiem un aicinājumu vēlreiz kopīgi laisties dejā vai dziesmā skolēnus sveica ansamblis, mazpulki, deju kolektīvs, skolēnu dome un estrādes ansamblis.

Mazzalves pamatskolas skolas pagalmā, zem ozola, pulcējās Mazzalves pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji. Pirmklasnieki ar īpašu atbildības sajūtu skolasbiedru pulkā ieveda 9. klases audzēkņus. Vēlējumus turpmākajā dzīvē veltīja Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Iezvanot pēdējo zvanu 9. klases skolēniem, visi devās uz skolas kamīnzāli, lai baudītu svētku koncertu, kas bija sirsnīgs, asprātīgs un mīļš. Pēc koncerta skolas direktors katram 9. klases skolēnam dāvāja žetonus kā piederības zīmi savai skolai. Veiksmi eksāmenos vēlēja audzinātāja Silvija Ivanova.

Sproģu pamatskolā 9. klases skolēniem Zvaniņa svētkos nācās atcerēties to kā aizsākās viņu dzīves ceļš Sproģu pamatskolā. Atgriežoties visās iepriekšējās klasēs, skolēni veica dažādus uzdevumus. Dāvanā saņēma īpaši darinātas kāpnes, kuras simbolizē ceļu “pa karjeras kāpnēm”. Pašā augstākajā punktā – medaļa, kurā norādīts izlaiduma datums. Šīs ir tikai neliela dzīves posma karjeras kāpnes. Nākamās kāpnes vīsies daudz tālāk, atliek izdomāt ceļš  pa kuru iet.  

Veiksmi skolēniem atlikušajos eksāmenos un izdošanos, panākumus dzīvē!

 

Agnese Rutka

Tradicionāli, tuvojoties skolas noslēgumam un ieskandinot Ģimenes dienu, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni un skolotāju kolektīvs 12. maijā aicināja vecākus, vecvecākus un citus interesentus uz Ģimenes dienai veltītu koncertu.

Pirms skolēnu priekšnesumiem, klātesošos uzrunāja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska, sakot lielu paldies skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu skolēnu izaugsmē.

Ik gadu, maija mēnesī, godinot skolēnus un viņu vecākus, tiek izvērtēts audzēkņu darbs un sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Arī šogad 69 skolēni no visas skolas saņēma atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sportā. Ar ziediem tika teikts paldies arī vecākiem par sadarbību un atbalstu skolēnu izaugsmē. Vienojoties kopīgā foto, nepalika nepamanīts kuplais skolēnu, vecāku pulks, kas piepildīja kultūras nama skatuvi.

Noslēdzoties pirmajai pasākuma daļai – skolēnu, vecāku godināšanai, bērni kāpa uz skatuves, lai demonstrētu visu iemācīto ārpus klases nodarbībās. Dažādas dziesmas, dzejoļi, tautu dejas, līnijdejas un ģitāristu pulciņa priekšnesumi sniedza ikvienam vecākam, vecvecākam gandarījuma un prieka sajūtu.         

Skolēnu iemācīšana dziedāt, dejot, spēlēt ģitāru vai izteiksmīgi norunāt dzejoli ir liels darbs, kas prasa regulārus treniņus un atsaucību no skolēna. Tieši tāpēc tika teikts paldies arī visu ārpus klašu pulciņu vadītājiem par neatlaidību un centību, apmācot bērnus.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīviem, kopīgi kāpjot uz skatuves un izdziedot dziesmu, šī gada svinīgais pasākums noslēdzās ar aicinājumu tikties arī nākamā gada Ģimenes dienā!

 

Agnese Rutka

Mātes diena ir īpaši un mīļi svētki. Šajā dienā ikviens var teikt paldies savām māmiņām par lielo darbu un rūpēm, ko viņas ieguldījušas audzinot un skolojot. Latvijā katru gadu Māmiņu dienu svin maija otrajā svētdienā.

Neretas pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš” visu grupiņu audzēkņi un audzinātājas 5. maijā aicināja uz Māmiņu dienai veltītiem koncertiem. Pirmie savas māmiņas iepriecināja bērnudārza II jaunākā grupa. Ietērpušies kā mārītes, bērni pieskandināja zāli ar dziesmām, dejām un dzejoļiem. Nākamie savu veikumu demonstrēja paši mazākie. Tā kā bērni ir mazi, tad, lai spētu pilnībā ļauties priekšnesumiem un nebūtu vēlēšanās uzreiz doties māmiņas apskāvienos, viņas bija maskējušās. Tas deva rezultātus un visi bērni cītīgi dejoja, dziedāja un iesaistījās kopīgās rotaļās.

Pēcpusdienā ar nelielu teātra izrādi, kurā dažādi pasaku tēli devās meklēt pazudušo saulīti, rādīja bērnudārza vidējā grupa. Neizpalika arī jautras dziesmas un māmiņām veltīti dzejolīši. Māmiņu dienu noslēdzošos koncertus sniedza vecākā un sagatavošanas grupa. Arī šīs grupiņas bērni izdziedāja dziesmiņas un skaitīja tautasdziesmas.

Audzēkņi kopā ar audzinātājām un skolotāju palīgiem bija sarūpējuši dažādus pārsteigumus māmiņām, kurus bērni, noslēdzoties koncertiem, kopā ar saldām bučām un mīļiem apskāvieniem dāvāja māmulītēm. Netika aizmirstas arī vecmāmiņas, kāda grupiņa ar ziediem, kāda ar apsveikumu kartiņu sveica šajā īpašajā dienā.   

 

Agnese Rutka

Jau gandrīz  vasarīgajā 5. maija dienā Mazzalves pamatskolā notika tradicionālā  starpnovadu kombinētā olimpiāde 1. – 4. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 37 skolēni no Sproģiem, Rites, Viesītes, Neretas un Mazzalves.

Olimpiādes uzdevumus sastādīja Mazzalves pamatskolas skolotājas Agita Sirsniņa, Anda Freimane un Vita Zeltiņa. Veicamie uzdevumi bija sadalīta trīs daļās: pirmajā – uzdevumi matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās, otrajā daļā bija radošs uzdevums – pagatavot apsveikumu  iepriekš izlozētam oimpiādes dalībniekam, bet trešajā – viktorīna “Mana Latvija”, kur skolēni vēroja uz ekrāna slaidus un noteica pareizo atbildi, tā parādot savas zināšanas dabas zinībās.

 Mazzalves pamatskola ir arī muiža, tāpēc no rīta olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus skolas kamīnzālē uzrunāja Zilā dāma un novēlēja olimpiādes dalībniekiem veiksmi un radošu garu. Arī pēcpusdienā pēc krietni padarīta darba, kamēr skolotāji izvērtēja olimpiādes darbus, paši olimpiādes dalībnieki galma dāmu (8. klases skolnieču Dagnes Loginas un Baibas Zvilnas) pavadībā izzināja Mazzalves pamatskolas vēsturi, izmērīja  pie skolas augošo kuplo ozolu, muižas parkā noklausījās dažas leģendas, ar kurām bagāta Ērberģes muiža un tās apkārtne, un uzspēlēja jautras spēles.

Pēcpusdienā Zilā dāma pateicās visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos  un skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā. Viņa pasniedza arī diplomus un atzinības rakstus visveiksmīgākajiem olimpiādes dalībniekiem. Un šoreiz tie bija

1. klašu grupā –

1. vieta Elīnai Regutei, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

1. vieta Artūram Brunovskim, Viesītes vsk.

2. vieta Linardam Aldiņam, Viesītes vsk.

3. vieta Kristiānam Nikam Ūzuliņam, Viesītes vsk.

Atzinība: Sanijai Sasai, Rites p-sk. un Amandai Bruzgulei, Viesītes vsk.

                2. klašu grupā –

1.vieta    Paulīnai Ratniecei, Viesītes vsk.

1. vieta    Raulam Saknem, Mazzalves p-sk.

2. vieta    Nikam Šadeikam, Viesītes vsk.

3. vieta    Robertam Mačekam, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

Atzinība    Ingunai Saknei, Mazzalves p-sk.

 

3. klašu grupā –

1. vieta    Lindai Sasai, Rites p-sk.

2. vieta    Zandai Zariņai, Mazzalves p-sk.

2. vieta    Kitijai Semjonovai, Rites p-sk.

3. vieta    Raivim Sprostiņam, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

3. vieta    Lilitai Davidenei, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vsk.

Atzinība    Mārcim Adrianam Prodniekam, Viesītes vsk.

4. klašu grupā –

1. vieta    Nikam Linmeijeram, Mazzalves p-sk.

2. vieta    Nilam Kļaviņam, Viesītes vsk.

3. vieta    Sanijai Betkerei, Viesītes vsk.

Atzinība    Raineram Daibem un Paulai Eglītei, Viesītes vsk.

 

Visi šķīrāmies ar domu satikties atkal nākamgad Rites pamatskolā. Lai visiem veicas!

 

Mazzalves pamatskolas skolotāja Vita Zeltiņa

9. maijā atzīmē Eiropas dienu. Mazzalves pamatskolā šai datumā notika zibensviktorīna, kurā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Eiropu un Eiropas Savienību. Skolēnu zināšanas izrādījās labas. Uz visiem skolotājas Žannas Miezītes uzdotajiem jautājumiem tika rastas atbildes, bet visātrāk un vispareizāk atbildēja 6. klases skolēni Ričards Miklāvs un Reinis Zariņš. Viņi saņēma galveno balvu – šokolādes, bet katrs, kurš atbildēja pareizi uz kādu no jautājumiem, saņēma kartīti ar 20 eiro attēlu, kur redzami dažādie iestrādātie aizsardzības mehānismi šai naudas zīmei.

Viktorīna papildināja skolēnu zināšanas par Eiropu un Eiropas Savienību.

 

Žanna Miezīte

Sagaidot 4. maiju – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā svinīgi atklāja karoga mastu. Pirms nozīmīgā notikuma skolai, izglītības iestādes direktore Laima Grebska pieminēja 1990. gada 4. maijā pieņemto deklarāciju, kas aizsāka Latvijas valsts atjaunošanos un ceļu uz neatkarīgu un demokrātisku republiku.

Stiprinot katra skolēna patriotismu un piederību Latvijai, ļoti nozīmīgi ikdienā akcentēt un runāt par Latvijas valsts simboliem – ģerboni, karogu un himnu. Ar Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bijušo absolventu palīdzību skolas sarkanbaltsarkanais karogs turpmāk plīvos skaistā mastā, apliecinot piederību dzimtenei. Ienākot Baltajā skolā, nepaliek nepamanīta Latvijas simbolika, prezidenta uzruna skolām, atzīmējamās svētku dienas Latvijā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas karogs, logo un himna. Tas ir apstiprinājums un pamudinājums turēt godā mūsu dzimteni un arī skolu.

Nelielu ieskatu par 26 gadus seniem notikumiem, kuri mūsu tautai nozīmēja brīvību, sniedza Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vēstures skolotāja Lija Saldovere. Pateicības vārdus un jaukus svētkus vēlēja Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska kopā ar skolas kolektīvu saka lielu paldies bijušajiem absolventiem – Didzim Zālītim, Zanei Zālītei, Aivaram Osītim, Ilutai Grebskai – Lonnbergai, Agrim Beikmanim, Agnesei Leitei, Indaram Zālītim, Kristīnei Zālītei, Mārim Orlovam, Jānim Rudevičam, Edītei Zālītei, Jurim Zālītim, Dzintaram Zariņam – par finansiāla atbalsta sniegšanu jauna karoga masta iegādei un uzstādīšanai.

 

Agnese Rutka

Mazzalves pamatskolā katru gadu tiek kapitāli izremontēta kāda telpa, kāds mācību kabinets. Tikko skolas darbinieki Gvido Drevinskis un Raivis Zembergs, direktora Aivara Miezīša vadībā, nodevuši 2. klases rīcībā estētiski izremontētu un moderni iekārtotu mācību kabinetu. Kabinets aprīkots ar platformāta interaktīvo tāfeli un ultratuvās distances projektoru, tajā (tāpat kā visos mācību kabinetos) ir interneta pieslēgums un liels monitors dažādu prezentāciju demonstrēšanai skolēniem. Kabineta mācību tehnisko nodrošinājumu ikdienā izmantos 2. klases un sociālo zinību skolotāja Anda Freimane, bet nepieciešamības gadījumā arī citi skolotāji.

Lai pilnvērtīgāk un efektīvāk izmantotu kabinetā uzstādīto iekārtu iespējas, skolotāju apmācībai tika uzaicināts Hitachi dīleris Latvijā SIA BestTech pārstāvis Ivars Usāns, kurš demonstrēja pašlaik modernākās Hitachi interaktīvās tāfeles plašās funkcijas un iespējas to izmantot mācību procesa efektivitātei, skolai tika atstāti arī dažādi interaktīvie mācību materiāli. Ar mācību kabineta aprīkojuma iespējām tika iepazīstināti arī pagasta darbinieki, lai vajadzības gadījumā varētu šīs iespējas izmantot semināru un prezentāciju organizēšanai, jo Mazzalves pamatskola iesaistās arī pieaugušo izglītošanā.

 

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1551506
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1552
109744
1551506

Sadarbība